Many Suffer From Unhealthy Health – What About You?

13334772_10153688182691586_1197424638_o– Scroll down for English version –

Lever du et “sundt liv” fyldt med sund kost og træning, men oplever du stadig uren hud, træthed, dårligt humør og problemer med at tabe dig? Måske det skyldes, at du udelader nogle vigtige aspekter af din sundhed. På den rette måde er både vægttab, sundhed og glæde muligt. Læs med og lær mere om, hvornår din sunde livsstil faktisk kan gøre dig usund og spænde ben for resultaterne – og hvad du kan gøre ved det.

Først og fremmest, hvad er sundhed overhovedet? 

Er sundhed lig med et særligt antal gulerødder og kilometer på løbebåndet? Nej, det mener jeg ikke. Er sundhed  “bare” lig med fravær af sygdom og skavanker? Nej, det vil jeg heller ikke mene. For kan man være fysisk rask uden at være glad? Ja, det kan man godt.

Sundhed for mig er altså langt mere, end hvad der står på badevægten, eller hvor mange koldbøtter jeg kan lave. Altafgørende, for om jeg føler mig sund, er tilstedeværelsen af velvære, nydelse, frihed, lykke, latter og glæde – og jo, at jeg føler mig godt tilpas i min fysiske krop, og at jeg kan bevæge mig, som jeg har lyst, er også en væsentlig faktor, der bidrager til glæde og sundhed. Min pointe er blot, at den dog langt fra er den eneste.

Et usundt sundhedsideal

En sund livsstil bliver for mange usund, når de udelukkende måler deres sundhed ud fra udseende, kost og motion. Jeg ved alt om det, fordi sådan målte jeg også min sundhed engang. Jeg tror, at årsagen til denne misforståede sundhedsopfattelse bl.a. skyldes vores samfunds sundhedsideal, som ofte også er et slankeideal. I min optik er dette ideal ikke sundhed. Kører man fx gennem Facebook og Instagram, da kan man hurtigt få den opfattelse, at sundhed er lig med et slankt taljemål, six-pack, massevis af timer i fitnesscentret og glutenfrit hjemmebag..

Den moderne sundhedsopfattelse er altså i min optik på mange måder glædesdræbende (og dermed sundhedsdræbende), da den skaber høje og urealistiske forvetninger til udseendet, som kan gøre sundhedsrejsen både udmattende og drænende. Det kan være svært at føle sig pæn og god nok, hvilket kan få mange til at tro, at de må spise endnu sundere eller løbe endnu længere for at nå i idealet. Men når målet er et perfekt og urealistisk ideal? Ja, så er alle dømt til at fejle. På den måde kan sundhedsrejsen blive en direkte vej mod lavt selvværd, udmattelse, stress, mangel på glæde – og usundhed.

Er du ikke glad, så er du ikke sund  

Udover at idealet i sig selv får mange til at føle sig utilstrækkelige og ulykkelige, så kæmper de så hårdt og bravt, at det optager for meget af deres tid. Tiden til at kokkerere sunde retter, løbe ture og træne i fitnesscentret stjæler tid fra alle de andre (vigtige!) elementer af sundhed. Udover bevægelse og sund næring så er aktiviteter, der skaber glæde, samvær og ro, også en kæmpe stor del af din sundhed. Sociale aftaler med vennerne og familien, afslapning, lange gåture, middage, fester, yoga, meditation, kys og kram skaber velvære, nydelse, ro, glæde, afstressning – og dermed en masse sundhed! I min optik er den optimale sundhed således at have en god balance mellem bevægelse, sund kost og ikke mindst glæde og nydelse.

Er du i tvivl om, hvor sund du er?

Er du i tvivl så spørg dig selv, om du er glad. Og her taler jeg om den ægte og vedvarende følelse af glæde (læs mere om denne HER). Tilstedeværelse/fravær af glæde er vores mest effektive måde at måle vores egen sundhed på. Er du ikke glad? Så er du ikke sund.

Jeg synes, at det er rigtig synd, at der er mange mennesker, der i stor grad formår at leve op til sundhedsidealet (hvilket er utrolig imponerende), men uden at være klar over, at de faktisk ikke bevæger sig mod hverken mere sundhed eller glæde – for nogen endda tværtimod. Sådan var det i hvert fald for mig engang.

