How I am Happy //Chris MacDonald

chriiiss– Scroll down for English version –

Jeg har været ude at mødes med Chris MacDonald til en tankevækkende og lærerig snak om glæde, og hvad han selv gør for at holde sig glad i hverdagen. Chris mener, at glæde et positivt symptom, der afspejler ens daglige handlinger. Vi er alle mennesker, homo sapiens, som ikke er skabt til at være glade. Vi er skabt til at overleve… Vi bliver nødt til at skrue ned for forventningerne og lære at være komfortable med ikke at være glade hele tiden. God læselyst!

Jeg har tidligere været ude at interviewe Chris MacDonald omkring trivsel. Kan du læse mere om HER


Chris er født og opvokset i USA, men han har været i Danmark i mere end et årti. Chris er uddannet kandidat i human fysiologi fra Københavns Universitet, foredragsholder og kendt fra diverse Tv-programmer på DR1. Læs mere her: www.chrismacdonald.dk.


Hvad er glæde for dig? ”Jeg tænker, at glæde ikke er andet end et symptom og en del af vores indbyggede GPS-system. Glæde er lig med et positivt symptom. Symptomer er resultater af vores daglige handlinger, og for mig er glæde et resultat, ligesom trivsel er det. Og det hjælper mig til at prioritere og også til at acceptere, når jeg ikke er glad. Jeg har ingen forventninger om, at jeg skal være glad hele dagen eller 365 gange om året, fordi glæde burde være der, når der er et solidt match mellem de vigtigste behov, vi har som homo sapiens, og mine handlinger. Det er umuligt, at man hele tiden er i en situation, hvor der er match mellem ens behov, og hvad der bliver indfriet i løbet af en dag. Derfor vil jeg som homo sapiens også være komfortabel med min skygge, og jeg er blevet mindre bekymret og mindre ukomfortabel ved ikke at være glad hele tiden. Jeg tror, at det er nødvendigt at opleve mangel på glæde for netop at kunne mærke glæden. Det vil mange filosoffer argumenterer for. ”If you never experience loss, you will never experience gain.”

Vi har også i vores verden i dag en utrolig adgang til symptombehandling. Når jeg sætter mig ned med netflix, er jeg så glad? Ja, men er det den rigtige vare? Når jeg drikker tre glas vin, da mærker jeg, at noget sker i mig, men er det den rigtige glæde? Glæde er et symptom, og når jeg mærker det, så vil jeg gerne reflektere på hvorfor.

For mig er glæde, når jeg er i stand til at handle i overensstemmelse med mine værdier, der både giver mig selv og andre værdi.”

Hvad gør du for at holde dig glad i din hverdag? ”Jeg er meget optaget af det her med værdier og bruger tid hver dag, ca. 10-15 minutter, hvor jeg simpelthen gennemgår mine værdier. Jeg kigger på, hvordan det gik i går med mine handlinger? Og hvordan det ser ud i dag med mine udfordringer for at få mine værdier til at matche mine handlinger? Hvis jeg ikke gør dette, så er jeg uden et kompas, og så kan jeg ende i en situation, hvor jeg hele tiden skal søge glæden i stedet for, at den bliver et direkte resultat af et større formål, som jeg arbejder hen imod, og hvor glæden kommer som et positivt symptom.”

Hvad er dit bedste glædes tip? ”Gennem refleksion skal du finde ud af, hvad der er meningsfuldt for dig set i forhold til dine egentlige behov som homo sapiens. Og sørg for at sætte tid af til at kunne gennemføre tilstrækkelig nok handlinger i forhold til disse behov og dine værdier. Vi er et væsen, som fra natures side, ikke er skabt til at skulle være glade. Vi er skabt til at mærke glæde, når vi gør noget, der øger vores odds for at overleve. Når en person køber en stor cupcake, vil den person nok fortælle, at det er fordi, at han godt kan lide chokolade, men det er blot den perifere grund. Den absolutte grund til, vi føler glæde ved at spise er, at vi biologisk er designet til at spise for at overleve.”

Jeg syntes, at det var meget åbenbarende for mig at opfatte glæde som et positivt symptom. Jeg kunne i hvert fald godt drage nytte af at reflektere over, hvordan mine daglige handlinger fører til mere eller mindre glæde. I sidste ende er det jo én selv, der skaber sin egen glæde. Den kommer ikke automatisk ind ad døren af sig selv… Derfor er det SÅ vigtigt, at vi er bevidste omkring, hvordan vi selv øger vores egen glæde.

