Why we must stop judging and start loving ourselves

IMG_6431

– Scroll down for English version –

Dømmer du dig selv, eller elsker du dig selv? Ofte taler vi langt hårdere til os selv, end vi kunne finde på at gøre til nogen som helst anden. Udover at det er ubehageligt, fjerner det både selvværd, mod og motivation. Den hårde tone er en typisk årsag til, at vi ikke får udrettet det, vi drømmer om. Taler vi derimod kærligt og venligt til os selv, åbner vi op og kommer i kontakt med vores indre motivation og behov.

Måden vi taler til os selv på er ofte langt hårdere og strengere, end måden vi taler til nogen som helst anden…

Hvad siger du fx typisk til dig selv, når du igen ikke kommer ned og træne eller igen ryger i småkagedåsen, selvom du lige havde besluttet at være sund?

“Hvor er du svag!” “Du kan da bare lade være!” “Hvor er det for dårligt.” “Du fortjener det ikke.” “Tag dig nu sammen”…

Kunne du finde på at tale sådan til dig selv? Det kan jeg i hvert fald! Og hvor er det en hård tone. Sådan ville jeg i hvert fald aldrig tale til nogen anden…

Og hvad får man ud af det?

Skyldfølelse. Skam. Usikkerhed. Lavt selvværd.

I stedet for at være så hårde ved os selv, så burde vi hellere møde os selv kærligt og venligt. Dette er en mindful tilgang, og du opnår langt flere positive effekter ved denne måde at møde dig selv på.

Det er en måde at udøve selv-omsorg på. Når du møder dig selv kærligt fremfor dømmende, giver du plads til at lytte til dig selv.

Måske har du for høje forventninger til dig selv?

Måske glemmer du at lytte til dine egentlige behov og lyster?

I vores samfund kan vi hurtigt blive fanget i en masse “jeg burde”, pligter og høje krav, der kan fjerne fokus fra os selv og vores egne behov. Lad være med at dømme dig selv. Mød dig selv med kærlighed og venlighed og lyt til det, dit indre jeg forsøger at fortælle dig.

Hvad er årsagen til, at du ikke får trænet, spist sundere, eller hvad end du ikke får gjort, som du ellers havde sat dig for?

Når jeg møder mig selv kærligt fremfor dømmende, indser jeg hurtigt, at det faktisk meget ofte handler om for høje forventninger og krav til mig selv.. Hvad med dig?

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealthy – 

Følg mig på Facebook og Instagram


Do you judge yourself, or do you love yourself? Often we talk a lot harder to ourselves than we would do to anyone else. Besides it feels uncomfortable, it damages your self-esteem, courage and motivation. Being hard on yourself is a common reason why you do not get things done you otherwise wish to get done. When we instead talk more lovingly and kindly to ourselves, we open up to our inner self and get in touch with our real needs and create motivation.

The way we talk to ourselves is often much harder and tougher than the way we would talk to anyone else …

For example, what do you tell yourself, when you once again do not make it to the gym, or once again end up eating lots of candy when you have just decided to be healthy? 

“You are so weak!” “Why can’t you just do it!” “You do not deserve it.”

Do you ever talk like this to yourself? I do….

And what do you get out of it?

Guilt. Shame. Insecurity. Blame. Low self-esteem.

Instead of being so hard on ourselves, we should rather meet ourselves with love and kindness. This is a mindful approach, and this way you get far more positive effects. 

Kindfull self-talk is self-caring. When you meet yourself with love rather than being judgmental, you make room to listen to yourself.

Maybe you have too high expectations to yourself?

Maybe you forget to listen to your actual needs and desires?

In our society, you can quickly get caught up in a lot of “I should”, duties and high demands that all remove the focus from yourselve and your own needs. Do not judge yourself. Meet yourself with love and kindness and listen to what your inner self is trying to tell you.

What is the reason that you do not get down to the gym, you are not eating healthier, or whatever you do no not get done, even though you’ve just set up your mind for it? 

When I meet myself lovingly rather than judgmentally, I quickly realize how the problem very often is about having too high expectations and too high standards for myself .. What about you?

– Love Julie/HappyHealthy – 

Follow me on Facebook and Instagram

Why stress is the number 1 obstacle to your beauty, health and happiness – and what you can do about it.

SAM_0403

– Scroll down for English version –

Stress mig her og der… Stress mig allevegne… Man kan nogle gange have lyst til at sige STOP til al den snak om stress. MEN det er nu engang sådan, at stress er og bliver vor tids store synder.

Vi kan ikke komme udenom det faktum, at stress (mere end noget andet) spænder ben for vores sundhed, skønhed og vigtigst, vores lykke! 


Du kan leve nok så sundt, glutenfrit osv., men hvis du dagligt oplever stress af den ene eller anden grund, så vil din krop og dit sind være på overarbejde.

Når du er stresset, har du forhøjet niveauer af kortisol (kortisol bliver populært også kaldet for stresshormonet). Denne forhøjede kortisolproduktion kræver selvsagt energi, som bliver taget fra andre processer i kroppen, fx vedligeholdelsen af en sund tarm, fordøjelse, immunforsvar, hud osv.

Ved længerevarende stress vil dette altså gå udover kroppens vedligeholdelse af sundhed, skønhed – og det gode humør.

Det er ikke farligt at være stresset. Tværtimod kan det være gavnligt i akutte og pressede situationer. Stress er en naturlig reaktion i kroppen, der gør os klar til enten kamp eller flugt. Stress er derimod skadeligt, når vi oplever det over længere tid – det er vi nemlig IKKE beregnede til!

Så! Lider du af sundheds-, skønheds eller lykke-skavanker, så burde du mærke efter, om du egentlig går og er stresset til daglig. For uanset hvor sundt du spiser, eller hvor dyre cremer du smører på din hud, så vil du aldrig opnå den optimale effekt, så længe du stadig er stresset.

Her er nogle gode råd til at skabe mindre stress i hverdagen og ikke mindst gøre dig mere forberedt samt bedre rustet til at kunne håndtere fremtidig stress.

Træk vejret. Dybe vejrtrækninger aktiverer dit parasympatiske nervesystem, som får dig til at slappe af. Det parasympatiske nervesystem er med til at skabe balance i kroppen, og det sørger for at genopbygge kroppen. Det parasympatiske nervesystem sørger bl.a. for mere blodgennemstrømning til fx din hud og dine tarme. Dybe vejrtrækninger spiller altså en central rolle for fx en velfungerende mave og en flot hud.

Undgå kaffe. Koffein i kaffe øger udskillelsen af stresshormonet kortisol, som vi lige har lært skader vore sundhed, skønhed og humør. Mit råd er derfor at gemme kaffen til en hyggelig stund fremfor en daglig vane.

Nydelse. Nydelse af mad, samvær, musik eller hvad som helst, der føles behageligt, virker afstressende på kroppen. Sørg for mere nydelse i din hverdag.

Spis nok. Underernæring skaber stress i kroppen. Sunde fedtstoffer og gode byggesten gør derimod det modsatte. Avocado, fed fisk, nødder og kerner er eksempler på super anti-stress mad.

Mindful spisning. Vær til stede når du spiser dine måltider. Lad være med at lave alt muligt andet imens. Fokuser på maden, smagen, mætheds-fornemmelsen… Det giver ro og skaber ikke mindst en bedre fordøjelse samt ro i mave (og sind).

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealthy – 

Følg mig på Facebook og Instagram


We all hear about stress. We hear about stress a lot. Sometimes I want to say STOP and not talk about all that stress.. BUT, we cannot escape the fact that stress is our time’s major health and happiness threat. It is actually the number one obstacle to our health, beauty and happiness.

You can live just as healthy, gluten-free and whatever, but if you daily experience stress of some kind then both your body and your mind will be under too much pressure.
When you’re stressed, you get elevated levels of cortisol (cortisol is popularly known as the stress hormone). This elevated level of cortisol obviously requires energy, which is taken from other processes in your body, such as the maintenance of a healthy gut, digestion, immune system, skin, etc.

This way, prolonged stress negatively affects your entire body’s maintenance of health, beauty – and the good mood.

It is not dangerous to be stressed. Actually it may be beneficial in emergency and stressful situations. Stress is a natural reaction in the body that makes us ready to either fight or flight. Stress is, however, harmful, when we experience it over a longer time – prolonged stress is NOT nature’s intention!

So! If you suffer from health, beauty or happiness defects of some kind, then you should check whether you actually suffer from daily stress. No matter how healthy you eat, or how expensive creams you apply to your skin, you will never achieve the optimum effect, as long as you are still stressed.

Here are some tips to create less stress in your everyday life and not least make you more prepared and better able to handle future stress.

Breathe. Deep breaths activate your parasympathetic nervous system, which makes you relax. The parasympathetic nervous system helps to balance the body, and it ensures rebuilding of the body too. For example, the parasympathetic nervous system provides more blood flow to your skin and intestines. This way, deep breaths plays a central role for a well functioning stomach and a beautiful skin.

Avoid coffee. Caffeine in coffee increases the secretion of the stress hormone cortisol, which we just learned harm our health, beauty and mood. My advice is to enjoy the coffee when enjoying a nice moment once in a while but do not drink it daily, of you want to lower your stress levels and its harmful effects.

Enjoyment. Enjoying food, relationships, music or anything that feels comfortable, have a relaxing effect on the body. Make more enjoyment in your life. Do something that feels good every day. A kiss, a hug, a long hot shower, a walk, deep belly breaths, outside in nature, good food etc.

Eat enough. Malnutrition creates stress in the body. Healthy fats and protein good do the opposite. Avocado, fish, nuts and seeds are examples of super anti-stress food that your body and mind will absolutely love.

Mindful eating. Be present when you eat your meals. Do not do anything else while eating. Focus on the food, the taste, the feeling, the textures etc. It brings peace to your mind and digestion which will function better. It will make you less bloated, constipated etc.

– Love Julie/HappyHealthy –

Follow me on Facebook and Instagram

Matcha Coconut Pancakes with NO bananas

pandekager

– Scroll down for English version –

Matcha kokos pandekager…. Og de er lige så lækre og sunde, som de lyder! Jeg spiser virkelig tit sunde pandekager til morgenmad. Jeg kan dog blive lidt træt af banan-pandekage versionen. Denne opskrift er UDEN bananer og er virkelig blevet min favorit for tiden. Derfor vil jeg lige dele den med jer.

Så har i en lækker opskrift til sund selvforkælelse i weekenden 🙂

Opskrift inspireret af byoh.dk

Opskrift giver 16-17 pandekager:

1/2 dl kokosfibermel
1,5 tsk matcha pulver
1/2 tsk bagepulver (kan udelades)
6 æg
5 spsk kokosmælk
1/2 dl mandelmælk
1/2 spsk ahornsirup
Kokosolie til at stege i

Bland alle ingredienserne. Hæld 1/2 dl af dejen på panden ad gangen og steg ved middelvarme. Velbekomme.

Tip! Jeg plejer at lave denne store portion, og så har jeg pandekager til flere dage.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealthy – 

Følg mig på Facebook og Instagram


Matcha coconut pancakes …. And they are just as delicious and healthy as they sound! I eat healthy pancakes for breakfast quite often but I sometimes get a bit tired of the regular banana-pancake version. This recipe is without bananas and has really become my favorite at the moment. Therefore, I thought I would share this with you.

You might want to try this for a healthy treat during this weekend 🙂 

Recipe inspired by byoh.dk

Recipe makes 16-17 pancakes:

1/2 dl coconut fiber
1.5 teaspoon of matcha powder
1/2 teaspoon baking powder (optional)
6 eggs
5 tablespoons coconut milk
1/2 dl almond milk
1/2 tablespoons maple syrup
Coconut oil for frying

Mix all ingredients. Fry the pancakes in coconut oil on medium heat. Bon appetite.

Tip! I usually make this big portion, and then I have pancakes for several days.

– Love Julie/HappyHealthy –

Follow me on Facebook and Instagram

My tips to daily meditation

yoga

– Scroll down for English version – 

Vi lever i et samfund, hvor mange oplever stress og travlhed i dagligdagen. Hele vores kultur kan betegnes hurtig, travl og stresset. En måde at håndtere dette på er mindfulness og meditation. Rigtig mange, inklusiv mig selv, synes dog, at det kan være svært at få meditation ind i hverdagen. Få her mine bedste råd til hvordan.


Mindfulnes og meditation er hjernetræning, der gør os bedre i stand til at håndtere livet og dets udfordringer. Det sætter ro i sindet, pulsen og følelserne. Du opnår en bedre opmærksomhed, koncentration og beslutningstagning samt gør dig mere produktiv (en meget ønsket egenskab i vores hurtige samfund).

Den klassiske stopklods for folk – og mig selv – er ofte ”jamen det har jeg jo netop ikke tid til..”

Som I, der følger mig på Instagram, ved, så er jeg startet på en uddannelse, der hedder ”Mindfulness Practitioner”. Selv inden denne uddannelse har jeg længe kendt til de gode effekter af mindfulness og meditation – og alligevel har jeg haft svært ved at få det gjort.

På uddannelsen er vores lektie blandt andet at meditere og gøre noget godt for os selv dagligt. Jeg er derfor ENDELIG ved at lære at få meditation ind i min hverdag, og her får du mine bedste råd:

– Brug guidede meditationer (der findes mange apps til dette)

– Begynd med fx kun fem minutters meditation. Det har nemlig også en effekt, og tanken om 20 minutter kan hurtigt slå mig ud og ende i 0 minutter i stedet. Stå fx op fem minutter før og gør det om morgenen, eller tag en fem minutters pause på arbejdet. For mig virker det bedst at gøre som en pause i løbet af dagen. Dem har man jo alligevel brug for. 🙂

– Sæt meditation i kalenderen. Når du sætter 5 minutters meditation i kalenderen, så er det altså tydeligt at se, at man har tid til det. Og når det allerede er i kalenderen, så er det lettere at få gjort.

– Sid et minut og tag dybe vejrtrækninger før hovedmåltiderne. En god måde at blive mere mindful i hverdagen på, samt det er utrolig godt for fordøjelsen.

Husk! Den tid du bruger på meditation, selv kun 5 minutter om dagen, faktisk vil give dig mere tid, fordi du bliver mere produktiv og effektiv med den tid, du har.

Jeg øver mig stadig. Men de dage, jeg får mediteret, har jeg altså bare en bedre dag. Så jeg forstætter ihærdigt min træning. God træning til dig også. 🙂

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealthy – 

Følg mig på Facebook og Instagram


We live in a society where many people are busy and under a lot of stress. Our whole culture is busy and stressful. One way to handle this is mindfulness and meditation. However, many people, including myself, find it difficult to get meditation into the everyday life. Today I give you my best advices to do this.

Mindfulnes and meditation are brain exercises that make us better able to cope with life and its challenges. It puts peace to mind, heart rate and feelings. You will improve your attention, concentration and decision-making and make you more productive.

The classic obstacle for people – and myself – is often “well, I have do not have the time to meditate..”

As you, who follow me on Instagram, know already, I’ve started to educate myself to become a “Mindfulness Practitioner”. Even before this education, I have been familiar with all the good effects of mindfulness and meditation – and yet, I found it so difficult to make a daily habit

At the school we get homework that is to meditate and do something good for ourselves every day. Therefore, I am finally learning to get meditation into my daily life, and here you get my best advice:

– Use guided meditations (there are many apps for that)

– Start with, for example, only five minutes of meditation. 5 minutes have an effect too, and just the idea of ​​20 minutes can quickly knock me out and end in 0 minutes instead. For example get up in the morning 5 minutes earlier and meditate. Or meditate as a break at work, school etc. To me it works best to do as a break during the day. You need a break anyway. 🙂

– Schedule meditation in your calendar. When you put a 5-minute meditation in the calendar, it gets very obvious that you do have time for it. And when it is already in the calendar, it is so much easier to get done.

– Sit for a minute and take deep breaths before every main meal. This is a good way to ensure daily mindfulness plus it is incredibly good for your digestion. 

Remember! The time you spend on meditation, even just 5 minutes a day will actually give you more time. That is because you become more productive and efficient with the time you have.

I’m still practicing. But notice this. the days I meditate I no doubt have a better day. So Im definitely continuing my training. Good luck with your too. 🙂

– Love Julie/HappyHealthy – 

Follow me on Facebook and Instagram

How to end your bad relationship with food – and yourself

pb julie
– Scroll down for English version – 

Du har en sort/hvid tilgang til din kost.

Du lever ”super-sundt”, men når du endelig giver dig selv ”lov”, så ender det i overspisning.

Du føler skyld. Skam. Manglende fokus.

Hvis du ikke lever ”perfekt sundt”, så kan det også bare være lige meget.

 

Er det et mønster, du kender?

Det er det i hvert fald hos én af mine læsere, som har spurgt mig om hjælp til at komme ud af dette problematiske forhold til mad. Jeg blev rigtig glad for hendes henvendelse, fordi der er SÅ mange i vores samfund, der har det sådan. Jeg har også selv været der. Det er et utroligt vigtigt emne!

Den sort/hvide tilgang og bestræbelserne på ”perfekt sundhed” handler ofte om et forsøg på kontrol, perfektionisme, lavt selvværd og/eller et negativt kropsbillede. ”Kampen med maden” handler altså ikke om mad – det handler om følelser.

 

Det er tærende. Drænende. Glædesdræbende.

 

Heldigvis behøver du ikke have det sådan! Det er muligt at komme på den anden side. Det er jeg selv.

Jeg vil være sund. Jeg vil nære min krop. Jeg vil stråle, være glad og fyldt med energi! Det fortjener jeg. Det gør du også!

 

Hvad kan du så gøre?  

Det er selvfølgelig ikke nok ”bare” at beslutte, at man fortjener bedre. Allerførst er det vigtigt at forstå, at kampen med maden handler om følelser, og det er dér, du skal starte.

Er der følelser, behov eller lyster, som du undertrykker? Ignorerer? Eller ikke kan/vil acceptere?

Er du usikker? Lavt selvværd? Eller frygter du fremtiden?

 

Alt sammen kan være med til at skabe et behov for at kontrollere maden. Maden bliver på den måde et forsøg på at udfylde et tomrum eller kontrollere en svær tilværelse.

Derfor handler det om at ”lære sig selv at kende”.

Hvilke følelser har du? Hvilke lyster? Hvilke behov?

 

Prøv at mærke efter i dig selv. Uanset om de er ubehagelige eller gør ondt, så bliver du nødt til at acceptere dem. Skriv dem ned på et stykke papir, eller del det med en person, du kan åbne op overfor.

 

Måske hænger dine følelser sammen med en tidligere oplevelse, som du ikke har fået bearbejdet og helet?

Måske hænger dine følelser sammen med en frygt for fremtiden? Noget du er bange for?

Tal om det. Sæt ord på det. Accepter det.

 

Min kamp med maden handlede om, at jeg ikke kunne håndtere den store sorg at miste min far. Først da jeg fik gennemarbejdet og renset ud i alle disse følelser, blev mit forhold til maden helet. Det krævede for mig timevis af snak og grædeture med min mor, kæreste, veninder og en fantastisk psykolog hos Børn, Unge og Sorg. Så ja, det tog mig ikke en enkelt dag at hele…

Min historie bundede i et større traume, men et lignende problematisk forhold til mad kan opstå af så mange forskellige årsager. Fællesnævneren er, som sagt, indelukkede følelser, manglende selverkendelse, perfektionisme, lavt selvværd, frygt, uro, usikkerhed..

At slutte fred med maden kræver, at du accepterer dig selv, dine evner, dine muligheder – hele dig!

Dette vil gøre dig i stand til at kunne mærke din krop og dig selv. Du vil kunne mærke dine rigtige behov, og du vil på den måde blive i stand til at give dig selv det, som du har brug for – også hvad angår din mad, hverken for meget eller for lidt.

 

Kære du. Jeg forstår dig. Jeg har været der. Men det er muligt. Ingen skal lides med at kæmpe med maden. Det er livet bare alt, alt for kort til. Prøv at ”lære dig selv at kende”. Og får du brug for det, så vil jeg på det kraftigste anbefale professionel hjælp. Den bedste investering i dig selv, dit liv og din glæde.

Slut fred med maden og lad den i stedet nære dig og gøre dig sund og glad fra top til tå.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


Your approach to food is very black and white.

You eat “super-healthy”, but when you finally allow yourself to “let go”, it ends up in eating too much, or a binge even.

You feel guilty. Shame. 

If you do not eat “perfectly healthy”, you feel like it does not matter. 

Recognize any of this? 

You’re not alone. One of my readers have asked me for help to get out of this problematic relationship with food. I was really happy for her inquiry because there are SO many in our society who feel this way. I’ve even been there, too. It is an incredibly important topic!
The black / white approach and efforts to be “perfectly healthy” is often about issues with control, perfectionism, low self esteem and / or a negative body image. “The battle with food” is not about food – it’s about feelings.
It is draining. Kills joy. Kills health. 
Fortunately, you do not have to feel like that! It is possible to get on the other side. I’ve done that myself.
I want to be healthy. I want to nurture my body. I want to glow, be happy and full of energy! I deserve it – and so do you! 
So, what can you do?
Obviously, it’s not enough “just” to decide that you deserve better. First, it is important to understand that the struggle with food is actually about emotions. So that’s where you must begin.

Are you oppressing any feelings, needs or desires? Are you ignoring, or having trouble with accepting any of these? 

Are you insecure? Suffer from low self-esteem? Or do you have any fears – maybe about the future?
All of this can be contributing to the need to control food. The food is a way of trying to fill out emptiness or an attempt to control difficulties in life.

 
Therefore, it is about “getting to REALLY know yourself “
What feelings do you have? What desires? What are your needs?
Try to feel yourself. Even though it might be uncomfortable or hurfull emotions, you must face them and accept them. Write them down on a piece of paper or share it with someone close to you that you can open up to. 
Maybe your feelings are linked to a previous experience that you have not been able to process, accept and heal? 
Maybe your feelings are linked to fear of some sort? Fear of the future? Something you are afraid of?
Talk about it. Put words on it. Accept it.
My battle with food started because I was not able to handle the big grief I went through when i lost my father. It was not until I was able to talk about all the emotions and “get them out” of my system that I was able to heal my relationship with food. It did not happen over one day. It took me hours an hours of talking and crying with my mother, boyfriend, girlfriends and an amazing psychologist. 

My story was caused by a major trauma, but a similar problematic relationship with food can occur for so many different reasons. The common denominator, though, is, ignored/unaccepted feelings, low self-esteem, perfectionism, fear, anxiety, insecurity..

To make peace with food you must accept yourself, your abilities, your options – all of you!
This will enable you to feel your body and yourself. You will be aware of your real needs and you will then be able to give yourself what you truly need – also in terms of your food, neither too much nor too little.
Dear you. I understand you. I’ve been there. But it is possible. No one should suffer from any of this. Life is too short. Get to “know yourself”. If you need professional help I will strongly recommend you to go for it. It’s the best investment in yourself, your life and your happiness! At least, it was to me.

 
Make peace with food and let it make you happy and healthy from head to toe.  

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram