Dag 2: Følelsesmæssige bånd

Dag 3: Mig-tid

Fotografi den 23-11-12 kl. 11.37 #3IMG_1818SAM_2475
SAM_1307Du har de sidste to dage fået redskaber til at skabe mere taknemmelighed. Det sker ikke over en enkelt dag, men det er noget, du skal praktisere jævnligt, og som du hurtigt vil mærke en stor effekt af.

I dag skal det handle om “mig-tid”, som også er en effektiv måde at øge glæden på. Mine faste læsere ved efterhånden, at jeg er stor tilhænger af mig-tid, men det er virkelig også vigtigt for os allesammen lige at trække stikket helt ud i ny og næ. Vi lever i en hektisk tid med meget om ørerne; arbejde, venner, familie, kæreste, børn, pligter, træning, madlavning, rengøring, studie.. Listen er for mange rigtig lang, og den eneste måde man kan jonglere med det hele på uden samtidig at blive udbrændt er, hvis man sørger for en pause ind imellem. Jeg kan derfor ikke forestille mig et “HAPPY 2016” uden mig-tid!


Føler du dig nogensinde udkørt? Bagud med gøremålene? Træt? Negativ? Konstant sulten? Glemmer du let? Mangler du overskud?

Det kan alt sammen skyldes, at du ikke sørger for ofte nok at få nulstillet sindet og vende ”hjem til dig selv”. Man har jævnligt behov for at koble af for at bevare overblikket og for netop at være i stand til hverdagens mange gøremål og pligter – med et smil på læben! “Mig-tid” er en effektiv måde til at nulstille sindet, tankerne og bekymringerne, som vi alle bærer rundt på til daglig.

Mig-tid er tid, hvor du bare er dig selv. Det vil sige, hvor du er ”mig” og altså ikke veninde, kæreste, studerende, kollega, datter eller nogen som helst anden. Mig-tid er et rum, du skaber til at være alene og til at gøre det, som du har lyst til. Fx kan det være at lave din yndlingsret, se din yndlingsfilm, tage et langt varmt bad, fodbad, læse blade eller en god bog… Hvad som helst, der giver dig totalt ro, pause fra bekymringerne, og som giver dig mere energi, er tilladt under ”mig-tid”. Mig-tid kan også være en lang rolig gåtur uden musik eller mobil. Undgå dog helst at tage i fitness, løbe en tur eller anden hård motion, da dette for de fleste kan medføre tanker om samt fokus på krop, udseende, sundhed osv. Sluk telefonen, computeren og vær helt til stede og alene med dig selv. Man er ikke helt alene, hvis man samtidig sms’er, chatter eller søger rundt på nettet eller diverse Instagram- og Facebook-profiler…

Hvad du skal gøre i dag

I dag skal du sørge for mig-tid. Beslut dig for hvornår det kan lade sig gøre, hvad du har lyst til at lave, og hvordan du bedst vil forkæle dig selv.

Hvad nyder du at lave? Hvad får dine tanker til at forsvinde helt? Hvordan slapper du helt af?

Hvordan gør jeg selv?

Et eksempel på typisk “mig-tid” for mig kunne være, at jeg tager et langt varmt bad/eller fodbad, hopper i noget blødt og behageligt tøj, laver/henter lige den mad, jeg har lyst til, læser et blad/bog og/eller ser en god film – altsammen helt alene uden mobil og computer. Jeg er fyldt med energi bagefter og klar til alle hverdagens strabadser – med et smil!

Prioritering

Ligeså vel som man prioriterer motion, arbejde og aftaler med veninderne i kalenderen, så kan jeg anbefale også at prioritere ”mig-tid”. Ellers risikerer det nemt at ryge til fordel for alt det andet, man skal nå, fordi ingen af os har uendelig tid til det hele. Det er en skam, hvis mig-tid ryger, da det netop er dét, som kan give overskuddet midt i travlheden.

Lykken kommer ikke af sig selv, og hvis man vil være glad, må man derfor gøre en indsats. Mig-tid er et rigtig godt værktøj til dette.

I morgen er sidste dag i forløbet, hvor du skal reflektere over din glæde og lære, hvad der gør dig glad. Ofte ved vi det godt – og så alligevel ikke….. Vi skrives! 🙂 

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealthy – 

Følg mig på Facebook og Instagram


//Me-time 

The last two days you have received tools to create more gratitude. It does not happen over one day, but it’s something you have to practice regularly, and then I promise you will quickly notice a big change.

Today we move further than gratefulness and now it is a about “me-time”, which is also an effective way to enhance happiness. My regular readers know by now that I’m a big fan of me-time. It really is so important for all of us just to pull the plug completely out every now and then. We live in a hectic time with many things around our ears; work, friends, family, girlfriends, boyfriends, kids, chores, exercise, cooking, cleaning, study .. The list is too many people really long, and the only way to juggle it all without getting burnt out is to make real breaks in between. I can not imagine a “HAPPY 2016” without me-time!

Do you ever feel worn out? Behind schedule? Tired? Negative? Constantly hungry? Forget easily? No surplus?

It can all be because you do not often enough make breaks to reset the mind and “return home to yourself”.  Everyone has regularly a need to relax to being able to combat the day – with a smile! “Me-Time” is an effective way to clear the mind, all thoughts and concerns that we all carry around on a daily basis.

Me-time is the time when you are completely alone. That is where you are “me” and not a friend, lover, student, colleague, daughter or anyone else. Me-time is a space that you create to be alone and to do what you want. For example, it may be to make your favorite food, watch your favorite movie, take a long warm bath, foot bath, reading magazines or a good book … Anything that gives you energy, totally quietness and a break from the concerns is allowed during “me-time”. Me-time can also be a long quiet walk without music or mobile. However, avoid going to the gym, jogging or other strenuous exercise, as this will lead many to focus on body, appearance, weight, health, etc. Turn off the phone, the computer and be completely present and alone with yourself. You are not alone if you are also texting, chatting or looking around on the internet or various Instagram- and Facebook profiles …

What you must do today

Today make some me-time. Decide when it is possible for you, what you want to do, and how best to care for yourself.

What do you enjoy doing? How do your thoughts go away completely? How do you relax completely?

How my me-time looks: 

Some examples of my typical “me-time” could be: a long hot bath / or foot bath, jumping into something soft and comfortable clothing, making / ordering just the food I like, read a magazine / book and / or watching a good movie – all alone with no phone or computer. I am energized afterwards and ready for all the everyday hardships – with a smile!

Prioritize. Just as prioritizing exercise, work and agreements with the girls in the calendar, then I recommend you also prioritize “me-time”. Otherwise it easy disappears for the benefit of all the other things you have to do, because none of us have infinite time for everything. It is a shame if me-time is not prioritized, since it is precisely what will make you able to combat the daily day happy healthy. 

Happiness does not come by itself, and if you want to be happy, one must therefore make an effort. Me-time is a great tool for this.

Tomorrow is the last day on this course. Tomorrow you will have to reflect upon your happiness and become aware of what makes you happy. Often we think we already know – and yet we often do not…. 

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram

Ingen kommentarer endnu

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

Skriv et svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

 

Næste indlæg

Dag 2: Følelsesmæssige bånd