Hvilke af dine daglige handlinger stemmer overens med dine behov, værdier og gør dig glad? Hvilke gør det modsatte?

Jeg ville blive glad for at høre i kommentarfeltet, hvad du fik ud af interviewet. ❤️

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


//Interview with Chris MacDonald

I’ve been out and talk to Chris MacDonald about happiness, and what he does to keep himself happy in everyday life. Chris believes that happiness is a positive symptom that reflects one’s daily actions. We are all human, homo sapiens, which are not created to be happy. We are created to survive … We will have to turn down the expectations and learn to be comfortable with not being happy all the time. Happy reading!

I have already been out and talk to Chris MacDonald earlier about wellbeing. Read about it HERE. 


Chris was born and raised in America, but he has been in Denmark for more than a decade. Chris is a qualified candidate in Human Physiology from the University of Copenhagen, lecturer and known from various TV programs on DR1. Read more about Chris here: www.chrismacdonald.dk.


What is happiness for you? “I think that happiness is only a symptom and a part of our own “GPS system”. Being happy is equal to a positive symptom. Symptoms are the result of our daily actions, and for me happiness is a result, just as well-being is. And it helps me to prioritize and also to accept when I am not happy. I have no expectation that I should be happy all day or 365 times a year, because happiness ought to be there when there is a solid match between the main needs we have as Homo sapiens, and my actions. It is impossible that you are constantly in a situation where there is a match between one’s needs, and what happens in the course of a day. Therefore, I would like as a homo sapiens to be comfortable with my shadow, and I have become less concerned and less uncomfortable about not being happy all the time. I think that it is necessary to experience lack of pleasure just to be able to feel joy. Many philosophers would agree with this: “If you never experience loss, you will never experience gain”.

Today we also have an incredible access to symptomatic treatment. When I sit down with Netflix, am I happy? Yes, but is it the true thing? When I drink three glasses of wine I feel that something happens to me, but is it the real joy? Happiness is a symptom, and when I feel it, I would like to reflect on why.

To me happiness is when I am able to act in accordance with my values. “

How do you do keep yourself happy in your life? “I am very concerned about this with the values and I spend time each day, approximately 10-15 minutes, where I go through my values. I’m looking at how it went yesterday with my actions. And how it looks today with my challenges to get my values to match my actions. If I do not do this, then I am without a compass, and then I end up in a situation where I have to continually seek pleasure rather than it is a direct result of a greater purpose, that I work towards, and where the happiness comes as a positive symptom. “

What is your best happiness advice? “Reflection. With reflection you will find out what is meaningful to you in relation to your actual needs as homo sapiens. And be sure to set aside time to implement adequate actions in relation to these needs and values. We are a human being that from nature’s side are not made to be happy. We are made to feel joy when we do something that increases our odds of survival. When a person buys a large cupcake, the person will probably tell you that it’s because he likes chocolate, but it’s just the peripheral reason. The absolute reason why we feel happiness when eating is that we are biologically designed to eat to survive. “

I think it was very revealing to me to perceive happiness as a positive symptom. I certainly could benefit well from reflecting more on how my daily actions lead to more or less happiness. In the end it is only yourself who can create your own joy. Happiness does not arrive automatically … Therefore, it is SO important that we are conscious about how we can increase our own joy.

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram

SYDAMERIKA here we come!

SAM_0842SAM_0837kokosmigogalexxxsommerSol, strand, sommer, oplevelser – ferie! Sådan lyder de næste 6 uger for mig og min kæreste! 

Som I, der følger mig på Instagram, ved, så rejser jeg og min kæreste til Sydamerika i morgen!! Vi skal rejse rundt i Peru, Galapagos-øerne og Panama. Det er en tur, der har været planlagt længe, og endelig er det nu! Vi skal bare nyde ferie, afslapning, oplevelser og forhåbentligt møde en masse nye og spændende mennesker. Jeg vil derfor ikke arbejde på bloggen her, mens jeg er væk. Dog har jeg allerede forberedt et ugentligt indlæg, mens jeg er væk. Fra næste uge kommer det ud hver tirsdag kl. 11. Så husk at holde øje herinde! 🙂

Derudover vil jeg dog stadig opdatere en masse undervejs på min instagram profil @happyhealthybybowall. Dér vil jeg under hele turen fortsat inspirere til mere glæde og sundhed – og ikke mindst vise jer billeder fra vores rejse.

Jeg glæder mig til at opleve Sydamerika for første gang, og ikke mindst håber jeg på at få en masse ny “happy healthy” inspiration.

