How I am Happy //Chris MacDonald

chriiiss– Scroll down for English version –

Jeg har været ude at mødes med Chris MacDonald til en tankevækkende og lærerig snak om glæde, og hvad han selv gør for at holde sig glad i hverdagen. Chris mener, at glæde et positivt symptom, der afspejler ens daglige handlinger. Vi er alle mennesker, homo sapiens, som ikke er skabt til at være glade. Vi er skabt til at overleve… Vi bliver nødt til at skrue ned for forventningerne og lære at være komfortable med ikke at være glade hele tiden. God læselyst!

Jeg har tidligere været ude at interviewe Chris MacDonald omkring trivsel. Kan du læse mere om HER


Chris er født og opvokset i USA, men han har været i Danmark i mere end et årti. Chris er uddannet kandidat i human fysiologi fra Københavns Universitet, foredragsholder og kendt fra diverse Tv-programmer på DR1. Læs mere her: www.chrismacdonald.dk.


Hvad er glæde for dig? ”Jeg tænker, at glæde ikke er andet end et symptom og en del af vores indbyggede GPS-system. Glæde er lig med et positivt symptom. Symptomer er resultater af vores daglige handlinger, og for mig er glæde et resultat, ligesom trivsel er det. Og det hjælper mig til at prioritere og også til at acceptere, når jeg ikke er glad. Jeg har ingen forventninger om, at jeg skal være glad hele dagen eller 365 gange om året, fordi glæde burde være der, når der er et solidt match mellem de vigtigste behov, vi har som homo sapiens, og mine handlinger. Det er umuligt, at man hele tiden er i en situation, hvor der er match mellem ens behov, og hvad der bliver indfriet i løbet af en dag. Derfor vil jeg som homo sapiens også være komfortabel med min skygge, og jeg er blevet mindre bekymret og mindre ukomfortabel ved ikke at være glad hele tiden. Jeg tror, at det er nødvendigt at opleve mangel på glæde for netop at kunne mærke glæden. Det vil mange filosoffer argumenterer for. ”If you never experience loss, you will never experience gain.”

Vi har også i vores verden i dag en utrolig adgang til symptombehandling. Når jeg sætter mig ned med netflix, er jeg så glad? Ja, men er det den rigtige vare? Når jeg drikker tre glas vin, da mærker jeg, at noget sker i mig, men er det den rigtige glæde? Glæde er et symptom, og når jeg mærker det, så vil jeg gerne reflektere på hvorfor.

For mig er glæde, når jeg er i stand til at handle i overensstemmelse med mine værdier, der både giver mig selv og andre værdi.”

Hvad gør du for at holde dig glad i din hverdag? ”Jeg er meget optaget af det her med værdier og bruger tid hver dag, ca. 10-15 minutter, hvor jeg simpelthen gennemgår mine værdier. Jeg kigger på, hvordan det gik i går med mine handlinger? Og hvordan det ser ud i dag med mine udfordringer for at få mine værdier til at matche mine handlinger? Hvis jeg ikke gør dette, så er jeg uden et kompas, og så kan jeg ende i en situation, hvor jeg hele tiden skal søge glæden i stedet for, at den bliver et direkte resultat af et større formål, som jeg arbejder hen imod, og hvor glæden kommer som et positivt symptom.”

Hvad er dit bedste glædes tip? ”Gennem refleksion skal du finde ud af, hvad der er meningsfuldt for dig set i forhold til dine egentlige behov som homo sapiens. Og sørg for at sætte tid af til at kunne gennemføre tilstrækkelig nok handlinger i forhold til disse behov og dine værdier. Vi er et væsen, som fra natures side, ikke er skabt til at skulle være glade. Vi er skabt til at mærke glæde, når vi gør noget, der øger vores odds for at overleve. Når en person køber en stor cupcake, vil den person nok fortælle, at det er fordi, at han godt kan lide chokolade, men det er blot den perifere grund. Den absolutte grund til, vi føler glæde ved at spise er, at vi biologisk er designet til at spise for at overleve.”

Jeg syntes, at det var meget åbenbarende for mig at opfatte glæde som et positivt symptom. Jeg kunne i hvert fald godt drage nytte af at reflektere over, hvordan mine daglige handlinger fører til mere eller mindre glæde. I sidste ende er det jo én selv, der skaber sin egen glæde. Den kommer ikke automatisk ind ad døren af sig selv… Derfor er det SÅ vigtigt, at vi er bevidste omkring, hvordan vi selv øger vores egen glæde.

Hvilke af dine daglige handlinger stemmer overens med dine behov, værdier og gør dig glad? Hvilke gør det modsatte?

