It's Never Too Late to Have a Happy Childhood

Many Suffer From Unhealthy Health – What About You?

13334772_10153688182691586_1197424638_o– Scroll down for English version –

Lever du et “sundt liv” fyldt med sund kost og træning, men oplever du stadig uren hud, træthed, dårligt humør og problemer med at tabe dig? Måske det skyldes, at du udelader nogle vigtige aspekter af din sundhed. På den rette måde er både vægttab, sundhed og glæde muligt. Læs med og lær mere om, hvornår din sunde livsstil faktisk kan gøre dig usund og spænde ben for resultaterne – og hvad du kan gøre ved det.

Først og fremmest, hvad er sundhed overhovedet? 

Er sundhed lig med et særligt antal gulerødder og kilometer på løbebåndet? Nej, det mener jeg ikke. Er sundhed  “bare” lig med fravær af sygdom og skavanker? Nej, det vil jeg heller ikke mene. For kan man være fysisk rask uden at være glad? Ja, det kan man godt.

Sundhed for mig er altså langt mere, end hvad der står på badevægten, eller hvor mange koldbøtter jeg kan lave. Altafgørende, for om jeg føler mig sund, er tilstedeværelsen af velvære, nydelse, frihed, lykke, latter og glæde – og jo, at jeg føler mig godt tilpas i min fysiske krop, og at jeg kan bevæge mig, som jeg har lyst, er også en væsentlig faktor, der bidrager til glæde og sundhed. Min pointe er blot, at den dog langt fra er den eneste.

Et usundt sundhedsideal

En sund livsstil bliver for mange usund, når de udelukkende måler deres sundhed ud fra udseende, kost og motion. Jeg ved alt om det, fordi sådan målte jeg også min sundhed engang. Jeg tror, at årsagen til denne misforståede sundhedsopfattelse bl.a. skyldes vores samfunds sundhedsideal, som ofte også er et slankeideal. I min optik er dette ideal ikke sundhed. Kører man fx gennem Facebook og Instagram, da kan man hurtigt få den opfattelse, at sundhed er lig med et slankt taljemål, six-pack, massevis af timer i fitnesscentret og glutenfrit hjemmebag..

Den moderne sundhedsopfattelse er altså i min optik på mange måder glædesdræbende (og dermed sundhedsdræbende), da den skaber høje og urealistiske forvetninger til udseendet, som kan gøre sundhedsrejsen både udmattende og drænende. Det kan være svært at føle sig pæn og god nok, hvilket kan få mange til at tro, at de må spise endnu sundere eller løbe endnu længere for at nå i idealet. Men når målet er et perfekt og urealistisk ideal? Ja, så er alle dømt til at fejle. På den måde kan sundhedsrejsen blive en direkte vej mod lavt selvværd, udmattelse, stress, mangel på glæde – og usundhed.

Er du ikke glad, så er du ikke sund  

Udover at idealet i sig selv får mange til at føle sig utilstrækkelige og ulykkelige, så kæmper de så hårdt og bravt, at det optager for meget af deres tid. Tiden til at kokkerere sunde retter, løbe ture og træne i fitnesscentret stjæler tid fra alle de andre (vigtige!) elementer af sundhed. Udover bevægelse og sund næring så er aktiviteter, der skaber glæde, samvær og ro, også en kæmpe stor del af din sundhed. Sociale aftaler med vennerne og familien, afslapning, lange gåture, middage, fester, yoga, meditation, kys og kram skaber velvære, nydelse, ro, glæde, afstressning – og dermed en masse sundhed! I min optik er den optimale sundhed således at have en god balance mellem bevægelse, sund kost og ikke mindst glæde og nydelse.

Er du i tvivl om, hvor sund du er?

Er du i tvivl så spørg dig selv, om du er glad. Og her taler jeg om den ægte og vedvarende følelse af glæde (læs mere om denne HER). Tilstedeværelse/fravær af glæde er vores mest effektive måde at måle vores egen sundhed på. Er du ikke glad? Så er du ikke sund.

