To get that happy and glowy energy stop criticizing and start praising yourself

How to end your bad relationship with food – and yourself

pb julie
– Scroll down for English version – 

Du har en sort/hvid tilgang til din kost.

Du lever ”super-sundt”, men når du endelig giver dig selv ”lov”, så ender det i overspisning.

Du føler skyld. Skam. Manglende fokus.

Hvis du ikke lever ”perfekt sundt”, så kan det også bare være lige meget.

 

Er det et mønster, du kender?

Det er det i hvert fald hos én af mine læsere, som har spurgt mig om hjælp til at komme ud af dette problematiske forhold til mad. Jeg blev rigtig glad for hendes henvendelse, fordi der er SÅ mange i vores samfund, der har det sådan. Jeg har også selv været der. Det er et utroligt vigtigt emne!

Den sort/hvide tilgang og bestræbelserne på ”perfekt sundhed” handler ofte om et forsøg på kontrol, perfektionisme, lavt selvværd og/eller et negativt kropsbillede. ”Kampen med maden” handler altså ikke om mad – det handler om følelser.

 

Det er tærende. Drænende. Glædesdræbende.

 

Heldigvis behøver du ikke have det sådan! Det er muligt at komme på den anden side. Det er jeg selv.

Jeg vil være sund. Jeg vil nære min krop. Jeg vil stråle, være glad og fyldt med energi! Det fortjener jeg. Det gør du også!

 

Hvad kan du så gøre?  

Det er selvfølgelig ikke nok ”bare” at beslutte, at man fortjener bedre. Allerførst er det vigtigt at forstå, at kampen med maden handler om følelser, og det er dér, du skal starte.

Er der følelser, behov eller lyster, som du undertrykker? Ignorerer? Eller ikke kan/vil acceptere?

Er du usikker? Lavt selvværd? Eller frygter du fremtiden?

 

Alt sammen kan være med til at skabe et behov for at kontrollere maden. Maden bliver på den måde et forsøg på at udfylde et tomrum eller kontrollere en svær tilværelse.

Derfor handler det om at ”lære sig selv at kende”.

Hvilke følelser har du? Hvilke lyster? Hvilke behov?

 

Prøv at mærke efter i dig selv. Uanset om de er ubehagelige eller gør ondt, så bliver du nødt til at acceptere dem. Skriv dem ned på et stykke papir, eller del det med en person, du kan åbne op overfor.

 

Måske hænger dine følelser sammen med en tidligere oplevelse, som du ikke har fået bearbejdet og helet?

Måske hænger dine følelser sammen med en frygt for fremtiden? Noget du er bange for?

Tal om det. Sæt ord på det. Accepter det.

 

Min kamp med maden handlede om, at jeg ikke kunne håndtere den store sorg at miste min far. Først da jeg fik gennemarbejdet og renset ud i alle disse følelser, blev mit forhold til maden helet. Det krævede for mig timevis af snak og grædeture med min mor, kæreste, veninder og en fantastisk psykolog hos Børn, Unge og Sorg. Så ja, det tog mig ikke en enkelt dag at hele…

Min historie bundede i et større traume, men et lignende problematisk forhold til mad kan opstå af så mange forskellige årsager. Fællesnævneren er, som sagt, indelukkede følelser, manglende selverkendelse, perfektionisme, lavt selvværd, frygt, uro, usikkerhed..

At slutte fred med maden kræver, at du accepterer dig selv, dine evner, dine muligheder – hele dig!

Dette vil gøre dig i stand til at kunne mærke din krop og dig selv. Du vil kunne mærke dine rigtige behov, og du vil på den måde blive i stand til at give dig selv det, som du har brug for – også hvad angår din mad, hverken for meget eller for lidt.

 

Kære du. Jeg forstår dig. Jeg har været der. Men det er muligt. Ingen skal lides med at kæmpe med maden. Det er livet bare alt, alt for kort til. Prøv at ”lære dig selv at kende”. Og får du brug for det, så vil jeg på det kraftigste anbefale professionel hjælp. Den bedste investering i dig selv, dit liv og din glæde.

Slut fred med maden og lad den i stedet nære dig og gøre dig sund og glad fra top til tå.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


Your approach to food is very black and white.

You eat “super-healthy”, but when you finally allow yourself to “let go”, it ends up in eating too much, or a binge even.

You feel guilty. Shame. 

If you do not eat “perfectly healthy”, you feel like it does not matter. 

Recognize any of this? 

You’re not alone. One of my readers have asked me for help to get out of this problematic relationship with food. I was really happy for her inquiry because there are SO many in our society who feel this way. I’ve even been there, too. It is an incredibly important topic!
The black / white approach and efforts to be “perfectly healthy” is often about issues with control, perfectionism, low self esteem and / or a negative body image. “The battle with food” is not about food – it’s about feelings.
It is draining. Kills joy. Kills health. 
Fortunately, you do not have to feel like that! It is possible to get on the other side. I’ve done that myself.
I want to be healthy. I want to nurture my body. I want to glow, be happy and full of energy! I deserve it – and so do you! 
So, what can you do?
Obviously, it’s not enough “just” to decide that you deserve better. First, it is important to understand that the struggle with food is actually about emotions. So that’s where you must begin.

Are you oppressing any feelings, needs or desires? Are you ignoring, or having trouble with accepting any of these? 

Are you insecure? Suffer from low self-esteem? Or do you have any fears – maybe about the future?
All of this can be contributing to the need to control food. The food is a way of trying to fill out emptiness or an attempt to control difficulties in life.

 
Therefore, it is about “getting to REALLY know yourself “
What feelings do you have? What desires? What are your needs?
Try to feel yourself. Even though it might be uncomfortable or hurfull emotions, you must face them and accept them. Write them down on a piece of paper or share it with someone close to you that you can open up to. 
Maybe your feelings are linked to a previous experience that you have not been able to process, accept and heal? 
Maybe your feelings are linked to fear of some sort? Fear of the future? Something you are afraid of?
Talk about it. Put words on it. Accept it.
My battle with food started because I was not able to handle the big grief I went through when i lost my father. It was not until I was able to talk about all the emotions and “get them out” of my system that I was able to heal my relationship with food. It did not happen over one day. It took me hours an hours of talking and crying with my mother, boyfriend, girlfriends and an amazing psychologist. 

My story was caused by a major trauma, but a similar problematic relationship with food can occur for so many different reasons. The common denominator, though, is, ignored/unaccepted feelings, low self-esteem, perfectionism, fear, anxiety, insecurity..

To make peace with food you must accept yourself, your abilities, your options – all of you!
This will enable you to feel your body and yourself. You will be aware of your real needs and you will then be able to give yourself what you truly need – also in terms of your food, neither too much nor too little.
Dear you. I understand you. I’ve been there. But it is possible. No one should suffer from any of this. Life is too short. Get to “know yourself”. If you need professional help I will strongly recommend you to go for it. It’s the best investment in yourself, your life and your happiness! At least, it was to me.

 
Make peace with food and let it make you happy and healthy from head to toe.  

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram

Ingen kommentarer endnu

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

Skriv et svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

 

Næste indlæg

To get that happy and glowy energy stop criticizing and start praising yourself