Min sunde sundhed

Jeg kan selvfølgelig heller ikke undgå at blive påvirket af sundheds- og slankeidealet, og det er for mig stadig en udfordring at blive inspireret af alle de gode råd på markedet uden at lade dem blive pligter og byrder. Og jo, jeg går op i at være slank og føle mig godt tilpas i min krop, fordi det er en del af min selvtillid og følelsen af at være tilfreds med mig selv. Det har dog desværre taget mig lang tid at indse, at den meste effektive vej til et smukkere ydre er en sideeffekt ved glæden – og ikke omvendt!

Optimalt så balancerer jeg altså tid til alle aspekterne af sundhed; sund kost, træning og aktiviteter der gør mig glad. Men hvis tiden brænder på? Ja, så er det ikke dejlige stunder med veninderne, der ryger, men snarere træningen. Dette gør mig mest glad – og dermed mest sund.

Min sunde hverdag indebærer derfor langt mere end sunde kost- og motionsvaner. Sociale aftaler, meditation, yoga, lange rolige gåture, chokolade, spise ude, kys og kram er alle centrale elementer i min sundhed. De er allesammen brændstof til mit lykkebarometer og dermed ren sundhed for mig og min krop. Er jeg glad? Så er jeg også sund.

Mine bedste sundhedsråd til dig

Hvis du ihærdigt gerne vil være sund og slank, så skal du ikke give op. For det kan lade sig gøre. Den dag i dag, hvor jeg bruger mindre tid på min træning men mere tid på glade stunder, opnår jeg faktisk bedre resultater. Jeg har fx opnået en langt pænere hud og en højere forbrændning.

Måske du også har brug for at skifte retning, ligesom mig? Glem tanken om at “hvis jeg liiige taber de sidste kilo, så er jeg tilfreds og lykkelig”. Gå efter lykken og glæden, og den slanke krop vil komme af sig selv. Det gjorde den for mig. For er du glad, så har du ingen stresshormoner i kroppen (de får din krop til at lagre fedt), du har ikke behov for at trøstespise, du ender ikke med at overspise, fordi du bliver bedre til at lytte til din krop. Om det så drejer sig om et glas vin, chokolade, en løbetur eller et æble. Der er plads til det hele, når du husker at nyde, for da forstå kroppen at moderere og prioritere, og du har lyst til det, som du har brug for.. Igen, glæde gør dig sund og smuk – det er IKKE den anden vej rundt, som facebook og Instagram kan få os til at tro.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


– ENGLISH –

Do you live a “healthy life” full of healthy food and exercise but still experience break-outs, fatigue, bad mood and troubles losing weight? Perhaps it is because you leave out some important aspects of your health. Weight loss, health and happiness is possible when you manage to include all. Read and learn about when your healthy lifestyle actually makes you unhealthy and obstruct the results.

First, what is health then?

Is health equal to a specific number of carrots and miles on the treadmill? No, I think not. Is health “just” equal to the absence of diseases? No, I do not think either. Because it is possible to be physically healthy without being happy.

To me, health is far more than what it says on the weight scale, or how many burpees I can do. Crucial to my feeling of health is the presence of well-being, enjoyment, freedom, happiness, laughter and joy – and of course it is also an important factor to me that I feel comfortable in my own skin and that like what I see in the mirror, since that contribute to my happiness too. But my point is simply that it is far from the only one.

An unhealthy health ideal

To many people a healthy lifestyle gets unhealthy when they only measure their health from their looks, diet and exercise. I know all about it, because once I measured my health this way too. I think the reason for this misguided health perception is very much due to our society’s health ideal, which often is a slender ideal. In my view, this ideal is not health. If you scroll, for example, through Facebook and Instagram, you will quickly get the perception that health is equal to a slim waistline, six-pack, lots of hours in the gym and gluten free food ..

The modern health perception is therefore in my view joy-killing (thus health-killing) as it creates high and unrealistic anticipations for your appearance and looks, which can make the health journey both exhausting and draining. It can be very hard to feel pretty and good enough, which can cause many to think that they must eat even healthier or run even longer to reach the ideal. But when the goal is a perfect and unrealistic ideal? Yes, then we are all doomed to fail. This way the health journey quickly becomes a a direct way to low self-esteem, fatigue, stress, lack of pleasure – it becomes unhealthy health.

If your are not happy you are not healthy

In addition to the fact that the society’s health ideal in itself leads many to feel inadequate and unhappy, they also fight so hard and bravely to reach it consumes too much of their time. All the time they need to cook healthy dishes, go for long runs and exercise in the gym takes away time from all other (very important!) elements of health. Besides movement and healthy nutrition, activities that create joy, togetherness and peace, are a huge part of your health. Being social with your friends and family, relaxation, long walks, dinners, parties, yoga, meditation, kisses and hugs creates well-being, enjoyment, happiness and reduces stress. In other words, these activities makes you healthy! In my view, the optimal health is managing a healthy balance between exercise, healthy nutrition, socializing and other things that feels good and make you happy.

Not sure how healthy you are?

If you are not sure, ask yourself how happy you are. And here I mean the real and lasting kind of happiness (read more about this HERE). Presence/absence of happiness is our most effective way to measure our own health. Are not you happy? Then you are not healthy.

I think it’s so sad that many people actually really try and almost do live up to the crazy high health ideal (which is incredibly impressive) without knowing that they are actually not moving towards more health or happiness – more like the contrary. I recognize this, because once this was my reality.

My healthy health

Obviously I am not able to ignore the influence from today’s health ideal, and for me it is still a challenge to be inspired by all the good advice on the market without letting them become more obligations and burdens. And yes, I do care about looking good because self-confidence is important to my happiness. However, it has taken me long to realize that the most effective way to become beautiful is a side effect of happiness – not vice versa!

Optimally, I balance all the aspects of health; healthy diet, exercise and activities that make me happy. But when the time is short? Then I no longer skip wonderful moments with my friends but rather a training session. This makes me the most happy – and thus the most healthy.

Therefore, my healthy lifestyle involves much more than healthy eating and training. Socializing, meditation, yoga, long calm walks, chocolate, going out, hugs and kisses are all key elements of my health. They all fuel my happiness thus my health. Am I happy? Then I am healthy too.

My best health advice

If you really want to be lean and healthy, then my point is not to give up. Because it is possible to be both slim and healthy. As you start to realize I to this day I spend less time on my training and more time on happy moments but I actually get better results than before. For example, my skin is a lot prettier and my fat burn is a lot more effective!

Maybe you need to change your direction like me? Forget all about “If I just loose some weight I’ll be a lot more happy”. Change your attitude towards health and body. Target happiness instead of weight loss and you will start to lose weight. Trust me, I’ve tried it myself. Because when you start to become more happy you will have less stress hormones in your body (these make your body gain weight), you will not have the need to eat comfort food and you will not end up in a binge. All this happens because you start to be in balance and start to listen to your body’s actual needs. Whether it is about a glass of wine, chocolate, going for a run or eating an apple your body starts to know how to moderate and prioritize according to your needs. Happiness makes you healthy and beautiful – it is NOT the other way around.

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook og Instagram

It’s Never Too Late to Have a Happy Childhood

mindddfull– Scroll down for English version –

“Det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom” – Carl Gustav Jung

Min mindfulness-underviser brugte dette citat flere gange i undervisningen for at understrege effekten af at være mindful. Mange ting i livet kan vi ikke ændre på, men vi kan ændre måden, vi møder det på, og hvordan vi håndterer det. Når man er i stand til at acceptere sin fortid, er man i stand til at håndtere det mere hensigtsmæssigt. På denne måde kan man vælge at ændre fortidens effekt på sit liv.

Man kan ikke ændre, hvis man har haft en ulykkelig barndom, oplevet sorg og traumer. Men man har et valg. Man kan vælge at tage denne lidelse med sig og lade den påvirke resten af ens liv, eller man kan vælge at lade den slippe og komme videre. Dette kan for mange lyde hårdt, og det gjorde det også for mig engang. Jeg mistede min far, da jeg var 19 år gammel, og jeg syntes bestemt ikke, at denne sorg bare kunne “fjernes” fra mit liv. Og nej, det er bestemt heller ikke det, jeg mener. Men i dag har jeg lært, at når jeg vælger at acceptere, at jeg mistede min far, og når jeg accepterer alt det, som det har medført i mit liv og min familie, så fylder det mindre. Lidelsen bliver mindre. Uden accept oplever jeg vrede og frustration – dette fjerner heller ikke lidelsen, men det gør den blot større. Jeg føler stadig savn, og jeg tænker på min far hver dag. Men uden vrede og uden frustration. Når vreden opstår i mig, så ved jeg, at det handler om mangel på accept.

Er der noget i din fortid, som gør dig vred og frustreret? Du kan ikke ændre fortidens hændelser, men du har et valg om at ændre dets effekt på dit liv her og nu. Accept er nøglen til at mindske lidelse. I stedet for at spørge hvorfor; hvorfor skete dette for mig? Prøv i stedet at spørge hvordan; hvordan kommer jeg videre herfra? Du fortjener at være glad, og kun du er i stand til at gøre dette.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


– ENGLISH –

“It is never too late to have a happy childhood” – Carl Gustav Jung

My mindfulness teacher used this quote several times to emphasize the effect of being mindful. Many things in life we can not change, but we can change the way we we handle it. When you are able to accept what was you will be better at dealing with it too. This way you are able to change its effect on your life.

You can not change if you have had an unhappy childhood, experienced grief or trauma. But you still have a choice. You can choose to take this suffering along with you for the rest of your life, or you can choose to let go. To many this sounds hard and once it did to me too. I lost my father when I was 19 years old, and I certainly did not think that I could just “remove” my sorrow from my life. And no, that is certainly not what I mean either. But today I’ve learned that when I choose to accept my loss and when I choose to accept how it has affected my life and my family the sorrow becomes less. The suffering becomes less. Without acceptance, I experience anger and frustration – this will not either remove the sorrow and suffering, but will just make it even bigger. I still miss my father, and I think about him every day. But without anger and without frustration. When I feel the anger arise in me, I know that it’s about lacking of acceptance.

Is there anything in your past that makes you angry and frustrated? You can not change the events of the past, but you have a choice to change its effect on your life here and now. Acceptance is the key to reduce suffering. Instead of asking why; why did this happen to me? Try asking how; how do I move on from here? You deserve to be happy and it’s only you who can make this happen.

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram

Green Smoothie (Greenie) Recipe

IMG_2041

– Scroll down for English version –

Springfyldt med næring, bedre fordøjelse, fladere mave, pænere hud og sundere hormoner, sund tarmflora… Som I ved, fra Instagram, da har jeg igennem længere tid startet min morgen med en “greenie”, dvs. en smoothie, der primært består af bladgrønt. Dette er der flere forskellige årsager til, at jeg gør.

Først og fremmest er min daglige greenie et af mine “midler” til en sund (og flad) mave. Kan i læse mere om HER.

En enkelt greenie indeholder mere end 80% af den daglige mængde grøntsager, som vi, ifølge Sundhedsstyrelsen, har brug for. Det er endda mere, end hvad de fleste danskere overhovedet får indtaget på en hel dag.

Grøntsager og særligt bladgrønt er noget af det allersundeste, vi kan indtage. Grønne grøntsager indeholder flere næringsstoffer end nogen andre fødevarer på jorden. De er fyldt med bl.a. calcium, magnesium og jern, samt de endda også indeholder endda aminosyrer til at opbygge protein. Det kan dog være udfordrende at skulle tygge sig igennem en masse bladgrønt hver dag, og derfor er jeg glad for at få dækket størstedelen af mit behov hver morgen med denne greenie.

At grøntsagerne indtages i blendet form, gør det desuden lettere for kroppen at optage alle næringsstofferne. Mange af de sunde næringsstoffer befinder sig nemlig indeni cellerne, og derfor må cellevæggene nedbrydes. Mange tygger desværre ikke deres mad nok til, at dette sker tilstrækkeligt. Her kan det have en stor sundhedseffekt at blende sine grøntsager.

En greenie fremmer også de sunde mavebakterier. Der forskes meget i tarmen, og mange evidensbaserede studier peger på, at tarmens funktion og tarmbakterier ikke blot kan medføre ubehag, men at de også hænger nøje sammen med alt fra overvægt, lykke, humør, depression, stress, immunforsvar, demens, alzheimer, hormonel ubalance – ja, de fleste sygdomme, skavanker og processer i kroppen. Tarmen kommunikerer med hele kroppen. Altså, en sund tarmflora er utrolig vigtig – både mentalt og fysisk. Grøntsager, bladgrønt og frugt er altsammen næring (præbiotika) til de sunde mavebakterier, og på den måde kan et højt dagligt indtag af frugt og grønt fremme en sund tarmflora.

Sidst men ikke mindst, så smager den godt!

Men er det ikke besværligt at lave en grøn smoothie hver morgen?

Jo, og det gør jeg derfor heller ikke. Tanken om at skulle stå og blende og larme hver morgen, orker jeg heller ikke. Derfor er et godt tip at lave en stor nok portion til flere dage. Den grønne smoothie kan nemlig holde sig i hvert fald 2-3 dage i køleskab, og så kan den nemt stå klar hver morgen. På den måde kan en greenie faktisk blive perfekt til den travle morgentype, der gerne vil starte dagen sundt og godt.

Nå, nu til opskriften (1 portion)

1 håndfuld babyspinat
1 håndful grønkål
1 dusk persille
1/2 agurk
1/2 citron, udstenet og skrællet
1 kiwi
1 banan
1 lille spsk hørfrø (kværnet. Jeg køber kværnede hørfrø i helsekosten)
1 lille spsk græskarkerner
15 mandler
Vand

Blend alt og tilsæt vand indtil du får den ønskede konsistent. Jeg kan godt lide, at den er lidt tyk og til at spise med en ske. Så mætter den også bedre, synes jeg.

– Jeg tilsætter desuden macapulver og spirulina, som tilfører kroppen endnu mere næring samt gavner hormonsystemet. I ved, at jeg har haft problemer med mine hormoner (kan du læse HER), så jeg går i dag højt op i at skabe de bedst mulige betingelser for mit hormonsystem i dag.

– Husk desuden altid at variere grøntsagerne og frugterne, så din krop får lov til at nyde godt af alle de forskellige gode vitaminer og mineraler. Som tommelfingerregel anvender jeg altid årstidens frugt og grønt samt de økologiske muligheder, der er i mit lokale supermarked.

OBS! Begynder du at indtage en greenie ofte, ligesom mig, da vær opmærksom på at bruge babyspinat fremfor anden spinat. Spinat (undtagen babyspinat) indeholder oxalsyre, som ikke er godt i for store mængder. Jeg bruger derfor altid babyspinat.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealthy – 

Følg mig på Facebook og Instagram


– ENGLISH –

Loaded with nutrients, better digestion, flatter stomach, nicer skin and healthier hormones, healthier gut… As you know, from Instagram, I start my morning with a “greenie”, ie. a smoothie consisting primarily of greens. There are several different reasons for that.

First, my daily Greenie is one of my best “tools” for mainting a healthy (and flat) stomach. Read more about that HERE.

A single Greenie contains more than 80% of our daily need of vegetables. It is even more veggies than what most Danes are able to consume in a whole day.

Vegetables and particularly green vegetables are some of the most healthiest thing we can eat. Green vegetables contain more nutrients than any other food on the planet. They are filled with eg calcium, magnesium and iron, and they even contain amino acids necessary for building protein. However, it can be challenging to chew through a lot of vegetables every day, and I am happy to meet most of my needs every morning with this Greenie.

In a Greenie, the vegetables are consumed in blended form, which makes it easier for the body to absorb all the nutrients. Many of the healthy nutrients are placed inside the cells. Therefore the cell walls must be broken if you want to achieve the full health potentail of the greens.  Many do not chew their food thoroughly enough for this. In this case you have a big health effect from blending your veggies.

A Greenie also promotes healthy gut bacteria. Much research in the gut and many evidence-based studies suggest that intestinal function and intestinal bacteria not only cause discomfort but they also are closely linked to everything from obesity, happiness, mood, depression, stress, immune function, dementia, Alzheimer’s, hormonal imbalances – yes, most diseases, functions and processes in the body. The intestine communicates with the entire body. So, a healthy intestinal flora is incredibly important – both mentally and physically. Greens and fruit are all nutrients (prebiotics) to the healthy stomach bacteria, and thus, a high daily intake of fruits and vegetables promotes a healthy intestinal flora.

Last but not least, it tastes good!

But it is not difficult to make a green smoothie every morning?

Yes, and therefore I do not make my Greenie every morning. Blending and listening to the blender’s noise every morning is something I dislike. Therefore, a good tip is to make a large enough portion that lasts for several days. The Greenie lasts 2-3 days in the fridge and this way you can grab your Greenie easily straight from the fridge. This way, a greenie actually gets perfect for the busy morning type who would like to start the day healthy and good – but who does not have the time in the morning.

Well, now for the recipe (1 serving)

1 handful of baby spinach
1 handful of kale
1 tuft parsley
1/2 cucumber
1/2 lemon, pitted and peeled
1 kiwi
1 banana
1 small tbsp of flaxseed (grounded. I buy milled flaxseed in health stores)
1 small tbsp pumpkin seeds
15 almonds
Water

Blend everything and add water until you get the desired consistency. I like it just thick enough to be eaten with a spoon.

– I also add Maca powder and Spirulina to my Greenie, which provides the body with even more nutrients and they promote a healthy endocrine system. You know that I’ve had problems with my hormones (you can read HERE), so today I make sure to maintain healthy hormones and hormonal balance in my body.

Remember to always vary the veggies and fruits, so that your body gets to enjoy all the different vitamins and minerals. As a rule of thumb I aim for seasonal and local veggies and always the organic opportunities in my local supermarket.

NB! If you start to consume a Greenie on a regular basis, like me, be sure to use baby spinach instead of any other kind of spinach. Spinach (except baby spinach) contains oxalic acid, which is not good in excessive amounts. Therefore, I always use baby spinach.

– Love Julie/HappyHealthy – 

Follow me on Facebook and Instagram

My top 6 to a flat belly

IMG_2358

– Scroll down for English version –

En flad mave er på de fleste menneskers ønskeseddel. Mange prøver at tabe sig og laver et utal af mavebøjninger med netop det formål at få en flad mave. Men en flad mave handler ikke “bare” om mavebøjninger og om at tabe sig… Ofte handler det i højere grad om at have en mave, der fungerer. En mave ude af balance kan medføre den klassiske mavedelle, oppustethed og alt det, der netop står i vejen for en flad mave.

Forstoppelse og oppustethed kan få selv den meget slanke til at se næsten gravid ud, men ikke mindst kan det medføre fordøjelsesproblemer, som atter kan medføre dårligere fedtforbrænding og større ophobning af affaldsstoffer. Udover den flade mave for mange er et skønhedsideal, så er det altså SÅ vigtigt for hele din sundhed og humør, at maven er i balance.

En sund mave i balance handler først og fremmest om det rette samspil mellem de forskellige mavebakterier. Lad os her bare skelne mellem “gode” og “dårlige”. Gode bakterier er gunstige for stort set alle processer i kroppen såsom et godt immunforsvar, højt stofskifte, effektiv fedtforbrænding, pæn hud, højt humør, god fordøjelse – og ja, også utrolig afgørende for en flad mave. De gode bakterier skal vi, selvsagt, have flest af.

Her er mine bedste tips til en sund, glad og flad mave. Punkt 2 og 6 er de allervigtigste og mest effektive for mig. Hvilke mon er det for dig?

  1. Citronvand. Start hver morgen med et stort glas vand med saft fra 1/2 citron på tom mave. Denne lille daglige vane har mange sunde effekter: virker udrensende og afgiftende, fremmer fordøjelsen og vægttab samt øger dit energiniveau og renser blodet.
  1. Probiotika. Indtag probiotika af høj kvalitet hver dag. I min optik er dette tilskud det allervigtigste at indtage. Jeg indtager selv 1-2 piller dagligt af Udo’s choice Super Adult. Et godt probiotika produkt hæmmer væksten af skadelige mikroorganismer i tarmen og fremmer dermed et sundt miljø, som har en helbredende effekt på alle (ja, alle!) kroppens processer. Et bedre immunforsvar, pænere hud, mindre luft i maven, god fordøjelse, bedre hukommelse, gladere humør og overskud er blot for at nævne nogle af effekterne ved en sund tarmflora.
  1. Tilberedning. Kog, damp, riv eller blend dine grøntsager. Rå grøntsager kan være hårde for maven at nedbryde og kan på den måde skabe en masse luft. Når de i stedet bliver tilberedt, kan du opnå en bedre optagelse af næringsstofferne, da det er nemmere for maven at fordøje maden.
  1. Undgå. Undgå at indtage for store mængder af gluten, raffineret mel, sukker og mælkeprodukter i hverdagen. Disse fødevarer er i sig selv ikke skadelige, men i for store mængder skaber de en overvægt af de “dårlige bakterier” i maven. Personligt mærkede jeg en stor effekt af at skære ned på disse fødevarer, og i dag spiser jeg dem i mindre grad. Jeg indtager dem på et minimum i hverdagen og “gemmer” og nyder dem til hyggestunder, fester, i weekenden osv.
  1. 600 g grønt dagligt. Spis en masse, masse, masse, og jeg gentager en masse grønt og bladgrønt! Grøntsager fremmer nemlig de gode bakterier i maven. Det kan dog ikke altid være helt nemt at komme op på så mange grøntsager om dagen. I, der følger mig på Instagram, ved, at jeg derfor starter hver morgen med en “greenie” (smoothie baseret på bladgrønt). Den gør det SÅ nemt! Jeg skal nok lægge en opskrift på bloggen snart.
  1. Rolig morgen. Sidst men ikke mindst sørg for at starte dagen i ro og mag. Udover punkt 2 er dette nok det vigtigste og mest effektive punkt for mig til at opnå en mave i balance. For rigtig mange (læs: mig) kan en hurtig morgen og et måltid slugt på farten sætte en ren stopklods i maven. Jeg prøver så vidt muligt at stå tidligt nok op, således at jeg kan stå roligt op, forberede og indtage mit morgenmåltid i ro og mag. Jeg sørger gerne for at have mindst 20-30 minutter til selve indtagelsen af min morgenmad. Det er bl.a. grunden til, at jeg aldrig længere praktiserer “morgentræning” på den måde, hvor jeg springer op af sengen og ud af døren. Morgentræning for mig i dag kan altså først være efter min rolige morgen. Siden min mave går i stå af det andet, er det tydeligvis ikke det rette for mig. Hvad mon virker for dig?

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealthy – 

Følg mig på Facebook og Instagram


English

A flat belly is on most people’s wish list. Many people try to lose weight and do a number of sit ups in order to achieve a flat tummy. BUT, a flat belly is not “just” about losing weight and doing sit-ups… Often it’s about having a HEALTHY gut. A stomach out of balance can cause the unwanted belly fat, bloating and all the things that stands in the way for your goal, a flat tummy. 

Constipation and bloating are for example two things that can make even the skinniest person look almost pregnant. Besides that, digestions problems lead to a less functioning fat burn. To many people a flat belly is a beauty ideal, but having a healthy and balanced gut is also so important to your overall health and mood. A healthy gut is first and foremost about having the right balance of gut bacteria. Let’s call them good and bad gut bacteria. The good ones promote almost every process in your body, such as your immune system, fat burn, skin, mood, digestion – and yes, not least it plays a very significant role when it comes to achieving a flat belly. Let’s get more of these good bacteria! 

Here are my top tips for a flat, happy and healthy belly. Number 2, 5 and 6 are personally my most effective and important actions. 

1. Lemon Water. Start every morning with a large glass of water with lemon. This little daily action has many health effects: it cleanses and detoxifies, promotes digestion and weight loss plus increases your energy level and cleanses the blood.

2. Probiotics. Eat probiotics of high quality every day. In my opinion probiotics are the most important supplement. I have 1-2 pills a day – I use Udo’s choice Super Adult. A good probiotic product of good quality inhibits the growth of harmful microorganisms in the intestine and thereby promotes a healthy environment, which has a healing effect on all (yes, all!) processes in the body. A better immune systems, cleaner and firmer skin, less bloating, good digestion, better memory and happier mood – just to name some of the effects of a healthy gut.

3. Cooking. Boil, steam or blend your vegetables. Raw vegetables can be hard on the stomach and it can be problematic for your system to break it down. This typically causes constipation. When you process the food it can make you absorb more nutrients and give you energy since the digestion has less work to do. 

4. AvoidAvoid ingesting to high amounts of gluten, refined flour, sugar and milk products in everyday life. These foods are themselves not harmful, but in excessive amounts they create a predominance of the “bad”  in the gut. Personally, I felt a great effect of cutting down on these foods, and today I eat them less. I take them to a minimum in everyday life and I rather “save” and enjoy them for cozy moments, parties, during weekends, etc.

5. 600 grams of greens a day. Eat a looooot of greens! Healthy bacteria love greens! I know that it’s not necessarily easy to eat 600 grams of greens every day. As you, who follow me on Instagram, already know I, therefore, start every morning by drinking a “greenie” (a green smoothie)! I’ll post a recipe here on the blog soon, promise. 

6. Calm morning. Last but not least, be sure to begin the day calmly and relaxed. In addition to probiotics, this is probably the most important and most effective step for me in order to achieve a balanced stomach. For many (read: me), a fast morning and a meal on the go pause pause my digestion (read: constipation). I try as far as possible to get up early enough up so that I can wake up calmly and prepare and eat my breakfast in peace. I prefer to at least have 20-30 minutes for eating my breakfast. This is also why I no longer practice “morning workouts” as I used to. Today, morning training is never before my quiet morning. Since my stomach does not function the other way, it is clearly not right for me. I wonder what works for you?

– Love Julie/HappyHealthy – 

Follow me on Facebook and Instagram

The Best Peanut Butter Salad Dressing

IMG_1948

– Scroll down for English version –

Mangler du inspiration til at pifte salaten lidt op? Så burde du prøve denne peanut butter dressing. Den kan virkelig gøre enhver kedelig salat utrolig lækker. Hemmeligheden bag enhver god salat handler i virkeligheden også om en god dressing. Denne dressing har et skønt asiatisk pift med både chili, soya og lime.

Peanut butter bliver af mange forbundet med en kalorierig og usund snack. Og jo, peanut butter kan i mange tilfælde være fuld af sukker og betegnes som usund. I denne opskrift bruger jeg dog en økologisk sukkerfri peanut butter, som bestemt kan indgå i det sunde regnskab. Den indeholder stadig meget fedt, men 80% er det umættede og sunde af slagsen. Jeg køber den i Netto.

Opskrift: 

1 stor dl sukkerfri peanut butter

2 spsk soya

Saft fra 1 lime

1 cm rød chili, udstenet og finthakket

1 fed hvidløg, finthakket

Kogt vand til at fortynde (1 spsk ad gangen)

Alt undtagen vand blandes groft eller blendes for en finere konsistens. Tilsæt derefter 1 spsk kogt vand ad gangen, indtil du opnår den ønskede konsistens. Velbekomme.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealthy – 

Følg mig på Facebook og Instagram


ENGLISH

Looking for inspiration to spice up the salad a little? Then you have to try this peanut butter dressing! It can really make any boring salad incredibly delicious. The secret of any good salad is really about a good dressing. This dressing has a lovely Asian taste with both chili, soy sauce and lime.

By many people peanut butter is considered a high calorie and unhealthy snack. And yes, peanut butter is in many cases full of sugar and can be described as unhealthy. In this recipe, however, I use an organic sugar-free peanut butter that certainly is healthy. It still contains a lot of fat, but 80% of the fat is unsaturated and healthy. I buy it in my local grocery store. 

Recipe:

1/1 cup sugar-free peanut butter

2 tablespoons soy sauce

Juice from 1 lime

1 cm red chili, pitted and finely chopped

1 clove garlic, finely chopped

Hot water (1 tablespoon at the time)

Mix everything except the hot water. Use a blender if you want a finer texture. Then add 1 tablespoon of boiled water at the time until you get the right consistency. Bon appetite.

– Love Julie/HappyHealthy – 

Follow me on Facebook and Instagram