Jeg ville blive glad for at høre i kommentarfeltet, hvad du fik ud af interviewet. ❤️

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


//Interview with Chris MacDonald

I’ve been out and talk to Chris MacDonald about happiness, and what he does to keep himself happy in everyday life. Chris believes that happiness is a positive symptom that reflects one’s daily actions. We are all human, homo sapiens, which are not created to be happy. We are created to survive … We will have to turn down the expectations and learn to be comfortable with not being happy all the time. Happy reading!

I have already been out and talk to Chris MacDonald earlier about wellbeing. Read about it HERE. 


Chris was born and raised in America, but he has been in Denmark for more than a decade. Chris is a qualified candidate in Human Physiology from the University of Copenhagen, lecturer and known from various TV programs on DR1. Read more about Chris here: www.chrismacdonald.dk.


What is happiness for you? “I think that happiness is only a symptom and a part of our own “GPS system”. Being happy is equal to a positive symptom. Symptoms are the result of our daily actions, and for me happiness is a result, just as well-being is. And it helps me to prioritize and also to accept when I am not happy. I have no expectation that I should be happy all day or 365 times a year, because happiness ought to be there when there is a solid match between the main needs we have as Homo sapiens, and my actions. It is impossible that you are constantly in a situation where there is a match between one’s needs, and what happens in the course of a day. Therefore, I would like as a homo sapiens to be comfortable with my shadow, and I have become less concerned and less uncomfortable about not being happy all the time. I think that it is necessary to experience lack of pleasure just to be able to feel joy. Many philosophers would agree with this: “If you never experience loss, you will never experience gain”.

Today we also have an incredible access to symptomatic treatment. When I sit down with Netflix, am I happy? Yes, but is it the true thing? When I drink three glasses of wine I feel that something happens to me, but is it the real joy? Happiness is a symptom, and when I feel it, I would like to reflect on why.

To me happiness is when I am able to act in accordance with my values. “

How do you do keep yourself happy in your life? “I am very concerned about this with the values and I spend time each day, approximately 10-15 minutes, where I go through my values. I’m looking at how it went yesterday with my actions. And how it looks today with my challenges to get my values to match my actions. If I do not do this, then I am without a compass, and then I end up in a situation where I have to continually seek pleasure rather than it is a direct result of a greater purpose, that I work towards, and where the happiness comes as a positive symptom. “

What is your best happiness advice? “Reflection. With reflection you will find out what is meaningful to you in relation to your actual needs as homo sapiens. And be sure to set aside time to implement adequate actions in relation to these needs and values. We are a human being that from nature’s side are not made to be happy. We are made to feel joy when we do something that increases our odds of survival. When a person buys a large cupcake, the person will probably tell you that it’s because he likes chocolate, but it’s just the peripheral reason. The absolute reason why we feel happiness when eating is that we are biologically designed to eat to survive. “

I think it was very revealing to me to perceive happiness as a positive symptom. I certainly could benefit well from reflecting more on how my daily actions lead to more or less happiness. In the end it is only yourself who can create your own joy. Happiness does not arrive automatically … Therefore, it is SO important that we are conscious about how we can increase our own joy.

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram

How I’m Happy //læge Charlotte Bech

De, som har fulgt med her på bloggen, kan nok godt huske læge og ayurveda-ekspert Charlotte Bech. Hvis ikke kan I læse mit indlæg om Charlotte og hendes viden om sundhed HER. I dag deler hun hendes bedste glædestips og fortæller om, hvad hun selv gør for at holde sig glad i hverdagen. Charlotte gør os blandt andet klogere på, at der faktisk findes to slags glæde, og det er kun den ene, som bringer sundhed…


charlplustext


Hvad er glæde for dig? “Der er to slags glæde. Den ene er den, der kommer og går afhængigt af ydre omstændigheder. Den anden er den vedvarende og indre glæde. Den indre glæde er uafhængig af ydre påvirkninger, og den opstår indefra som en indre glæde , som altså ikke har noget at gøre med nogen ydre forhold. I forbindelse med sundhed handler det om den indre glæde. Den ydre glæde/den skiftende glæde har ikke den store effekt på sundheden, fx den glæde det er mig at sidde ved et veldækket bord. Den er overfladisk og har ikke noget med sundhed at gøre. Det er den anden, vi taler om i forhold til sundhed. Det handler om den dybe og vedvarende glæde. Hvis man fx bliver berømt på én dag ved at være med i paradise hotel, så kan man få en vis lykkefølelse, men det er den ydre, og den giver ikke sundhed. I forskning har man fundet ud af, at den indre glæde har påvirkning på vores dna og påvirker, hvilke gener der udtrykkes. Har man en meningsfyldt tilværelse og en glæde, der kommer indefra? Den indre/sunde glæde opleves, når man oplever mening med livet, gør noget godt for andre eller via meditation. Og det er den form for glæde, der giver mig den virkelige sundhed. Sundhedens glæde er den indre.”

Hvad gør du for at holde dig glad i hverdagen? “Tidligt i seng, får nok hvile, transcendental meditation, yoga, motion, sund kost, positive relationer og meningsfyldt arbejde.”

Hvornår føler du dig allermest glad? “Hele tiden. Stort set hele tiden. Men man ved, at der er en sammenhæng mellem, om man er udhvilet, og hvor glad man er. Man har lavet en undersøgelse over læger, der ikke har sovet nok, for at finde ud af, om de pga. søvnmangel laver flere fejl. Man har fundet ud af, at de faktisk ikke nødvendigvis laver flere fejl, men de bliver i dårligere humør og mister glæden. Man ved, at man får mere glæde ved at sove nok. Det kan man blandt andet måle ved serotonin, kroppens lykkehormon. Det er sådan, at serotonin dannes under en dyb, god, lang og tidlig søvn. Og det dannes også under transcendental meditation. Man kan altså selv danne sit eget lykkestof.”

Hvad er den største glædesdræber for dig? “Træthed! Det er det for alle mennesker. Træthed er vores værste fjende. Vores fjende nummer et med hensyn til glæden og sundheden. Vi har en tendens til at overhøre kroppens naturlige behov for søvn. Vi er derimod meget gode til at lytte til kroppens behov for mad. Er vi sultne, så spiser vi. Men vi er dårlige til at lytte til søvnen. Er vi trætte, så er vi dårlige til at få sovet. Vi drikker måske en kop kaffe. Og får vi ikke sovet nok, så bliver glæden komprimeret – den bliver ”cuttet short”. Og så kommer vi til at leve et gråt og trist liv. Får man derimod sovet nok og godt og mediteret, så vil ens fremtid og verden se lysere ud. Glæden bliver større, vores livsoplevelse bliver udvidet. Livets spektrum bliver større.”

Hvad er dit allerbedste glædes-tip? “Gå tidligt I seng. Stå tidligt op. Oplev det tidlige morgenlys – det giver nemlig også glæde, viser forskning. Men man skal endelig ikke stå tidligt op, hvis man ikke også er kommet tidligt i seng, for så kommer man til at mangle glæde. Det kræver, at man kommer tidligt i seng. Sol, lys, luft, vand – både indvendigt og udvendigt – giver alt sammen sundhed og glæde i krop og sind. Og transcendental meditation er et godt råd – det giver glæde hurtigt, typisk efter få dage for de fleste mennesker.”

//Today I have been talking to doctor and ayurveda expert Charlotte Bech who tells us about her best happiness advices. She explains about how she keeps herself happy in her daily day and she lets us know that there are two kind of happiness. It is only one of them that brings health. To read the english version of this post press “google translate” in the menu. 

How I am Happy //FitbySophy

I dagens “How I am Happy” har jeg talt med Sofie, der har været sød at dele ud af hendes bedste glædesråd. Jeg har selv fulgt Sofies instagram længe, fordi hun har en utrolig befriende og realistisk tilgang.

sofieeeeee


Hvad er glæde for dig? “Glæde, for mig, er mange ting. Jeg er glad, når jeg har folk omkring mig, som jeg elsker, og som får mig til at grine. Jeg kan føle mig så glad på en grå tirsdag aften på sofaen foran fjernsynet med kæresten, sammen med alle veninderne i byen eller omgivet af hele min familie. Det er lige så vigtigt for mig at have ambitioner og stræbe efter at nå dem – både på arbejdet og i min træning. Det gør mig glad, når jeg er god til det, jeg gør. Det betyder også, at jeg til tider kan få rigtig travlt, fordi jeg vil nå det hele – og være god til det hele! Derfor er nøgleordet i min hverdag balance. Jeg skal huske at mærke efter i hverdagen, og være taknemmelig for alt det, jeg allerede har nået – det gør mig glad!”

Hvad gør du for at holde dig glad i hverdagen? “Det er de små ting, der gør mig glad i hverdagen. Et kompliment, en god træning, når jeg får ryddet op eller afleveret et godt stykke arbejde. Det er den form for overskud, der gør mig glad. Når det er sagt, så stræber jeg ikke efter at opleve glæde hver dag. Jeg har det helt okay med også at have off-dage, hvor det hele er lidt træls. Det gør mig ikke ked af det. Tværtimod gør det mig endnu mere glad på de gode dage, hvor jeg får nået mine mål og har overskud.”  

Hvornår føler du dig allermest glad? “Jeg føler mig allermest glad, når jeg rejser. Jeg bruger alle mine penge på at rejse og har været på alle kontinenterne. Rejser skaber minder og udvider min horisont, så jeg kan blive endnu mere taknemmelig, for det har jeg. For ude godt – men hjemme bedst. Derudover føler jeg mig allermest glad, når min krop er i balance. Når jeg fylder den med god mad og får trænet og passet den. Bare mit hoved også følger med i processen – så er jeg en glad pige!”

Hvad er den største glædesdræber for dig? “Jeg er så privilegeret ikke at have oplevet en stor sorg endnu. Jeg ved, den kommer en dag, men det gør mig godt nok lidt urolig, at jeg ikke aner, hvordan jeg skal håndtere den. Det er uden tvivl en af livets helt store glædesdræbere! Hvis jeg i stedet vender blikket på de små dræbere i hverdagen, så er det, når jeg sætter mine forventninger for højt til mig selv. Jeg hader ikke at leve op til mine egne forventninger. Det kan fx være, hvis min krop ikke er, som jeg vil have den, hvis jeg ikke får en god karakter, eller hvis jeg for 3. aften i træk spiser havregryn til aftensmad, fordi jeg ikke får lavet mad. De forventninger kan godt dræbe min glæde, og derfor arbejder jeg også på ikke at være så hård mod mig selv.”

Hvad er dit allerbedste glædes-tip? “Vær taknemmelig for det, du har omkring dig og det, du har opnået. Vi har så travlt med at sætte nye mål – vi skal tjene mere, træne mere, spise sundere. Jeg øver mig stadig i at blive bedre til at værdsætte præcis dér, hvor jeg er lige nu.”

How I am Happy //CharlotteCaroline

I dag er første “How I am Happy” på bloggen. Byd velkommen til blogger og designer Charlotte Caroline, som fortæller, hvad glæde er for hende, og hvad hun gør for at holde sig glad i hverdagen. Charlotte er en person, som jeg også kender privat, og jeg opfatter hende som en meget glad og energisk pige, der virkelig nyder livet. Hendes gode energi er altid dejlig at være omkring, og derfor håber jeg også, at i kan blive inspireret af hendes syn på livet. tekstboks444


Hvad er glæde for dig? For mig er frihed lig glæde. Friheden til selv at vælge, hvad jeg vil foretage og beskæftige mig med – fordi man bliver glad af at lave noget, man elsker. Minder fører for mig en stor glæde med sig, som intet kan erstatte, og at tilbringe min tid med familie, venner og inspirerende mennesker er derfor ligeledes glæde for mig. Udover dette sætter jeg stor pris på at kunne glæde andre, for glæder man andre, glædes man selv ved deres glæde.” 

Hvad gør du for at holde dig glad i hverdagen? “Jeg sørger for aldrig at gå på kompromis med, hvad jeg siger ja til. Jeg bliver i dårligt humør over at vide, hvis jeg i løbet af dagen skal foretage mig noget, som jeg gør mere af tvang end af lyst. Derfor er det for mig også vigtigt, at mit arbejde ikke kun er et arbejde men også en hobby, da det er lysten, der driver værket. Jeg lytter til min krop; har den ”brug” for slik og kage, så får den det ;). Ellers tænker jeg meget over at spise sundt, fordi med et godt helbred føles kroppen godt tilpas, men jeg er på ingen måde fanatisk.”

Hvornår føler du dig allermest glad? “Når jeg kan se og mærke, at min familie har det godt og oplever succes med, hvad end de foretager sig, da er jeg allermest glad – fordi er min familie (herunder også min kæreste) glad, så er jeg glad. Hvis jeg kun skal tænke på mig selv, så føler jeg mig oftest allermest beriget, taknemmelig og glad, når jeg er ude at rejse. Det er den største frihed for mig, som har givet mig nogle uvurderlige oplevelser med sig.” 

Hvad er den største glædesdræber for dig?Sygdom! Intet måler sig med noget så uretfærdigt i verden, som når folk bliver ramt af sygdom, og jeg kan blive så frustreret og ked af det, når man føler sig magtesløs over ikke at kunne gøre en forskel for et andet menneske. Jeg har p.t. en meget syg mormor, og dét, at hun er syg, er den største glædesdræber for mig.”

Hvad er dit allerbedste glædes-tip? “Musik har i så mange sammenhænge gjort en verden til forskel for mig, så start dagen med en sang, der gør dig i godt humør. Tilbring din tid med folk der ikke tager mere energi fra dig, end de giver og sørg for at huske dig selv på, hvorfor du laver, hvad du laver. Er du glad for det, du hver dag står op til? Hvis ikke, så er der kun dig til at ændre det.”

charlll charlo

Tusind tak til Charlotte for at hun ville dele sine glædestips med os! Jeg tror, at jeg vil prøve at starte mine morgener med en sang, der gør mig glad. Det var en rigtig god idé, synes jeg! 🙂

//For english version press “Google Translate” in the menu. Today is about happiness and how blogger and designer Charlotte Caroline keeps herself happy!