It’s Never Too Late to Have a Happy Childhood

mindddfull– Scroll down for English version –

“Det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom” – Carl Gustav Jung

Min mindfulness-underviser brugte dette citat flere gange i undervisningen for at understrege effekten af at være mindful. Mange ting i livet kan vi ikke ændre på, men vi kan ændre måden, vi møder det på, og hvordan vi håndterer det. Når man er i stand til at acceptere sin fortid, er man i stand til at håndtere det mere hensigtsmæssigt. På denne måde kan man vælge at ændre fortidens effekt på sit liv.

Man kan ikke ændre, hvis man har haft en ulykkelig barndom, oplevet sorg og traumer. Men man har et valg. Man kan vælge at tage denne lidelse med sig og lade den påvirke resten af ens liv, eller man kan vælge at lade den slippe og komme videre. Dette kan for mange lyde hårdt, og det gjorde det også for mig engang. Jeg mistede min far, da jeg var 19 år gammel, og jeg syntes bestemt ikke, at denne sorg bare kunne “fjernes” fra mit liv. Og nej, det er bestemt heller ikke det, jeg mener. Men i dag har jeg lært, at når jeg vælger at acceptere, at jeg mistede min far, og når jeg accepterer alt det, som det har medført i mit liv og min familie, så fylder det mindre. Lidelsen bliver mindre. Uden accept oplever jeg vrede og frustration – dette fjerner heller ikke lidelsen, men det gør den blot større. Jeg føler stadig savn, og jeg tænker på min far hver dag. Men uden vrede og uden frustration. Når vreden opstår i mig, så ved jeg, at det handler om mangel på accept.

Er der noget i din fortid, som gør dig vred og frustreret? Du kan ikke ændre fortidens hændelser, men du har et valg om at ændre dets effekt på dit liv her og nu. Accept er nøglen til at mindske lidelse. I stedet for at spørge hvorfor; hvorfor skete dette for mig? Prøv i stedet at spørge hvordan; hvordan kommer jeg videre herfra? Du fortjener at være glad, og kun du er i stand til at gøre dette.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


– ENGLISH –

“It is never too late to have a happy childhood” – Carl Gustav Jung

My mindfulness teacher used this quote several times to emphasize the effect of being mindful. Many things in life we can not change, but we can change the way we we handle it. When you are able to accept what was you will be better at dealing with it too. This way you are able to change its effect on your life.

You can not change if you have had an unhappy childhood, experienced grief or trauma. But you still have a choice. You can choose to take this suffering along with you for the rest of your life, or you can choose to let go. To many this sounds hard and once it did to me too. I lost my father when I was 19 years old, and I certainly did not think that I could just “remove” my sorrow from my life. And no, that is certainly not what I mean either. But today I’ve learned that when I choose to accept my loss and when I choose to accept how it has affected my life and my family the sorrow becomes less. The suffering becomes less. Without acceptance, I experience anger and frustration – this will not either remove the sorrow and suffering, but will just make it even bigger. I still miss my father, and I think about him every day. But without anger and without frustration. When I feel the anger arise in me, I know that it’s about lacking of acceptance.

Is there anything in your past that makes you angry and frustrated? You can not change the events of the past, but you have a choice to change its effect on your life here and now. Acceptance is the key to reduce suffering. Instead of asking why; why did this happen to me? Try asking how; how do I move on from here? You deserve to be happy and it’s only you who can make this happen.

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram

How to end your bad relationship with food – and yourself

pb julie
– Scroll down for English version – 

Du har en sort/hvid tilgang til din kost.

Du lever ”super-sundt”, men når du endelig giver dig selv ”lov”, så ender det i overspisning.

Du føler skyld. Skam. Manglende fokus.

Hvis du ikke lever ”perfekt sundt”, så kan det også bare være lige meget.

 

Er det et mønster, du kender?

Det er det i hvert fald hos én af mine læsere, som har spurgt mig om hjælp til at komme ud af dette problematiske forhold til mad. Jeg blev rigtig glad for hendes henvendelse, fordi der er SÅ mange i vores samfund, der har det sådan. Jeg har også selv været der. Det er et utroligt vigtigt emne!

Den sort/hvide tilgang og bestræbelserne på ”perfekt sundhed” handler ofte om et forsøg på kontrol, perfektionisme, lavt selvværd og/eller et negativt kropsbillede. ”Kampen med maden” handler altså ikke om mad – det handler om følelser.

 

Det er tærende. Drænende. Glædesdræbende.

 

Heldigvis behøver du ikke have det sådan! Det er muligt at komme på den anden side. Det er jeg selv.

Jeg vil være sund. Jeg vil nære min krop. Jeg vil stråle, være glad og fyldt med energi! Det fortjener jeg. Det gør du også!

 

Hvad kan du så gøre?  

Det er selvfølgelig ikke nok ”bare” at beslutte, at man fortjener bedre. Allerførst er det vigtigt at forstå, at kampen med maden handler om følelser, og det er dér, du skal starte.

Er der følelser, behov eller lyster, som du undertrykker? Ignorerer? Eller ikke kan/vil acceptere?

Er du usikker? Lavt selvværd? Eller frygter du fremtiden?

 

Alt sammen kan være med til at skabe et behov for at kontrollere maden. Maden bliver på den måde et forsøg på at udfylde et tomrum eller kontrollere en svær tilværelse.

Derfor handler det om at ”lære sig selv at kende”.

Hvilke følelser har du? Hvilke lyster? Hvilke behov?

 

Prøv at mærke efter i dig selv. Uanset om de er ubehagelige eller gør ondt, så bliver du nødt til at acceptere dem. Skriv dem ned på et stykke papir, eller del det med en person, du kan åbne op overfor.

 

Måske hænger dine følelser sammen med en tidligere oplevelse, som du ikke har fået bearbejdet og helet?

Måske hænger dine følelser sammen med en frygt for fremtiden? Noget du er bange for?

Tal om det. Sæt ord på det. Accepter det.

 

Min kamp med maden handlede om, at jeg ikke kunne håndtere den store sorg at miste min far. Først da jeg fik gennemarbejdet og renset ud i alle disse følelser, blev mit forhold til maden helet. Det krævede for mig timevis af snak og grædeture med min mor, kæreste, veninder og en fantastisk psykolog hos Børn, Unge og Sorg. Så ja, det tog mig ikke en enkelt dag at hele…

Min historie bundede i et større traume, men et lignende problematisk forhold til mad kan opstå af så mange forskellige årsager. Fællesnævneren er, som sagt, indelukkede følelser, manglende selverkendelse, perfektionisme, lavt selvværd, frygt, uro, usikkerhed..

At slutte fred med maden kræver, at du accepterer dig selv, dine evner, dine muligheder – hele dig!

Dette vil gøre dig i stand til at kunne mærke din krop og dig selv. Du vil kunne mærke dine rigtige behov, og du vil på den måde blive i stand til at give dig selv det, som du har brug for – også hvad angår din mad, hverken for meget eller for lidt.

 

Kære du. Jeg forstår dig. Jeg har været der. Men det er muligt. Ingen skal lides med at kæmpe med maden. Det er livet bare alt, alt for kort til. Prøv at ”lære dig selv at kende”. Og får du brug for det, så vil jeg på det kraftigste anbefale professionel hjælp. Den bedste investering i dig selv, dit liv og din glæde.

Slut fred med maden og lad den i stedet nære dig og gøre dig sund og glad fra top til tå.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


Your approach to food is very black and white.

You eat “super-healthy”, but when you finally allow yourself to “let go”, it ends up in eating too much, or a binge even.

You feel guilty. Shame. 

If you do not eat “perfectly healthy”, you feel like it does not matter. 

Recognize any of this? 

You’re not alone. One of my readers have asked me for help to get out of this problematic relationship with food. I was really happy for her inquiry because there are SO many in our society who feel this way. I’ve even been there, too. It is an incredibly important topic!
The black / white approach and efforts to be “perfectly healthy” is often about issues with control, perfectionism, low self esteem and / or a negative body image. “The battle with food” is not about food – it’s about feelings.
It is draining. Kills joy. Kills health. 
Fortunately, you do not have to feel like that! It is possible to get on the other side. I’ve done that myself.
I want to be healthy. I want to nurture my body. I want to glow, be happy and full of energy! I deserve it – and so do you! 
So, what can you do?
Obviously, it’s not enough “just” to decide that you deserve better. First, it is important to understand that the struggle with food is actually about emotions. So that’s where you must begin.

Are you oppressing any feelings, needs or desires? Are you ignoring, or having trouble with accepting any of these? 

Are you insecure? Suffer from low self-esteem? Or do you have any fears – maybe about the future?
All of this can be contributing to the need to control food. The food is a way of trying to fill out emptiness or an attempt to control difficulties in life.

 
Therefore, it is about “getting to REALLY know yourself “
What feelings do you have? What desires? What are your needs?
Try to feel yourself. Even though it might be uncomfortable or hurfull emotions, you must face them and accept them. Write them down on a piece of paper or share it with someone close to you that you can open up to. 
Maybe your feelings are linked to a previous experience that you have not been able to process, accept and heal? 
Maybe your feelings are linked to fear of some sort? Fear of the future? Something you are afraid of?
Talk about it. Put words on it. Accept it.
My battle with food started because I was not able to handle the big grief I went through when i lost my father. It was not until I was able to talk about all the emotions and “get them out” of my system that I was able to heal my relationship with food. It did not happen over one day. It took me hours an hours of talking and crying with my mother, boyfriend, girlfriends and an amazing psychologist. 

My story was caused by a major trauma, but a similar problematic relationship with food can occur for so many different reasons. The common denominator, though, is, ignored/unaccepted feelings, low self-esteem, perfectionism, fear, anxiety, insecurity..

To make peace with food you must accept yourself, your abilities, your options – all of you!
This will enable you to feel your body and yourself. You will be aware of your real needs and you will then be able to give yourself what you truly need – also in terms of your food, neither too much nor too little.
Dear you. I understand you. I’ve been there. But it is possible. No one should suffer from any of this. Life is too short. Get to “know yourself”. If you need professional help I will strongly recommend you to go for it. It’s the best investment in yourself, your life and your happiness! At least, it was to me.

 
Make peace with food and let it make you happy and healthy from head to toe.  

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram

Godmorgen

stræk udgodmorgenSAM_1557En god dag starter med en god morgen. Et af de områder, jeg derfor nødigst går på kompromis med, er min morgenrutine. At komme ud af døren i sidste øjeblik med en klapsammen i hånden overfor en morgen, hvor jeg har nydt et sundt og nærende måltid i ro og mag gør en verden til forskel for mit humør, stressniveau og resten af min dag.

Læs i dag om hvad en rolig morgen betyder for din sundhed og få inspiration fra “min gode morgen”. 


Hvorfor er en rolig morgen vigtig? Er ens morgen præget af stress og jag, vil produktionen af stresshormoner ryge højt i vejret. Det tager altid kroppens system lidt længere tid at vågne end dig selv, og derfor er det en god idé at lade kroppen få ro og tid til at vågne. Du vil opleve mindre af de dårlige og skadelige stresshormoner i kroppen, opnå en bedre fedtforbrænding og et mere stabilt og bedre humør.

MIN GODE MORGEN:

– NB: Det følgende er min gode morgen og dermed ikke min morgen hver dag. Jeg er også ”bare et menneske”. Sove over sig og ikke orke at lave ordentlig morgenmad – ja, sådan kan et morgen også sagtens se ud for mig. Min morgen påvirker dog mit velvære i så stor grad, at jeg forsøger at prioritere min gode morgen så ofte som muligt.

Sov. Første skridt er at gå tidligt nok i seng. Jeg står helst op en halvanden time, før jeg skal ud af døren. Dette kræver selvfølgelig, at jeg kommer tidligt nok i seng. Kommer jeg for sent i seng, da står jeg til gengæld ikke så tidligt op. ALLERVIGTIST ER SØVNEN!

Stræk ud. Start morgenen med at strække dig godt ud, mens du ligger i sengen. Bare et par stræk har en effekt. Dette sætter blodcirkulationen og forbrændingen i gang. Udstrækning vækker desuden kroppen og fortæller den, at dagen er startet.

Vand. Drik et stort glas vand med citron eller en kop kogt vand med citron og ingefær som det første, du indtager. Kroppen higer efter væske efter en lang nat, og citron og ingefær virker udrensende og hjælper kroppen skille sig af med alle affaldsstofferne fra natten.

Tørbørstning: Tørbørst kroppen inden du går i bad (jeg gør det kun i et par minutter). Dette vækker også kroppen, sætter gang i kredsløbet, forbrændingen. En bonus ved tørbørstning er desuden en flottere og strammere hud.

Morgenmad. Jeg spiser først morgenmad, efter jeg har drukket vand og været i bad. Kroppen er ikke lavet til at spise med det samme, man vågner (i naturen skulle man lige finde noget mad først…). Et godt morgenmåltid består af proteiner, sunde fedtstoffer og langsomt optagelige kulhydrater.

Man har hørt det før: “morgenmåltidet er det vigtigste måltid.” Men det er det virkelig også. Du har brug for brændstof til hele dagen, og alfa og omega er kvaliteten af brændstoffet. Spiser du for sukkerrigt og for hurtige kulhydrater, vil du sende dit blodsukker i vejret og opleve hurtig sult og cravings i løbet af dagen. Det kan gøre det svært at vedligeholde fornuftige spisevaner, vægten og ikke mindst det gode humør. ustabilt blodsukker kan gøre dig gnaven, irritabel og kort lunte.

To æg, ½ avocado og 2 fuldkornsknækbrød/1 skive rugbrød er eksempelvis en rigtig god start. Sørg for at sidde ned i ro og mag, mens du spiser morgenmaden. Det giver en bedre fordøjelse og mere mæthed.

Kaffe vs. grøn te. Kaffe er et meget omdiskuteret emne, da der både er gavnlige og skadelige effekter. Personligt drikker jeg aldrig kaffe i den første timer efter, jeg er vågnet. I den første time efter søvnen er din krop i gang med at vågne og i gang med at producere de gode stresshormoner. Dette kan kaffen forstyrre.

Kan du dog ikke undvære kaffen, da vent i det mindste til efter, at du har været vågen i en times tid. Nyd den måske hellere, efter du er ankommet på arbejdet fremfor derhjemme. Det er måske også en gulerod for at komme på arbejde? 😉

Kaffe øger kortisol (skadeligt stresshormon i for store mængder) og kan øge fedtlagring på maven. Der er altså flere grunde til, at jeg generelt holder kaffe på et minimum i hverdagen. Jeg gemmer den hellere til hyggestunden med veninden eller morgenmaden i weekenden. På den måde nyder jeg den også i større grad.

I stedet drikker jeg i hverdagen grøn te fra morgenstunden af. Grøn te indeholder også koffein, men i mindre mængder, og kan derfor stadig virke lidt opkvikkende. Derudover er der en række sundhedseffekter ved grøn te. Blandt andet indeholder grøn te en masse antioxidanter og hjælper til en pæn og ren hud.

Hvordan er din gode morgen? Det er altid forskelligt, hvad der virker for os hver især, men jeg håber, at nogle af punkterne kunne inspirere dig til en morgen, der giver dig overskud og godt humør! Husk dog aldrig at indføre for mange ændringer på én gang – da bliver det blot mere en stressfaktor en gavnligt.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealthy – 

Følg mig på Facebook og Instagram


//Good morning

A good day starts with a good morning. One of the areas I therefore dislike to compromise on is my morning routine. Getting out of the door in the last minute with a toast in the hand computer to a morning where I have relaxed and enjoyed a healthy and nutritious meal makes a world of difference to my mood and stress level for the rest of my day.

Read today about what a quiet morning means to your health and get inspiration from “my good morning”.

Why is a calm morning so important? A morning full of hustle and bustle will cause your production of stress hormones to go high into the air. It always takes the body’s system a little longer to wake up than yourself, and therefore it is a good idea to let the body get some time to wake. You will experience less of the bad and harmful stress hormones in the body, which will improve your fat burn and give your a stable and better mood.

MY GOOD MORNING:

– Note: The following is my good morning and it is not necessarily my every day morning. I am also “just a human.” Oversleeping and not enough time to make a proper breakfast-  well, my morning can easily look like that too. My morning does affect my well-being to such an extent that I do try to prioritize my good morning as often as possible.

Sleep. The first step is to go early enough in bed. In my good morning I get up one hour and a half before I go out the door. This of course requires that I get into bed early enough. Am I too late to bed, I DO NOT get up that early. MOST IMPORTANT is the sleep!

Stretch out. Start the morning by stretching out – you can do this while will lying in bed. Just a few stretching have an effect. This starts the blood circulation and fat burn. Stretching also awakens the body and tell it that the day has started.

Water. Drink a large glass of water with lemon or a cup of boiled water with lemon and ginger as the first thing to consume. The body craves fluids after a long night, and lemon and ginger has purifying effects that helps the body get rid of all the waste products from the night.

Dry brushing. Dry brush your body before taking a shower (I do it only for a few minutes). This also awakens the body, boosts circulation and the metabolism. An extra bonus by dry brushing is that it gives you a prettier and tighter skin.

Breakfast. I eat first breakfast after I have been having both water and a shower. The body is not made to eat right after you wake up (in nature you would have to find some food at first …). A good morning meal consists of proteins, healthy fats and slowly absorbable carbohydrates.

You’ve heard it before: “The morning meal is the most important meal.” But it’s really is! You need to fuel up to combat the entire day, and most important is the quality of that fuel. Do you eat sugar-rich and fast carbohydrates it will send your blood sugar levels in the air and you will experience a quick hunger and cravings throughout the day. This can make it difficult to maintain healthy eating habits, weight, and not least the good mood. Unstable blood sugar can make you grumpy and irritable.

Two eggs, ½ avocado and two grain cracker / 1 slice rye bread, is for example a very good start. Be sure to sit down peacefully while you eat your breakfast. This improves digestion and makes your fell more satiated.

Coffee vs. green tea. Coffee is a very much discussed topic, as there is both beneficial and harmful effects. Personally, I never drink coffee in the first hour after I wake up. In the first hour after your sleep the body is slowly waking up and is starting to produce the good stress hormones. Coffee can disturb this. 

If you still cannot go without coffee at least try to wait that one hour. Maybe say you can have your coffee when you arrive at work? It might gives you motivation to go to work too 😉 ?  

Coffee increases cortisol (harmful stress hormone in large quantities) and can increase fat storage in the abdomen. So there are several reasons why I generally keep coffee at a minimum in my every day. I bette “save” my coffee for cosy times with friends or the weekend brunch. Then I enjoy so much more too. 

Instead I drink green tea in the morning. Green tea also contains caffeine, but in smaller quantities and can still quick you up. In addition there are a number of health effects of green tea. Among other things, it contains a lot of antioxidants and helps you to get a pretty and clean skin.

How is your good morning? It’s always different, what works for each of us, but I hope that some of the items might inspire you to a morning that gives you energy and a good mood! Remember never to introduce too many changes at once – then it becomes just one more stress factor than a benefit. 

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram

En glad hud er smuk hud

IMG_3812

– Scroll down for English version –

Vidste du, at glæde er det mest effektive “hudplejeprodukt”? Vi har hørt det mange gange før, at “skønheden kommer indefra”, og det er nu engang ikke helt forkert. Har du nogensinde oplevet, når du er forelsket eller bare er rigtig glad, at du får flere komplimenter? Det er ikke helt tilfældigt. Få i dag Charlotte Bechs, ayurvedisk læge, forklaring på dette og ikke mindst råd til, hvad du kan gøre. 


Charlotte Bech har lært mig, at huden er en afspejling af tarmen og fordøjelsen. Derfor er selv de dyreste cremer og hudplejeprodukter ofte ikke nok. Hvis tarmen ikke er i stand til at få alle nedbrydningsprodukterne ud, da kommer det i stedet ud gennem huden og giver os den urene hud, vi IKKE bryder os om.

Der kan selvfølgelig være mange forskellige årsager til, at tarmen ikke arbejder som den skal såsom sygdomme, for lidt/for meget motion, dårlig kost, allergier osv., men det kan også skyldes, at du ikke er glad!

Når man er trist, ked af det eller stresset, da begynder leveren at arbejde hurtigere end tarmen, hvilket medfører, at tarmen ikke kan nå at få alle affaldsstofferne ud, og de kommer, som sagt, derfor ud gennem huden.

Hvis du derfor døjer med uren, trist og grå hud og føler, at du kan udelukke de fleste andre mulige årsager, da burde du tjekke efter, om det i stedet kan skyldes stress og/eller mangel på glæde? Ofte ryger mange i en ond spiral, når de får uren hud, fordi det gør dem kede af det, og de begynder at stresse yderligere over huden, som blot gør det hele endnu værre…

Hvordan får du en flot hud?

Stress ned! Alt der får dig til at slappe af, fx:

Meditation, yoga, lange rolige gåture, fodbad, søvn….

Derudover fortæller Charlotte Bech, at man kan hjælpe ubalancen mellem leveren og tarmen på vej ved at undgå for meget syrlig og salt mad, da dette blot sætter farten op på leveren, der i forvejen er for “hurtig” til tarmen. Sød mad sænker derimod dens fart.

Smil dig smuk! Hvad gør dig glad? Engagér dig i alt, der hæver dit humør, og det vil afspejle sig på din hud.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


//A happy skin is a beautiful skin 

Did you know that happiness is the the most effective “skin care”? We have heard it many times before that beauty comes from within and that is not quite wrong. For example when people are in love or just feeling really happy they receive more compliments and attention. That is not a coincident… Today Charlotte Bech, Ayurvedian doctor, explains why this is so and also gives us some good advise for a prettier skin. 

Charlotte Bech taught me that the skin is a refection on the gut and the metabolism. If the gut is not able to get all the waste products out of the system they will get out through your skin instead. The result is break outs. 

Of course there can be many different reasons why the gut is not working as it should, such as diseases, too little/too much exercise, poor diet, allergies, etc., But it may also be that you are not happy! 

When you are sad, upset or stressed, the liver begins to work faster than the gut, which causes that the gut is not able to get out all the waste products. 

Therefore, if you can rule out most of the other reasons and are still struggling with break outs, bad and gray skin then you should consider how happy you are? Are you feeling stressed?

How do you get a beautiful skin? 

Stress down! Everything that makes you relax, such as:

Meditation, yoga, long quiet walks, foot bath, sleep ….

In addition, Charlotte Bech explains that you can help the imbalance between the liver and the gut on the way by avoiding too much sour and salty foods, as this only speeds up the liver, which already is too “fast”. Sweet food slows it down. 

Smile yourself beautiful! What makes you happy? Get Involved in everything that elevates your mood, and this will be reflected in your skin.

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook og Instagram

Dag 4: Refleksion

SAM_0244– Scroll down for English version –

I er nu nået til fjerde og sidste dag på HAPPY HEALTHY 2016 KICK START. I dag skal forløbet afsluttes, og I skal reflektere en sidste gang over jeres egen glæde.

Du har indtil nu lært, hvordan du ved øget taknemmelighed og mig-tid kan skabe større overskud, positivitet, glæde – og sundhed.

Glæde handler dog også om at være bevidst omkring, hvad der gør dig glad, og det er netop hvad, I skal reflektere over i dag:

Hvad gør dig glad? 

Er du klar over, hvad der gør dig glad i dit liv lige nu?
Forfølger du dine egne drømme, eller følger du ‘bare’ strømmen og gør, hvad andre gør, “forventer”, “regner med”, osv?
Er du lige nu den person, du ønsker at være?
Behandler du dig selv godt?
Behandler du din krop godt?
Er du glad for dit arbejde?
Er du glad for dine relationer? Respekterer de dig?

Mange af os er ude af føling med, hvad der gør os glade. At reflektere over ens liv, og hvad der bidrager til ens egen glæde, vil derfor være en øjenåbner for mange. Hvad du beskæftiger dig med og arbejder med i din hverdag, de relationer du omgås, og måden du behandler din krop og dig selv på, er alle med til at øge eller fjerne din glæde.

A. Er der noget eller nogen, der gør dig trist og dræner dig for energi? (Skriv ned på et stykke papir. Når man skriver det ned, skaber det mere afklaring og motivation.)

Det fortjener du ikke! Det er dit liv og din tid for kostbar til! Jobskifte, nye venner, dyrke en hobby, leve sundere, passe bedre på din krop osv. er alle tiltag, som du selv er herre over. De kommer ikke ind ad døren af sig selv…

B. Hvad kan du selv gøre i løbet af 2016 for at opnå mere glæde i dit liv? (skriv ned på et stykke papir)

– Og husk ikke at være bange for at lave ændringer og fx slutte kontakten med negative relationer. Det er dit liv, og du skal ikke gøre noget/ses med nogen for andres skyld!


Jeg håber, at du har fået noget godt ud af dette HAPPY HEALTHY 2016 KICK START forløb. Mere glæde, positivitet og sundhed vil du opnå på sigt, hvis du sørger for at implementere værktøjerne i dit liv på jævnlig basis. Du vil blive overrasket over, hvilken stor effekt det vil have. Lad mig endelig høre om din oplevelse og tanker i kommentarfeltet. Jeg ønsker dig alt det bedste, og jeg håber, at vi alle i 2016 vil blive HAPPY HEALHTY. ❤️

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


//Day 4: Reflection

You have now reached the fourth and final day of HAPPY HEALTHY 2016 KICK START. Today, the process ends, and you will have to reflect one last time about your own happiness.

Until now you have learned how to increase gratitude and get more me-time in order to generate more happiness, positivity and health.

Happiness is also about being aware of what makes you happy, and that is exactly what I want you to reflect on today:

What makes you happy?
Are you aware of what makes you happy in your life right now?
Are you following your own dreams, or do you “just” follow what others “expect”, “anticipate”, etc?
Are you right now the person you want to be?
Do you treat yourself well?
Do you talk nicely to yourself? 
Do you treat your body well?
Are you happy with your job situation?
Are you happy with your relationships? Do they respect you?

Many of us are out of touch with what makes us happy. To reflect on one’s life, and what contributes to one’s own happiness, will be an eye opener for many. What you deal and work with in your everyday life, the relationships and the company you have, and the way you treat your body (diet and exercise) are all contributing to your happiness or lack of same. 

Is there something or someone that makes you sad and drains you of energy? (write down on a piece of paper)

No one deserves that, and that is your life and your time too precious for! Changing jobs, new friends, cultivating a hobby, living healthier, taking better care of your body, etc. are all measures that you, yourself, control. They do not happen automatically …

What can you do in during 2016 in order to achieve more happiness in your life? (write down on a piece of paper)

And remember not to be afraid to make changes or ending contact with negative relationships. It’s your life! 

I hope you’ve got something good out of this HAPPY 2016 KICK START course. You will get more joy, positivity and health in the long term, if you care to apply the tools of your life on a regular basis. You will be surprised what a big impact it will have. Finally, let me hear about your experience and thoughts in the comments. I wish you all the best and I hope that we all in 2016 will be HAPPY HEALHTY. ❤️

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram