Many Suffer From Unhealthy Health – What About You?

13334772_10153688182691586_1197424638_o– Scroll down for English version –

Lever du et “sundt liv” fyldt med sund kost og træning, men oplever du stadig uren hud, træthed, dårligt humør og problemer med at tabe dig? Måske det skyldes, at du udelader nogle vigtige aspekter af din sundhed. På den rette måde er både vægttab, sundhed og glæde muligt. Læs med og lær mere om, hvornår din sunde livsstil faktisk kan gøre dig usund og spænde ben for resultaterne – og hvad du kan gøre ved det.

Først og fremmest, hvad er sundhed overhovedet? 

Er sundhed lig med et særligt antal gulerødder og kilometer på løbebåndet? Nej, det mener jeg ikke. Er sundhed  “bare” lig med fravær af sygdom og skavanker? Nej, det vil jeg heller ikke mene. For kan man være fysisk rask uden at være glad? Ja, det kan man godt.

Sundhed for mig er altså langt mere, end hvad der står på badevægten, eller hvor mange koldbøtter jeg kan lave. Altafgørende, for om jeg føler mig sund, er tilstedeværelsen af velvære, nydelse, frihed, lykke, latter og glæde – og jo, at jeg føler mig godt tilpas i min fysiske krop, og at jeg kan bevæge mig, som jeg har lyst, er også en væsentlig faktor, der bidrager til glæde og sundhed. Min pointe er blot, at den dog langt fra er den eneste.

Et usundt sundhedsideal

En sund livsstil bliver for mange usund, når de udelukkende måler deres sundhed ud fra udseende, kost og motion. Jeg ved alt om det, fordi sådan målte jeg også min sundhed engang. Jeg tror, at årsagen til denne misforståede sundhedsopfattelse bl.a. skyldes vores samfunds sundhedsideal, som ofte også er et slankeideal. I min optik er dette ideal ikke sundhed. Kører man fx gennem Facebook og Instagram, da kan man hurtigt få den opfattelse, at sundhed er lig med et slankt taljemål, six-pack, massevis af timer i fitnesscentret og glutenfrit hjemmebag..

Den moderne sundhedsopfattelse er altså i min optik på mange måder glædesdræbende (og dermed sundhedsdræbende), da den skaber høje og urealistiske forvetninger til udseendet, som kan gøre sundhedsrejsen både udmattende og drænende. Det kan være svært at føle sig pæn og god nok, hvilket kan få mange til at tro, at de må spise endnu sundere eller løbe endnu længere for at nå i idealet. Men når målet er et perfekt og urealistisk ideal? Ja, så er alle dømt til at fejle. På den måde kan sundhedsrejsen blive en direkte vej mod lavt selvværd, udmattelse, stress, mangel på glæde – og usundhed.

Er du ikke glad, så er du ikke sund  

Udover at idealet i sig selv får mange til at føle sig utilstrækkelige og ulykkelige, så kæmper de så hårdt og bravt, at det optager for meget af deres tid. Tiden til at kokkerere sunde retter, løbe ture og træne i fitnesscentret stjæler tid fra alle de andre (vigtige!) elementer af sundhed. Udover bevægelse og sund næring så er aktiviteter, der skaber glæde, samvær og ro, også en kæmpe stor del af din sundhed. Sociale aftaler med vennerne og familien, afslapning, lange gåture, middage, fester, yoga, meditation, kys og kram skaber velvære, nydelse, ro, glæde, afstressning – og dermed en masse sundhed! I min optik er den optimale sundhed således at have en god balance mellem bevægelse, sund kost og ikke mindst glæde og nydelse.

Er du i tvivl om, hvor sund du er?

Er du i tvivl så spørg dig selv, om du er glad. Og her taler jeg om den ægte og vedvarende følelse af glæde (læs mere om denne HER). Tilstedeværelse/fravær af glæde er vores mest effektive måde at måle vores egen sundhed på. Er du ikke glad? Så er du ikke sund.

Jeg synes, at det er rigtig synd, at der er mange mennesker, der i stor grad formår at leve op til sundhedsidealet (hvilket er utrolig imponerende), men uden at være klar over, at de faktisk ikke bevæger sig mod hverken mere sundhed eller glæde – for nogen endda tværtimod. Sådan var det i hvert fald for mig engang.

Min sunde sundhed

Jeg kan selvfølgelig heller ikke undgå at blive påvirket af sundheds- og slankeidealet, og det er for mig stadig en udfordring at blive inspireret af alle de gode råd på markedet uden at lade dem blive pligter og byrder. Og jo, jeg går op i at være slank og føle mig godt tilpas i min krop, fordi det er en del af min selvtillid og følelsen af at være tilfreds med mig selv. Det har dog desværre taget mig lang tid at indse, at den meste effektive vej til et smukkere ydre er en sideeffekt ved glæden – og ikke omvendt!

Optimalt så balancerer jeg altså tid til alle aspekterne af sundhed; sund kost, træning og aktiviteter der gør mig glad. Men hvis tiden brænder på? Ja, så er det ikke dejlige stunder med veninderne, der ryger, men snarere træningen. Dette gør mig mest glad – og dermed mest sund.

Min sunde hverdag indebærer derfor langt mere end sunde kost- og motionsvaner. Sociale aftaler, meditation, yoga, lange rolige gåture, chokolade, spise ude, kys og kram er alle centrale elementer i min sundhed. De er allesammen brændstof til mit lykkebarometer og dermed ren sundhed for mig og min krop. Er jeg glad? Så er jeg også sund.

Mine bedste sundhedsråd til dig

Hvis du ihærdigt gerne vil være sund og slank, så skal du ikke give op. For det kan lade sig gøre. Den dag i dag, hvor jeg bruger mindre tid på min træning men mere tid på glade stunder, opnår jeg faktisk bedre resultater. Jeg har fx opnået en langt pænere hud og en højere forbrændning.

Måske du også har brug for at skifte retning, ligesom mig? Glem tanken om at “hvis jeg liiige taber de sidste kilo, så er jeg tilfreds og lykkelig”. Gå efter lykken og glæden, og den slanke krop vil komme af sig selv. Det gjorde den for mig. For er du glad, så har du ingen stresshormoner i kroppen (de får din krop til at lagre fedt), du har ikke behov for at trøstespise, du ender ikke med at overspise, fordi du bliver bedre til at lytte til din krop. Om det så drejer sig om et glas vin, chokolade, en løbetur eller et æble. Der er plads til det hele, når du husker at nyde, for da forstå kroppen at moderere og prioritere, og du har lyst til det, som du har brug for.. Igen, glæde gør dig sund og smuk – det er IKKE den anden vej rundt, som facebook og Instagram kan få os til at tro.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


– ENGLISH –

Do you live a “healthy life” full of healthy food and exercise but still experience break-outs, fatigue, bad mood and troubles losing weight? Perhaps it is because you leave out some important aspects of your health. Weight loss, health and happiness is possible when you manage to include all. Read and learn about when your healthy lifestyle actually makes you unhealthy and obstruct the results.

First, what is health then?

Is health equal to a specific number of carrots and miles on the treadmill? No, I think not. Is health “just” equal to the absence of diseases? No, I do not think either. Because it is possible to be physically healthy without being happy.

To me, health is far more than what it says on the weight scale, or how many burpees I can do. Crucial to my feeling of health is the presence of well-being, enjoyment, freedom, happiness, laughter and joy – and of course it is also an important factor to me that I feel comfortable in my own skin and that like what I see in the mirror, since that contribute to my happiness too. But my point is simply that it is far from the only one.

An unhealthy health ideal

To many people a healthy lifestyle gets unhealthy when they only measure their health from their looks, diet and exercise. I know all about it, because once I measured my health this way too. I think the reason for this misguided health perception is very much due to our society’s health ideal, which often is a slender ideal. In my view, this ideal is not health. If you scroll, for example, through Facebook and Instagram, you will quickly get the perception that health is equal to a slim waistline, six-pack, lots of hours in the gym and gluten free food ..

The modern health perception is therefore in my view joy-killing (thus health-killing) as it creates high and unrealistic anticipations for your appearance and looks, which can make the health journey both exhausting and draining. It can be very hard to feel pretty and good enough, which can cause many to think that they must eat even healthier or run even longer to reach the ideal. But when the goal is a perfect and unrealistic ideal? Yes, then we are all doomed to fail. This way the health journey quickly becomes a a direct way to low self-esteem, fatigue, stress, lack of pleasure – it becomes unhealthy health.

If your are not happy you are not healthy

In addition to the fact that the society’s health ideal in itself leads many to feel inadequate and unhappy, they also fight so hard and bravely to reach it consumes too much of their time. All the time they need to cook healthy dishes, go for long runs and exercise in the gym takes away time from all other (very important!) elements of health. Besides movement and healthy nutrition, activities that create joy, togetherness and peace, are a huge part of your health. Being social with your friends and family, relaxation, long walks, dinners, parties, yoga, meditation, kisses and hugs creates well-being, enjoyment, happiness and reduces stress. In other words, these activities makes you healthy! In my view, the optimal health is managing a healthy balance between exercise, healthy nutrition, socializing and other things that feels good and make you happy.

Not sure how healthy you are?

If you are not sure, ask yourself how happy you are. And here I mean the real and lasting kind of happiness (read more about this HERE). Presence/absence of happiness is our most effective way to measure our own health. Are not you happy? Then you are not healthy.

I think it’s so sad that many people actually really try and almost do live up to the crazy high health ideal (which is incredibly impressive) without knowing that they are actually not moving towards more health or happiness – more like the contrary. I recognize this, because once this was my reality.

My healthy health

Obviously I am not able to ignore the influence from today’s health ideal, and for me it is still a challenge to be inspired by all the good advice on the market without letting them become more obligations and burdens. And yes, I do care about looking good because self-confidence is important to my happiness. However, it has taken me long to realize that the most effective way to become beautiful is a side effect of happiness – not vice versa!

Optimally, I balance all the aspects of health; healthy diet, exercise and activities that make me happy. But when the time is short? Then I no longer skip wonderful moments with my friends but rather a training session. This makes me the most happy – and thus the most healthy.

Therefore, my healthy lifestyle involves much more than healthy eating and training. Socializing, meditation, yoga, long calm walks, chocolate, going out, hugs and kisses are all key elements of my health. They all fuel my happiness thus my health. Am I happy? Then I am healthy too.

My best health advice

If you really want to be lean and healthy, then my point is not to give up. Because it is possible to be both slim and healthy. As you start to realize I to this day I spend less time on my training and more time on happy moments but I actually get better results than before. For example, my skin is a lot prettier and my fat burn is a lot more effective!

Maybe you need to change your direction like me? Forget all about “If I just loose some weight I’ll be a lot more happy”. Change your attitude towards health and body. Target happiness instead of weight loss and you will start to lose weight. Trust me, I’ve tried it myself. Because when you start to become more happy you will have less stress hormones in your body (these make your body gain weight), you will not have the need to eat comfort food and you will not end up in a binge. All this happens because you start to be in balance and start to listen to your body’s actual needs. Whether it is about a glass of wine, chocolate, going for a run or eating an apple your body starts to know how to moderate and prioritize according to your needs. Happiness makes you healthy and beautiful – it is NOT the other way around.

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook og Instagram

My top 6 to a flat belly

IMG_2358

– Scroll down for English version –

En flad mave er på de fleste menneskers ønskeseddel. Mange prøver at tabe sig og laver et utal af mavebøjninger med netop det formål at få en flad mave. Men en flad mave handler ikke “bare” om mavebøjninger og om at tabe sig… Ofte handler det i højere grad om at have en mave, der fungerer. En mave ude af balance kan medføre den klassiske mavedelle, oppustethed og alt det, der netop står i vejen for en flad mave.

Forstoppelse og oppustethed kan få selv den meget slanke til at se næsten gravid ud, men ikke mindst kan det medføre fordøjelsesproblemer, som atter kan medføre dårligere fedtforbrænding og større ophobning af affaldsstoffer. Udover den flade mave for mange er et skønhedsideal, så er det altså SÅ vigtigt for hele din sundhed og humør, at maven er i balance.

En sund mave i balance handler først og fremmest om det rette samspil mellem de forskellige mavebakterier. Lad os her bare skelne mellem “gode” og “dårlige”. Gode bakterier er gunstige for stort set alle processer i kroppen såsom et godt immunforsvar, højt stofskifte, effektiv fedtforbrænding, pæn hud, højt humør, god fordøjelse – og ja, også utrolig afgørende for en flad mave. De gode bakterier skal vi, selvsagt, have flest af.

Her er mine bedste tips til en sund, glad og flad mave. Punkt 2 og 6 er de allervigtigste og mest effektive for mig. Hvilke mon er det for dig?

  1. Citronvand. Start hver morgen med et stort glas vand med saft fra 1/2 citron på tom mave. Denne lille daglige vane har mange sunde effekter: virker udrensende og afgiftende, fremmer fordøjelsen og vægttab samt øger dit energiniveau og renser blodet.
  1. Probiotika. Indtag probiotika af høj kvalitet hver dag. I min optik er dette tilskud det allervigtigste at indtage. Jeg indtager selv 1-2 piller dagligt af Udo’s choice Super Adult. Et godt probiotika produkt hæmmer væksten af skadelige mikroorganismer i tarmen og fremmer dermed et sundt miljø, som har en helbredende effekt på alle (ja, alle!) kroppens processer. Et bedre immunforsvar, pænere hud, mindre luft i maven, god fordøjelse, bedre hukommelse, gladere humør og overskud er blot for at nævne nogle af effekterne ved en sund tarmflora.
  1. Tilberedning. Kog, damp, riv eller blend dine grøntsager. Rå grøntsager kan være hårde for maven at nedbryde og kan på den måde skabe en masse luft. Når de i stedet bliver tilberedt, kan du opnå en bedre optagelse af næringsstofferne, da det er nemmere for maven at fordøje maden.
  1. Undgå. Undgå at indtage for store mængder af gluten, raffineret mel, sukker og mælkeprodukter i hverdagen. Disse fødevarer er i sig selv ikke skadelige, men i for store mængder skaber de en overvægt af de “dårlige bakterier” i maven. Personligt mærkede jeg en stor effekt af at skære ned på disse fødevarer, og i dag spiser jeg dem i mindre grad. Jeg indtager dem på et minimum i hverdagen og “gemmer” og nyder dem til hyggestunder, fester, i weekenden osv.
  1. 600 g grønt dagligt. Spis en masse, masse, masse, og jeg gentager en masse grønt og bladgrønt! Grøntsager fremmer nemlig de gode bakterier i maven. Det kan dog ikke altid være helt nemt at komme op på så mange grøntsager om dagen. I, der følger mig på Instagram, ved, at jeg derfor starter hver morgen med en “greenie” (smoothie baseret på bladgrønt). Den gør det SÅ nemt! Jeg skal nok lægge en opskrift på bloggen snart.
  1. Rolig morgen. Sidst men ikke mindst sørg for at starte dagen i ro og mag. Udover punkt 2 er dette nok det vigtigste og mest effektive punkt for mig til at opnå en mave i balance. For rigtig mange (læs: mig) kan en hurtig morgen og et måltid slugt på farten sætte en ren stopklods i maven. Jeg prøver så vidt muligt at stå tidligt nok op, således at jeg kan stå roligt op, forberede og indtage mit morgenmåltid i ro og mag. Jeg sørger gerne for at have mindst 20-30 minutter til selve indtagelsen af min morgenmad. Det er bl.a. grunden til, at jeg aldrig længere praktiserer “morgentræning” på den måde, hvor jeg springer op af sengen og ud af døren. Morgentræning for mig i dag kan altså først være efter min rolige morgen. Siden min mave går i stå af det andet, er det tydeligvis ikke det rette for mig. Hvad mon virker for dig?

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealthy – 

Følg mig på Facebook og Instagram


English

A flat belly is on most people’s wish list. Many people try to lose weight and do a number of sit ups in order to achieve a flat tummy. BUT, a flat belly is not “just” about losing weight and doing sit-ups… Often it’s about having a HEALTHY gut. A stomach out of balance can cause the unwanted belly fat, bloating and all the things that stands in the way for your goal, a flat tummy. 

Constipation and bloating are for example two things that can make even the skinniest person look almost pregnant. Besides that, digestions problems lead to a less functioning fat burn. To many people a flat belly is a beauty ideal, but having a healthy and balanced gut is also so important to your overall health and mood. A healthy gut is first and foremost about having the right balance of gut bacteria. Let’s call them good and bad gut bacteria. The good ones promote almost every process in your body, such as your immune system, fat burn, skin, mood, digestion – and yes, not least it plays a very significant role when it comes to achieving a flat belly. Let’s get more of these good bacteria! 

Here are my top tips for a flat, happy and healthy belly. Number 2, 5 and 6 are personally my most effective and important actions. 

1. Lemon Water. Start every morning with a large glass of water with lemon. This little daily action has many health effects: it cleanses and detoxifies, promotes digestion and weight loss plus increases your energy level and cleanses the blood.

2. Probiotics. Eat probiotics of high quality every day. In my opinion probiotics are the most important supplement. I have 1-2 pills a day – I use Udo’s choice Super Adult. A good probiotic product of good quality inhibits the growth of harmful microorganisms in the intestine and thereby promotes a healthy environment, which has a healing effect on all (yes, all!) processes in the body. A better immune systems, cleaner and firmer skin, less bloating, good digestion, better memory and happier mood – just to name some of the effects of a healthy gut.

3. Cooking. Boil, steam or blend your vegetables. Raw vegetables can be hard on the stomach and it can be problematic for your system to break it down. This typically causes constipation. When you process the food it can make you absorb more nutrients and give you energy since the digestion has less work to do. 

4. AvoidAvoid ingesting to high amounts of gluten, refined flour, sugar and milk products in everyday life. These foods are themselves not harmful, but in excessive amounts they create a predominance of the “bad”  in the gut. Personally, I felt a great effect of cutting down on these foods, and today I eat them less. I take them to a minimum in everyday life and I rather “save” and enjoy them for cozy moments, parties, during weekends, etc.

5. 600 grams of greens a day. Eat a looooot of greens! Healthy bacteria love greens! I know that it’s not necessarily easy to eat 600 grams of greens every day. As you, who follow me on Instagram, already know I, therefore, start every morning by drinking a “greenie” (a green smoothie)! I’ll post a recipe here on the blog soon, promise. 

6. Calm morning. Last but not least, be sure to begin the day calmly and relaxed. In addition to probiotics, this is probably the most important and most effective step for me in order to achieve a balanced stomach. For many (read: me), a fast morning and a meal on the go pause pause my digestion (read: constipation). I try as far as possible to get up early enough up so that I can wake up calmly and prepare and eat my breakfast in peace. I prefer to at least have 20-30 minutes for eating my breakfast. This is also why I no longer practice “morning workouts” as I used to. Today, morning training is never before my quiet morning. Since my stomach does not function the other way, it is clearly not right for me. I wonder what works for you?

– Love Julie/HappyHealthy – 

Follow me on Facebook and Instagram

The Best Peanut Butter Salad Dressing

IMG_1948

– Scroll down for English version –

Mangler du inspiration til at pifte salaten lidt op? Så burde du prøve denne peanut butter dressing. Den kan virkelig gøre enhver kedelig salat utrolig lækker. Hemmeligheden bag enhver god salat handler i virkeligheden også om en god dressing. Denne dressing har et skønt asiatisk pift med både chili, soya og lime.

Peanut butter bliver af mange forbundet med en kalorierig og usund snack. Og jo, peanut butter kan i mange tilfælde være fuld af sukker og betegnes som usund. I denne opskrift bruger jeg dog en økologisk sukkerfri peanut butter, som bestemt kan indgå i det sunde regnskab. Den indeholder stadig meget fedt, men 80% er det umættede og sunde af slagsen. Jeg køber den i Netto.

Opskrift: 

1 stor dl sukkerfri peanut butter

2 spsk soya

Saft fra 1 lime

1 cm rød chili, udstenet og finthakket

1 fed hvidløg, finthakket

Kogt vand til at fortynde (1 spsk ad gangen)

Alt undtagen vand blandes groft eller blendes for en finere konsistens. Tilsæt derefter 1 spsk kogt vand ad gangen, indtil du opnår den ønskede konsistens. Velbekomme.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealthy – 

Følg mig på Facebook og Instagram


ENGLISH

Looking for inspiration to spice up the salad a little? Then you have to try this peanut butter dressing! It can really make any boring salad incredibly delicious. The secret of any good salad is really about a good dressing. This dressing has a lovely Asian taste with both chili, soy sauce and lime.

By many people peanut butter is considered a high calorie and unhealthy snack. And yes, peanut butter is in many cases full of sugar and can be described as unhealthy. In this recipe, however, I use an organic sugar-free peanut butter that certainly is healthy. It still contains a lot of fat, but 80% of the fat is unsaturated and healthy. I buy it in my local grocery store. 

Recipe:

1/1 cup sugar-free peanut butter

2 tablespoons soy sauce

Juice from 1 lime

1 cm red chili, pitted and finely chopped

1 clove garlic, finely chopped

Hot water (1 tablespoon at the time)

Mix everything except the hot water. Use a blender if you want a finer texture. Then add 1 tablespoon of boiled water at the time until you get the right consistency. Bon appetite.

– Love Julie/HappyHealthy – 

Follow me on Facebook and Instagram

Why we must stop judging and start loving ourselves

IMG_6431

– Scroll down for English version –

Dømmer du dig selv, eller elsker du dig selv? Ofte taler vi langt hårdere til os selv, end vi kunne finde på at gøre til nogen som helst anden. Udover at det er ubehageligt, fjerner det både selvværd, mod og motivation. Den hårde tone er en typisk årsag til, at vi ikke får udrettet det, vi drømmer om. Taler vi derimod kærligt og venligt til os selv, åbner vi op og kommer i kontakt med vores indre motivation og behov.

Måden vi taler til os selv på er ofte langt hårdere og strengere, end måden vi taler til nogen som helst anden…

Hvad siger du fx typisk til dig selv, når du igen ikke kommer ned og træne eller igen ryger i småkagedåsen, selvom du lige havde besluttet at være sund?

“Hvor er du svag!” “Du kan da bare lade være!” “Hvor er det for dårligt.” “Du fortjener det ikke.” “Tag dig nu sammen”…

Kunne du finde på at tale sådan til dig selv? Det kan jeg i hvert fald! Og hvor er det en hård tone. Sådan ville jeg i hvert fald aldrig tale til nogen anden…

Og hvad får man ud af det?

Skyldfølelse. Skam. Usikkerhed. Lavt selvværd.

I stedet for at være så hårde ved os selv, så burde vi hellere møde os selv kærligt og venligt. Dette er en mindful tilgang, og du opnår langt flere positive effekter ved denne måde at møde dig selv på.

Det er en måde at udøve selv-omsorg på. Når du møder dig selv kærligt fremfor dømmende, giver du plads til at lytte til dig selv.

Måske har du for høje forventninger til dig selv?

Måske glemmer du at lytte til dine egentlige behov og lyster?

I vores samfund kan vi hurtigt blive fanget i en masse “jeg burde”, pligter og høje krav, der kan fjerne fokus fra os selv og vores egne behov. Lad være med at dømme dig selv. Mød dig selv med kærlighed og venlighed og lyt til det, dit indre jeg forsøger at fortælle dig.

Hvad er årsagen til, at du ikke får trænet, spist sundere, eller hvad end du ikke får gjort, som du ellers havde sat dig for?

Når jeg møder mig selv kærligt fremfor dømmende, indser jeg hurtigt, at det faktisk meget ofte handler om for høje forventninger og krav til mig selv.. Hvad med dig?

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealthy – 

Følg mig på Facebook og Instagram


Do you judge yourself, or do you love yourself? Often we talk a lot harder to ourselves than we would do to anyone else. Besides it feels uncomfortable, it damages your self-esteem, courage and motivation. Being hard on yourself is a common reason why you do not get things done you otherwise wish to get done. When we instead talk more lovingly and kindly to ourselves, we open up to our inner self and get in touch with our real needs and create motivation.

The way we talk to ourselves is often much harder and tougher than the way we would talk to anyone else …

For example, what do you tell yourself, when you once again do not make it to the gym, or once again end up eating lots of candy when you have just decided to be healthy? 

“You are so weak!” “Why can’t you just do it!” “You do not deserve it.”

Do you ever talk like this to yourself? I do….

And what do you get out of it?

Guilt. Shame. Insecurity. Blame. Low self-esteem.

Instead of being so hard on ourselves, we should rather meet ourselves with love and kindness. This is a mindful approach, and this way you get far more positive effects. 

Kindfull self-talk is self-caring. When you meet yourself with love rather than being judgmental, you make room to listen to yourself.

Maybe you have too high expectations to yourself?

Maybe you forget to listen to your actual needs and desires?

In our society, you can quickly get caught up in a lot of “I should”, duties and high demands that all remove the focus from yourselve and your own needs. Do not judge yourself. Meet yourself with love and kindness and listen to what your inner self is trying to tell you.

What is the reason that you do not get down to the gym, you are not eating healthier, or whatever you do no not get done, even though you’ve just set up your mind for it? 

When I meet myself lovingly rather than judgmentally, I quickly realize how the problem very often is about having too high expectations and too high standards for myself .. What about you?

– Love Julie/HappyHealthy – 

Follow me on Facebook and Instagram

Why stress is the number 1 obstacle to your beauty, health and happiness – and what you can do about it.

SAM_0403

– Scroll down for English version –

Stress mig her og der… Stress mig allevegne… Man kan nogle gange have lyst til at sige STOP til al den snak om stress. MEN det er nu engang sådan, at stress er og bliver vor tids store synder.

Vi kan ikke komme udenom det faktum, at stress (mere end noget andet) spænder ben for vores sundhed, skønhed og vigtigst, vores lykke! 


Du kan leve nok så sundt, glutenfrit osv., men hvis du dagligt oplever stress af den ene eller anden grund, så vil din krop og dit sind være på overarbejde.

Når du er stresset, har du forhøjet niveauer af kortisol (kortisol bliver populært også kaldet for stresshormonet). Denne forhøjede kortisolproduktion kræver selvsagt energi, som bliver taget fra andre processer i kroppen, fx vedligeholdelsen af en sund tarm, fordøjelse, immunforsvar, hud osv.

Ved længerevarende stress vil dette altså gå udover kroppens vedligeholdelse af sundhed, skønhed – og det gode humør.

Det er ikke farligt at være stresset. Tværtimod kan det være gavnligt i akutte og pressede situationer. Stress er en naturlig reaktion i kroppen, der gør os klar til enten kamp eller flugt. Stress er derimod skadeligt, når vi oplever det over længere tid – det er vi nemlig IKKE beregnede til!

Så! Lider du af sundheds-, skønheds eller lykke-skavanker, så burde du mærke efter, om du egentlig går og er stresset til daglig. For uanset hvor sundt du spiser, eller hvor dyre cremer du smører på din hud, så vil du aldrig opnå den optimale effekt, så længe du stadig er stresset.

Her er nogle gode råd til at skabe mindre stress i hverdagen og ikke mindst gøre dig mere forberedt samt bedre rustet til at kunne håndtere fremtidig stress.

Træk vejret. Dybe vejrtrækninger aktiverer dit parasympatiske nervesystem, som får dig til at slappe af. Det parasympatiske nervesystem er med til at skabe balance i kroppen, og det sørger for at genopbygge kroppen. Det parasympatiske nervesystem sørger bl.a. for mere blodgennemstrømning til fx din hud og dine tarme. Dybe vejrtrækninger spiller altså en central rolle for fx en velfungerende mave og en flot hud.

Undgå kaffe. Koffein i kaffe øger udskillelsen af stresshormonet kortisol, som vi lige har lært skader vore sundhed, skønhed og humør. Mit råd er derfor at gemme kaffen til en hyggelig stund fremfor en daglig vane.

Nydelse. Nydelse af mad, samvær, musik eller hvad som helst, der føles behageligt, virker afstressende på kroppen. Sørg for mere nydelse i din hverdag.

Spis nok. Underernæring skaber stress i kroppen. Sunde fedtstoffer og gode byggesten gør derimod det modsatte. Avocado, fed fisk, nødder og kerner er eksempler på super anti-stress mad.

Mindful spisning. Vær til stede når du spiser dine måltider. Lad være med at lave alt muligt andet imens. Fokuser på maden, smagen, mætheds-fornemmelsen… Det giver ro og skaber ikke mindst en bedre fordøjelse samt ro i mave (og sind).

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealthy – 

Følg mig på Facebook og Instagram


We all hear about stress. We hear about stress a lot. Sometimes I want to say STOP and not talk about all that stress.. BUT, we cannot escape the fact that stress is our time’s major health and happiness threat. It is actually the number one obstacle to our health, beauty and happiness.

You can live just as healthy, gluten-free and whatever, but if you daily experience stress of some kind then both your body and your mind will be under too much pressure.
When you’re stressed, you get elevated levels of cortisol (cortisol is popularly known as the stress hormone). This elevated level of cortisol obviously requires energy, which is taken from other processes in your body, such as the maintenance of a healthy gut, digestion, immune system, skin, etc.

This way, prolonged stress negatively affects your entire body’s maintenance of health, beauty – and the good mood.

It is not dangerous to be stressed. Actually it may be beneficial in emergency and stressful situations. Stress is a natural reaction in the body that makes us ready to either fight or flight. Stress is, however, harmful, when we experience it over a longer time – prolonged stress is NOT nature’s intention!

So! If you suffer from health, beauty or happiness defects of some kind, then you should check whether you actually suffer from daily stress. No matter how healthy you eat, or how expensive creams you apply to your skin, you will never achieve the optimum effect, as long as you are still stressed.

Here are some tips to create less stress in your everyday life and not least make you more prepared and better able to handle future stress.

Breathe. Deep breaths activate your parasympathetic nervous system, which makes you relax. The parasympathetic nervous system helps to balance the body, and it ensures rebuilding of the body too. For example, the parasympathetic nervous system provides more blood flow to your skin and intestines. This way, deep breaths plays a central role for a well functioning stomach and a beautiful skin.

Avoid coffee. Caffeine in coffee increases the secretion of the stress hormone cortisol, which we just learned harm our health, beauty and mood. My advice is to enjoy the coffee when enjoying a nice moment once in a while but do not drink it daily, of you want to lower your stress levels and its harmful effects.

Enjoyment. Enjoying food, relationships, music or anything that feels comfortable, have a relaxing effect on the body. Make more enjoyment in your life. Do something that feels good every day. A kiss, a hug, a long hot shower, a walk, deep belly breaths, outside in nature, good food etc.

Eat enough. Malnutrition creates stress in the body. Healthy fats and protein good do the opposite. Avocado, fish, nuts and seeds are examples of super anti-stress food that your body and mind will absolutely love.

Mindful eating. Be present when you eat your meals. Do not do anything else while eating. Focus on the food, the taste, the feeling, the textures etc. It brings peace to your mind and digestion which will function better. It will make you less bloated, constipated etc.

– Love Julie/HappyHealthy –

Follow me on Facebook and Instagram