Jeg synes, at det er rigtig synd, at der er mange mennesker, der i stor grad formår at leve op til sundhedsidealet (hvilket er utrolig imponerende), men uden at være klar over, at de faktisk ikke bevæger sig mod hverken mere sundhed eller glæde – for nogen endda tværtimod. Sådan var det i hvert fald for mig engang.

Min sunde sundhed

Jeg kan selvfølgelig heller ikke undgå at blive påvirket af sundheds- og slankeidealet, og det er for mig stadig en udfordring at blive inspireret af alle de gode råd på markedet uden at lade dem blive pligter og byrder. Og jo, jeg går op i at være slank og føle mig godt tilpas i min krop, fordi det er en del af min selvtillid og følelsen af at være tilfreds med mig selv. Det har dog desværre taget mig lang tid at indse, at den meste effektive vej til et smukkere ydre er en sideeffekt ved glæden – og ikke omvendt!

Optimalt så balancerer jeg altså tid til alle aspekterne af sundhed; sund kost, træning og aktiviteter der gør mig glad. Men hvis tiden brænder på? Ja, så er det ikke dejlige stunder med veninderne, der ryger, men snarere træningen. Dette gør mig mest glad – og dermed mest sund.

Min sunde hverdag indebærer derfor langt mere end sunde kost- og motionsvaner. Sociale aftaler, meditation, yoga, lange rolige gåture, chokolade, spise ude, kys og kram er alle centrale elementer i min sundhed. De er allesammen brændstof til mit lykkebarometer og dermed ren sundhed for mig og min krop. Er jeg glad? Så er jeg også sund.

Mine bedste sundhedsråd til dig

Hvis du ihærdigt gerne vil være sund og slank, så skal du ikke give op. For det kan lade sig gøre. Den dag i dag, hvor jeg bruger mindre tid på min træning men mere tid på glade stunder, opnår jeg faktisk bedre resultater. Jeg har fx opnået en langt pænere hud og en højere forbrændning.

Måske du også har brug for at skifte retning, ligesom mig? Glem tanken om at “hvis jeg liiige taber de sidste kilo, så er jeg tilfreds og lykkelig”. Gå efter lykken og glæden, og den slanke krop vil komme af sig selv. Det gjorde den for mig. For er du glad, så har du ingen stresshormoner i kroppen (de får din krop til at lagre fedt), du har ikke behov for at trøstespise, du ender ikke med at overspise, fordi du bliver bedre til at lytte til din krop. Om det så drejer sig om et glas vin, chokolade, en løbetur eller et æble. Der er plads til det hele, når du husker at nyde, for da forstå kroppen at moderere og prioritere, og du har lyst til det, som du har brug for.. Igen, glæde gør dig sund og smuk – det er IKKE den anden vej rundt, som facebook og Instagram kan få os til at tro.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


– ENGLISH –

Do you live a “healthy life” full of healthy food and exercise but still experience break-outs, fatigue, bad mood and troubles losing weight? Perhaps it is because you leave out some important aspects of your health. Weight loss, health and happiness is possible when you manage to include all. Read and learn about when your healthy lifestyle actually makes you unhealthy and obstruct the results.

First, what is health then?

Is health equal to a specific number of carrots and miles on the treadmill? No, I think not. Is health “just” equal to the absence of diseases? No, I do not think either. Because it is possible to be physically healthy without being happy.

To me, health is far more than what it says on the weight scale, or how many burpees I can do. Crucial to my feeling of health is the presence of well-being, enjoyment, freedom, happiness, laughter and joy – and of course it is also an important factor to me that I feel comfortable in my own skin and that like what I see in the mirror, since that contribute to my happiness too. But my point is simply that it is far from the only one.

An unhealthy health ideal

To many people a healthy lifestyle gets unhealthy when they only measure their health from their looks, diet and exercise. I know all about it, because once I measured my health this way too. I think the reason for this misguided health perception is very much due to our society’s health ideal, which often is a slender ideal. In my view, this ideal is not health. If you scroll, for example, through Facebook and Instagram, you will quickly get the perception that health is equal to a slim waistline, six-pack, lots of hours in the gym and gluten free food ..

The modern health perception is therefore in my view joy-killing (thus health-killing) as it creates high and unrealistic anticipations for your appearance and looks, which can make the health journey both exhausting and draining. It can be very hard to feel pretty and good enough, which can cause many to think that they must eat even healthier or run even longer to reach the ideal. But when the goal is a perfect and unrealistic ideal? Yes, then we are all doomed to fail. This way the health journey quickly becomes a a direct way to low self-esteem, fatigue, stress, lack of pleasure – it becomes unhealthy health.

If your are not happy you are not healthy

In addition to the fact that the society’s health ideal in itself leads many to feel inadequate and unhappy, they also fight so hard and bravely to reach it consumes too much of their time. All the time they need to cook healthy dishes, go for long runs and exercise in the gym takes away time from all other (very important!) elements of health. Besides movement and healthy nutrition, activities that create joy, togetherness and peace, are a huge part of your health. Being social with your friends and family, relaxation, long walks, dinners, parties, yoga, meditation, kisses and hugs creates well-being, enjoyment, happiness and reduces stress. In other words, these activities makes you healthy! In my view, the optimal health is managing a healthy balance between exercise, healthy nutrition, socializing and other things that feels good and make you happy.

Not sure how healthy you are?

If you are not sure, ask yourself how happy you are. And here I mean the real and lasting kind of happiness (read more about this HERE). Presence/absence of happiness is our most effective way to measure our own health. Are not you happy? Then you are not healthy.

I think it’s so sad that many people actually really try and almost do live up to the crazy high health ideal (which is incredibly impressive) without knowing that they are actually not moving towards more health or happiness – more like the contrary. I recognize this, because once this was my reality.

My healthy health

Obviously I am not able to ignore the influence from today’s health ideal, and for me it is still a challenge to be inspired by all the good advice on the market without letting them become more obligations and burdens. And yes, I do care about looking good because self-confidence is important to my happiness. However, it has taken me long to realize that the most effective way to become beautiful is a side effect of happiness – not vice versa!

Optimally, I balance all the aspects of health; healthy diet, exercise and activities that make me happy. But when the time is short? Then I no longer skip wonderful moments with my friends but rather a training session. This makes me the most happy – and thus the most healthy.

Therefore, my healthy lifestyle involves much more than healthy eating and training. Socializing, meditation, yoga, long calm walks, chocolate, going out, hugs and kisses are all key elements of my health. They all fuel my happiness thus my health. Am I happy? Then I am healthy too.

My best health advice

If you really want to be lean and healthy, then my point is not to give up. Because it is possible to be both slim and healthy. As you start to realize I to this day I spend less time on my training and more time on happy moments but I actually get better results than before. For example, my skin is a lot prettier and my fat burn is a lot more effective!

Maybe you need to change your direction like me? Forget all about “If I just loose some weight I’ll be a lot more happy”. Change your attitude towards health and body. Target happiness instead of weight loss and you will start to lose weight. Trust me, I’ve tried it myself. Because when you start to become more happy you will have less stress hormones in your body (these make your body gain weight), you will not have the need to eat comfort food and you will not end up in a binge. All this happens because you start to be in balance and start to listen to your body’s actual needs. Whether it is about a glass of wine, chocolate, going for a run or eating an apple your body starts to know how to moderate and prioritize according to your needs. Happiness makes you healthy and beautiful – it is NOT the other way around.

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook og Instagram

Ingen kommentarer endnu

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

Skriv et svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

 

Næste indlæg

It's Never Too Late to Have a Happy Childhood