How I got rid of PCO, fertility problems, break-outs and short temper

To get that happy and glowy energy stop criticizing and start praising yourself

when you criticizeNår du kigger dig selv i spejlet, hvad ser du?
Bider du mærke i dine fortrin?
Eller finder du straks al det, som du gerne ville ændre?

Selv-kritik er noget, vi alle kender til, og det er der faktisk en rigtig god grund til… Men kritik er ikke godt! Når du kritiserer dig selv, eller andre, opnår du dårligere fremgang, samarbejdsvilje og utilfredshed. Når man er meget selvkritisk, opnår man blandt andet dårligere selvtillid, ringere motivation for at gøre noget godt for sig selv – og ja, mindre glæde!

Jeg kender selv til at kunne blive i helt dårligt humør eller ked af det, hvis jeg stirrer mig blindt på et eller andet, jeg er utilfreds ved. Og når først jeg har rettet mit fokus – ja, så bliver problemet kun større og større.. Men det gider jeg simpelthen ikke spilde min tid på. Jeg vil være i godt humør og være fyldt med energi!

Det er menneskeligt at bide mærke i det negative. Dette er rent faktisk en evolutionær overlevelsesmekanisme, der har hjulpet til vores overlevelse. Det var jo vigtigere at bemærke den farlige ulv fremfor den smukke blomst i skoven. Denne mekanisme er dog knap så hensigtsmæssig i dag, hvor vi sjældent står overfor en livstruende fare. Ikke desto mindre betyder det, at vi i dag må gøre en aktiv indsats for at vende vores tanker og fokus på noget mere positivt.

Dette gælder også de briller, som man anskuer sig selv på. Den ene bums i panden, eller bukserne der strammer lidt mere end normalt, kan fuldstændigt stjæle vores billede og få os til at føle os grimme, forkerte og utilpasse. Og endnu værre er det, når det oftest ikke er noget, andre overhovedet bemærker – eller i hvert fald langt fra synes er så galt, som man selv synes…

Når man kritiserer andre

Generelt om kritik gælder, at når en person føler sig kritiseret, da føler personen sig anklaget og vil højst sandsynligt gå i forsvarsposition. Når man kritiserer andre, om det gælder en kollegas arbejde, en kærestes uopmærksomhed, eller hvad end det kan være, opnår man modvilje fremfor samarbejde og forbedring. Når man modsat roser en person, da vil denne person føle sig værdsat, og du vil her opnå samarbejde og forbedring. Alle mennesker, andre og dig selv, er følelsesmæssige skabninger, hvilket betyder, at vi handler ud fra vores følelser. Kritik frembringer følelser såsom uretfærdighed, modvilje, foragt. Ros frembringer følelser såsom selvtillid, tilfredshed, glæde og værdsættelse.

Kritik af andre gavner altså ikke din situation. Hvad tror du så, kritik af dig selv gør? Nemlig! Heller intet godt!

Når du kritiserer dig selv

Når du kritiserer dig selv får du mindre selvtillid, mindre tiltro til egne evner og derved mindre motivation til at kunne skabe de ændringer og forbedringer i dit liv, som du drømmer om.

Ingen af os er perfekte, og har vi de kritiske briller på, så vil vi alle sammen kunne køre os selv ned i et negativt hul. Tag de realistiske briller på og acceptér, at du ikke er perfekt! Det er der alligevel ikke nogen af os mennesker, der er. Tag derefter de positive briller på og bemærk de facetter ved dig, som gør dig skøn, dejlig og til noget helt særligt.

Hvis du er meget selv-kritisk

Prøv at stille dig foran spejlet og find tre ting ved dig selv, som du er glad for og mærk den behagelige effekt, det har på din krop og dit humør. Er man meget selv-kritisk, kan dette være en god øvelse at gøre dagligt.

At fokusere på det positive fremfor det negative kræver øvelse, men hjernen vil efterhånden begynde at skabe nye nervebaner, der automatisk vil gøre dine “briller” mere positive.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


When you look yourself in the mirror, what do you see?
Do you admire your beautiful attributes?
Or do you immediately find all the things you want to change about yourself?

Self-criticism is something we all do, and there is actually a really good reason for that… But criticism is not good! When you criticize yourself or others, you get less cooperation and more dissatisfaction. When you are very self-critical, you fell less happy, confident and motivated to do something good for yourself.

I know the feeling of being in a bad mood or feeling sad after focusing on something about myself, that I do not like. Once I have directed my focus – yes, the problem only gets bigger and bigger .. But I do not waste my time with something like that! I want to be happy and full of energy as much as I can!

It is human to take note of the negative. This is actually an evolutionary survival mechanism that has helped us to survive. It was more important to note the dangerous wolf rather than the beautiful flower in the forest. This mechanism is less appropriate today, though, since we rarely face a life-threatening danger. Nevertheless, this means that we must make an active effort to turn our thoughts and focus on something more positive.

This is also true for “the glasses” we wear. The one pimple on our forehead, or the pants that tightens too much are able to completely steal our image and make us feel ugly, wrong and uncomfortable. Even worse, our problem is usually something others do not even notice – or at least they do not think it is nearly as bad as we think ourself. 

When you criticize others

Generally, criticizing others will make that person feel accused and make him/her defensive. When you criticize others, whether it comes to a colleague’s work, a boyfriend’s lack of attention, or whatever it may be, the person obtains resentment rather than cooperation and improvement. When you, instead, praise someone that person will feel appreciated and you will achieve cooperation and improvement. All people, others and yourself, are emotional creatures, which means that we act on our feelings. Criticism produces emotions such as injustice, resentment, contempt. Praise produces emotions such as confidence, satisfaction, joy and appreciation.

Clearly, criticizing other people do not benefit your situation. What do you think criticism of yourself does? Exactly! Nothing good, either!

When you criticize yourself

When you criticize yourself you feel less confidence, less confidence in your own abilities, thus less motivation to create the changes and improvements in your life that you dream of.

None of us are perfect and if we put on the critical glasses we will quickly be able to run ourselves down into a negative gap. Put on the realistic glasses and accept that you are not perfect! None of us is anyway. Then put on the positive glasses and note all the facets of yourself that makes you beautiful, lovely and special.

If you are very self-critical, try this: 

Stand in front of the mirror and find three things about yourself that you are happy about. Feel the pleasant effect it has on your body and your mood. If you are very self-critical, this can be a good exercise to do every day.

To focus on the positive rather than on the negative takes practice, but the brain will gradually begin to create new neural pathways that will automatically make your “glasses” more positive.

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram

2

 • Endnu et super godt indlæg Julie! 😀
  Det er nemlig lige det med at huske sig selv på ikke at være så selvkritisk ja, det kommer der jo ikke meget godt ud af

  Siden  ·  Svar på kommentar
  • HappyHealth

   Hej Camilla,

   Tusind tak! Det er jeg rigtig glad for at høre. 🙂

   KH. Julie

   Siden  ·  Svar på kommentar

Skriv et svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

 

Næste indlæg

How I got rid of PCO, fertility problems, break-outs and short temper