Er der nogle af jer, der har været de steder, vi skal hen? Gode råd tages imod med kyshånd. 

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


//I’m going to South America! 

As you (who follows me on Instagram) already know me and my boyfriend are traveling to South america tomorrow! We travel around for 6 weeks and will visit Peru, the Galapagos Islands and Panama. It is a trip that has been planned a long time, and finally it is now! We will just enjoy vacation, relaxation, adventures and hopefully meet a lot of interesting people. I will not work with the blog here while I’m away. However, I have already prepared a weekly post here while I’m away. It comes out every Tuesday at 11am. Make sure to stay tuned in here.. 

In addition, I will update along the way on my instagram profile @happyhealthybybowall. On my instagram profile I will throughout the entire journey continue to inspire you to more happiness and health and of course show you pictures from the travel. 

I look forward to experience South America for the first time, and not least, I hope to get a lot of inspiration to more happiness and health from there.

Are there any of you who have ever been to the places we’re going? Tips will be very much appreciated. 

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram

Dag 4: Refleksion

SAM_0244– Scroll down for English version –

I er nu nået til fjerde og sidste dag på HAPPY HEALTHY 2016 KICK START. I dag skal forløbet afsluttes, og I skal reflektere en sidste gang over jeres egen glæde.

Du har indtil nu lært, hvordan du ved øget taknemmelighed og mig-tid kan skabe større overskud, positivitet, glæde – og sundhed.

Glæde handler dog også om at være bevidst omkring, hvad der gør dig glad, og det er netop hvad, I skal reflektere over i dag:

Hvad gør dig glad? 

Er du klar over, hvad der gør dig glad i dit liv lige nu?
Forfølger du dine egne drømme, eller følger du ‘bare’ strømmen og gør, hvad andre gør, “forventer”, “regner med”, osv?
Er du lige nu den person, du ønsker at være?
Behandler du dig selv godt?
Behandler du din krop godt?
Er du glad for dit arbejde?
Er du glad for dine relationer? Respekterer de dig?

Mange af os er ude af føling med, hvad der gør os glade. At reflektere over ens liv, og hvad der bidrager til ens egen glæde, vil derfor være en øjenåbner for mange. Hvad du beskæftiger dig med og arbejder med i din hverdag, de relationer du omgås, og måden du behandler din krop og dig selv på, er alle med til at øge eller fjerne din glæde.

A. Er der noget eller nogen, der gør dig trist og dræner dig for energi? (Skriv ned på et stykke papir. Når man skriver det ned, skaber det mere afklaring og motivation.)

Det fortjener du ikke! Det er dit liv og din tid for kostbar til! Jobskifte, nye venner, dyrke en hobby, leve sundere, passe bedre på din krop osv. er alle tiltag, som du selv er herre over. De kommer ikke ind ad døren af sig selv…

B. Hvad kan du selv gøre i løbet af 2016 for at opnå mere glæde i dit liv? (skriv ned på et stykke papir)

– Og husk ikke at være bange for at lave ændringer og fx slutte kontakten med negative relationer. Det er dit liv, og du skal ikke gøre noget/ses med nogen for andres skyld!


Jeg håber, at du har fået noget godt ud af dette HAPPY HEALTHY 2016 KICK START forløb. Mere glæde, positivitet og sundhed vil du opnå på sigt, hvis du sørger for at implementere værktøjerne i dit liv på jævnlig basis. Du vil blive overrasket over, hvilken stor effekt det vil have. Lad mig endelig høre om din oplevelse og tanker i kommentarfeltet. Jeg ønsker dig alt det bedste, og jeg håber, at vi alle i 2016 vil blive HAPPY HEALHTY. ❤️

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


//Day 4: Reflection

You have now reached the fourth and final day of HAPPY HEALTHY 2016 KICK START. Today, the process ends, and you will have to reflect one last time about your own happiness.

Until now you have learned how to increase gratitude and get more me-time in order to generate more happiness, positivity and health.

Happiness is also about being aware of what makes you happy, and that is exactly what I want you to reflect on today:

What makes you happy?
Are you aware of what makes you happy in your life right now?
Are you following your own dreams, or do you “just” follow what others “expect”, “anticipate”, etc?
Are you right now the person you want to be?
Do you treat yourself well?
Do you talk nicely to yourself? 
Do you treat your body well?
Are you happy with your job situation?
Are you happy with your relationships? Do they respect you?

Many of us are out of touch with what makes us happy. To reflect on one’s life, and what contributes to one’s own happiness, will be an eye opener for many. What you deal and work with in your everyday life, the relationships and the company you have, and the way you treat your body (diet and exercise) are all contributing to your happiness or lack of same. 

Is there something or someone that makes you sad and drains you of energy? (write down on a piece of paper)

No one deserves that, and that is your life and your time too precious for! Changing jobs, new friends, cultivating a hobby, living healthier, taking better care of your body, etc. are all measures that you, yourself, control. They do not happen automatically …

What can you do in during 2016 in order to achieve more happiness in your life? (write down on a piece of paper)

And remember not to be afraid to make changes or ending contact with negative relationships. It’s your life! 

I hope you’ve got something good out of this HAPPY 2016 KICK START course. You will get more joy, positivity and health in the long term, if you care to apply the tools of your life on a regular basis. You will be surprised what a big impact it will have. Finally, let me hear about your experience and thoughts in the comments. I wish you all the best and I hope that we all in 2016 will be HAPPY HEALHTY. ❤️

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram

Dag 3: Mig-tid

Fotografi den 23-11-12 kl. 11.37 #3IMG_1818SAM_2475
SAM_1307Du har de sidste to dage fået redskaber til at skabe mere taknemmelighed. Det sker ikke over en enkelt dag, men det er noget, du skal praktisere jævnligt, og som du hurtigt vil mærke en stor effekt af.

I dag skal det handle om “mig-tid”, som også er en effektiv måde at øge glæden på. Mine faste læsere ved efterhånden, at jeg er stor tilhænger af mig-tid, men det er virkelig også vigtigt for os allesammen lige at trække stikket helt ud i ny og næ. Vi lever i en hektisk tid med meget om ørerne; arbejde, venner, familie, kæreste, børn, pligter, træning, madlavning, rengøring, studie.. Listen er for mange rigtig lang, og den eneste måde man kan jonglere med det hele på uden samtidig at blive udbrændt er, hvis man sørger for en pause ind imellem. Jeg kan derfor ikke forestille mig et “HAPPY 2016” uden mig-tid!


Føler du dig nogensinde udkørt? Bagud med gøremålene? Træt? Negativ? Konstant sulten? Glemmer du let? Mangler du overskud?

Det kan alt sammen skyldes, at du ikke sørger for ofte nok at få nulstillet sindet og vende ”hjem til dig selv”. Man har jævnligt behov for at koble af for at bevare overblikket og for netop at være i stand til hverdagens mange gøremål og pligter – med et smil på læben! “Mig-tid” er en effektiv måde til at nulstille sindet, tankerne og bekymringerne, som vi alle bærer rundt på til daglig.

Mig-tid er tid, hvor du bare er dig selv. Det vil sige, hvor du er ”mig” og altså ikke veninde, kæreste, studerende, kollega, datter eller nogen som helst anden. Mig-tid er et rum, du skaber til at være alene og til at gøre det, som du har lyst til. Fx kan det være at lave din yndlingsret, se din yndlingsfilm, tage et langt varmt bad, fodbad, læse blade eller en god bog… Hvad som helst, der giver dig totalt ro, pause fra bekymringerne, og som giver dig mere energi, er tilladt under ”mig-tid”. Mig-tid kan også være en lang rolig gåtur uden musik eller mobil. Undgå dog helst at tage i fitness, løbe en tur eller anden hård motion, da dette for de fleste kan medføre tanker om samt fokus på krop, udseende, sundhed osv. Sluk telefonen, computeren og vær helt til stede og alene med dig selv. Man er ikke helt alene, hvis man samtidig sms’er, chatter eller søger rundt på nettet eller diverse Instagram- og Facebook-profiler…

Hvad du skal gøre i dag

I dag skal du sørge for mig-tid. Beslut dig for hvornår det kan lade sig gøre, hvad du har lyst til at lave, og hvordan du bedst vil forkæle dig selv.

Hvad nyder du at lave? Hvad får dine tanker til at forsvinde helt? Hvordan slapper du helt af?

Hvordan gør jeg selv?

Et eksempel på typisk “mig-tid” for mig kunne være, at jeg tager et langt varmt bad/eller fodbad, hopper i noget blødt og behageligt tøj, laver/henter lige den mad, jeg har lyst til, læser et blad/bog og/eller ser en god film – altsammen helt alene uden mobil og computer. Jeg er fyldt med energi bagefter og klar til alle hverdagens strabadser – med et smil!

Prioritering

Ligeså vel som man prioriterer motion, arbejde og aftaler med veninderne i kalenderen, så kan jeg anbefale også at prioritere ”mig-tid”. Ellers risikerer det nemt at ryge til fordel for alt det andet, man skal nå, fordi ingen af os har uendelig tid til det hele. Det er en skam, hvis mig-tid ryger, da det netop er dét, som kan give overskuddet midt i travlheden.

Lykken kommer ikke af sig selv, og hvis man vil være glad, må man derfor gøre en indsats. Mig-tid er et rigtig godt værktøj til dette.

I morgen er sidste dag i forløbet, hvor du skal reflektere over din glæde og lære, hvad der gør dig glad. Ofte ved vi det godt – og så alligevel ikke….. Vi skrives! 🙂 

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealthy – 

Følg mig på Facebook og Instagram


//Me-time 

The last two days you have received tools to create more gratitude. It does not happen over one day, but it’s something you have to practice regularly, and then I promise you will quickly notice a big change.

Today we move further than gratefulness and now it is a about “me-time”, which is also an effective way to enhance happiness. My regular readers know by now that I’m a big fan of me-time. It really is so important for all of us just to pull the plug completely out every now and then. We live in a hectic time with many things around our ears; work, friends, family, girlfriends, boyfriends, kids, chores, exercise, cooking, cleaning, study .. The list is too many people really long, and the only way to juggle it all without getting burnt out is to make real breaks in between. I can not imagine a “HAPPY 2016” without me-time!

Do you ever feel worn out? Behind schedule? Tired? Negative? Constantly hungry? Forget easily? No surplus?

It can all be because you do not often enough make breaks to reset the mind and “return home to yourself”.  Everyone has regularly a need to relax to being able to combat the day – with a smile! “Me-Time” is an effective way to clear the mind, all thoughts and concerns that we all carry around on a daily basis.

Me-time is the time when you are completely alone. That is where you are “me” and not a friend, lover, student, colleague, daughter or anyone else. Me-time is a space that you create to be alone and to do what you want. For example, it may be to make your favorite food, watch your favorite movie, take a long warm bath, foot bath, reading magazines or a good book … Anything that gives you energy, totally quietness and a break from the concerns is allowed during “me-time”. Me-time can also be a long quiet walk without music or mobile. However, avoid going to the gym, jogging or other strenuous exercise, as this will lead many to focus on body, appearance, weight, health, etc. Turn off the phone, the computer and be completely present and alone with yourself. You are not alone if you are also texting, chatting or looking around on the internet or various Instagram- and Facebook profiles …

What you must do today

Today make some me-time. Decide when it is possible for you, what you want to do, and how best to care for yourself.

What do you enjoy doing? How do your thoughts go away completely? How do you relax completely?

How my me-time looks: 

Some examples of my typical “me-time” could be: a long hot bath / or foot bath, jumping into something soft and comfortable clothing, making / ordering just the food I like, read a magazine / book and / or watching a good movie – all alone with no phone or computer. I am energized afterwards and ready for all the everyday hardships – with a smile!

Prioritize. Just as prioritizing exercise, work and agreements with the girls in the calendar, then I recommend you also prioritize “me-time”. Otherwise it easy disappears for the benefit of all the other things you have to do, because none of us have infinite time for everything. It is a shame if me-time is not prioritized, since it is precisely what will make you able to combat the daily day happy healthy. 

Happiness does not come by itself, and if you want to be happy, one must therefore make an effort. Me-time is a great tool for this.

Tomorrow is the last day on this course. Tomorrow you will have to reflect upon your happiness and become aware of what makes you happy. Often we think we already know – and yet we often do not…. 

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram

Dag 2: Følelsesmæssige bånd

smile– Scroll down for English version –

Velkommen til dag 2 på HAPPY HEALTHY 2016 KICK START. Du er nu i fuld gang med din taknemmelighedsdagbog, og du kan ikke mindst være taknemmelig for, at du har taget et første og vigtigt skridt på vejen mod mere lykke og sundhed. I dag vil du opnå et endnu højere og mere effektivt niveau i din taknemmeligheds-proces; du skal i dag lære at skabe tættere følelsesmæssige bånd.


Du kan måske undre dig over, hvorfor du skal skabe tættere følelsesmæssige bånd, og lad mig endelig starte med at afklare dette. Mange studier viser, at isolation og ensomhed medfører tidligere død, depression og ringere sundhed generelt. At være social er et fundamentalt behov for alle mennesker, og det er derfor så skadeligt, hvis vi isolerer os. Og i sidste ende gør det os ulykkelige. Det er derfor så utrolig vigtigt at fremme det modsatte; nemlig følelsesmæssige bånd. Men hvordan gør du så det?

Hvordan du skaber følelsesmæssige bånd

Åben op og del din taknemmelighed for samt din værdsættelse af de mennesker, du holder af. Dem der har været/er der for dig, og dem der har hjulpet/hjælper dig fortjener at vide, hvor glad du er for dem. Det kan være skræmmende at skulle åbne sig op overfor et andet menneske, og man kan føle sig meget sårbar. Det er mere trygt at blive indeni sin “skal”, men følelsesmæssige bånd er helt centrale for alle oprigtigt glade mennesker. Det er et fundamentalt behov for alle, også dig, og det er dermed et vigtigt skridt i først og fremmest at tage hånd om dig selv.

Måske forventer eller håber du på, at dine kære omkring dig godt ved, hvor meget du holder af dem. Ofte ved de desværre ikke, hvor stor pris du sætter på dem, hvis du ikke fortæller dem det. Hvis de allerede er klar over det, så varmer det dem uden tvivl stadig at få at vide, og det vil blot gøre jeres bånd endnu tættere og tryggere. Blot det, at du selv åbner op og udtrykker dine følelser, har positive effekter. Du gør noget positivt, og du vil derfor føle dig mere positiv, omsorgsfuld og kærlig.

Hvad du skal gøre i dag

Fortæl i dag en person, der har gjort/gør dit liv bedre, hvad han/hun betyder for dig. Hvis det er for angstprovokerende her i starten at gøre ansigt til ansigt, da kan du også ringe eller skrive det til personen. Du vil straks mærke det tættere bånd og de varme følelser i din krop. Du vil uden tvivl gøre personen glad, og du vil opleve at få så meget igen, når du tør give lidt mere af dig selv.

Efterhånden som du får en positiv oplevelse ved at åbne op, vil det blive mere naturligt og lettere for dig. Det vil skabe en positiv spiral for flere, tættere og følelsesmæssige bånd og ikke mindst fremme din egen glæde og positivitet – og dermed mere sundhed.

Du vil blive mere HappyHealthy! 🙂

Følg med i morgen hvor vi bevæger os videre end taknemmeligheden. I morgen præsenterer jeg jer for, hvad der for mig er, det mest afgørende for mit overskud og glæde i hverdagen. Vi skrives ved.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealthy – 

Følg mig på Facebook og Instagram


// Create emotional ties 

Welcome to day 2 of HAPPY HEALTHY 2016 KICK START. You are now already on the way to more happiness with your gratitude journal, and you can not at least be grateful that you have taken this first and important step. Today you will achieve an even higher and more effective level of your gratitude process; you will learn how to create closer emotional bonds.

You might wonder why you need to create closer emotional ties, and let me start to clarify this. Many studies show that isolation and loneliness leads to earlier death, depression and poor health in general. Being social is a fundamental need for all people, and therefore it is so harmful, if we isolate ourselves. And in the end it makes us unhappy. Therefore, it is so incredibly important to encourage the opposite; namely emotional ties. But how do you do that?

How you create emotional ties

Open up and share your gratitude and your appreciation for the people you care about. Those who have been / is there for you, and those who have helped / helps you deserve to know how much you appreciate them. It can be scary to open up towards another human being, and you can feel very vulnerable. It is safer to be “closed”, but emotional ties are crucial for all sincerely happy people. It is a fundamental need for everyone, including you and it is an important step first of all taking care of yourself.

You might expect or hope that your loved ones know just how much they mean to you. Often, they do not, if you do not tell them. If they are already aware of it, then it will undoubtedly still warm them to hear. It will either case make your bond closer. Just the fact that you open up and express your feelings, have positive effects to yourself. You are doing something positive, and you will immediately feel like a more positive, caring and loving person.

What you must do today

Tell a person who has made / makes your life better, what he / she means to you. If it is too anxiety-provoking in the beginning to do face to face, then you can instead call or write it to the person. You will immediately notice the closer ties and the warm feelings in your body. You will no doubt make the person happy, and you will experience to get so much back when you dare give a little more of yourself.

As you have a positive experience by opening up, it will become more natural and easier for you. It will create a positive spiral for more, closer and emotional ties and not least make your more happy and positive – thus more healthy.

You will become more Happy Healthy! 🙂

Tomorrow we will move further than the gratitude practice. Tomorrow, I present to you the most important step of my own personal surplus and happiness. 

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram