How to avoid the "Perfection Trap"

Let’s talk fertility, PCO, break-outs, short temper and stress! I’ve been there too!

julieeee

– Scroll down for English –

Udeblevne menstruationer, PCO, uren hud, hårtab, dårlig hukommelse, ringe koncentrationsevne, kort lunte og træthed? Noget du kender noget til? Så burde du læse med i dag. Jeg har i hvert fald selv oplevet alle symptomerne…. Den gode nyhed er, at jeg ikke længere lider af nogen af dem!

1/2. Dette indlæg er den første del ud af to.

For syv år siden stoppede mine menstruationer fra den ene dag til den anden. Efter flere måneder med udeblevne menstruationer gik jeg til lægen. Lægen fandt hurtigt ud af, at jeg havde cyster på æggestokkene, også kaldet PCO. Jeg fik stillet diagnosen PCOS, som betegner en tilstand med uregelmæssige/udeblevne ægløsninger samt ubalancer i særlige hormoner. Diagnosen forbindes ofte med vanskeligheder omkring at blive gravid. Jeg blev virkelig chokeret og overrasket over diagnosen, og jeg havde en stærk mavefornemmelse om, at den altså bare ikke passede på mig. Om det var ønsketænkning eller ej, valgte jeg at følge min intuition og opsøgte derfor adskillelige læger for at blive undersøgt nærmere. Tre læger gav mig samme diagnose. Jeg havde svært ved at forstå det, men jeg indså, at jeg måtte acceptere, at jeg havde PCOS. Jeg blev så ked af det og så bange. Jeg vidste ikke meget om PCOS. Hvad ville det komme til at betyde for mig og mine muligheder for at blive gravid? Der gik dog ikke længe, før min mor faldt over en bog i boghandleren, der hed ”Spis dig gravid”. Jeg var selvfølgelig ikke i den situation, at jeg ville være gravid, men jeg var jo interesseret i at få min krop i den tilstand, at den kunne blive det. Jeg læste bogen på to dage! Den handler om, hvordan man via den rette kostsammensætning kan øge sin fertilitet, også når man har PCO eller PCOS. Om jeg skulle være gravid eller ej, så var det jo mit mål – at få min cyklus i gang. Bogen er skrevet af gynækolog Bjarne Stigsby, og min mor og jeg fik hurtigt arrangeret, at jeg skulle undersøges af ham også. Det bedste vi gjorde! Han så også, at jeg havde cyster (PCO), men han fandt ud af via nogle særlige blodprøver, at jeg ikke led af PCOS. Min diagnose var derimod ”hypothalamisk amenore”, dvs. at mine udeblevne menstruationer blev udløst af min hypothalamus og hypofyse, og som Stigsby forklarede mig: ”Det skyldes følelsesmæssig stress”. Det hele gav dér mening for mig og passede til min mavefornemmelse. Min far havde på det tidspunkt været syg af kræft i 2 år, og jeg kæmpede en daglig kamp for at opretholde min hverdag. Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, for at fortrænge al den angst, sorg og frygt, jeg gik rundt med… Havde I dengang spurgt mine venner i gymnasiet, da havde ingen af dem anet, at der var noget galt… Det bevirkede SELVFØLGELIG en masse følelsesmæssig stress indeni mig. Og det var, ifølge Stigsby, årsagen til cysterne på mine æggestokke og mine udeblevne menstruationer. Kuren var altså at komme af med min stress.

Dette var starten på et langt forløb og en ny livsstil for mig. Jeg begyndte at spise efter principperne i “Spis dig gravid”. I korte træk er det en balanceret kost, der sørger for et stabilt blodsukker. Derudover begyndte jeg at dyrke motion, og allervigtigst begyndte jeg at arbejde med min følelsesmæssige stress mentalt. Mine tiltag viste hurtigt en forbedring i mine blodprøver, som var blevet normale. Dog havde jeg fortsat cyster på æggestokkene og udeblevne menstruationer…. Kroppen talte sit klare sprog til mig: ”Julie, du er stadig stresset”. Selvom jeg gjorde en indsats, kunne jeg dog ikke fjerne grundstenen til mit problem – at min far var alvorligt syg. Det gav mig dog mod, at der trods alt var forbedringer i blodprøverne.

Halvandet år senere mister jeg min far, og jeg oplever endnu en rigtig lang periode med savn, sorg og følelsesmæssig stress. Der var efterhånden utroligt mange følelser hobet op i mig. Jeg havde svært ved at håndtere det hele, og min nye ”livsstil” gjorde jeg desværre til en måde at kontrollere alle følelserne på. Jeg blev fanatisk omkring at være sund og gøre det ”rigtige” for min krop. Det skabte blot en masse pligter, skyhøje krav og forventninger til mig selv, som alt sammen blot stressede mig yderligere. Mine bestræbelser på sundhed var virkelig alt andet end sundt…

Først for et halvandet års tid siden forstod jeg dette helt 100%. Ligegyldigt hvor ”rigtigt”, jeg spiste og bevægede mig, så hjalp det ikke, fordi min livsstil også stressede mig. Jeg indså endelig, at hvad jeg skulle gøre var at give slip, nyde, og være glad. Ligeså enkelt som dette kan lyde, så har det været utrolig svært og krævet ”øvelse”. Flere år med en kontrolleret  kost og træning kan være svær at slippe. For alle de følelser, som jeg jo netop kontrollerede med min livsstil, kom til overfladen.

Jeg har altid selv forestillet mig det sådan, at jeg havde så mange følelser, vrede, frustration, sorg og savn indeni, som jeg aldrig havde lukket ud, og som derfor var blevet ophobet til en kæmpestor sort sten i maven. Min fanatiske livsstil var en måde at holde alt dette inde på og en måde at tage kontrol. Denne sorte sten var dog blevet til gennem alle disse år, og det var den, som, efter min klare overbevisning, forårsagede PCO og en forvirret cyklus og for ikke også at nævne to perioder med kraftigt hårtab, dårlig hukommelse, uren hud, dårlig koncentration, temperament og svimmelhed, som jeg også døjede med (hvilke alle er klassiske symptomer på kronisk stress)… Min krop var med dette endnu ret klar i mæglet: ”Du skal slappe af, Julie!”.

Psykologtimer, grædeture, lange snakke med min mor, veninder og kæresten har været det første vigtige skridt på vejen i min “helbredelse”. Langsomt har det åbnet op, og jeg har kunne give mere og mere slip. Hver gang jeg lukkede nogle følelser ud, følte jeg et lille stykke af den sorte sten i maven forsvinde. Jeg begyndte samtidig at omlægge hele min livsstil og ændrede mine kostvaner, træningsrutiner, og hele mit fokus kom nu til at handle om GLÆDE og NYDELSE..  Jeg ændrede min indstilling fra at være frustreret og ulykkelig over min situation til at acceptere den og endda være taknemmelig for min krops signaler. Jeg sagde til mig selv, at jeg nok skulle få min cyklus i balance, så snart jeg selv var i mental balance. Jeg skulle ”bare” lytte til min krop. Og den ville altså gerne slappe af og nyde livet.  (Læs nærmere om hvad og hvordan jeg helt konkret ændrede min livsstil i anden del på onsdag)

Jeg slutter med stor glæde dette indlæg af med at fortælle, at det endelig lykkedes for 6 måneder siden! Min cyklus gik i gang, og jeg har ikke længere nogle cyster overhovedet!! Hvis I kan forestille jer, hvor glad jeg er, og hvor fantastisk en følelse det er.. Jeg er så ovenud lykkelig for det! Det har taget mig næsten 7 år! Puh, helt vildt at tænke på! Jeg ville ønske, at jeg havde været ”klogere” dengang og fokuseret på velvære og glæde fremfor gulerødder og løbeture.

Hele min “rejse” har trods alt virkelig været en utrolig øjenåbner for mig. Man kan leve ih og åh så “rigtigt”, spise det “rigtige”, dyrke den “rigtige” motion, men hvis det stresser dig og ikke gør dig glad? Så er det faktisk usundt og skadeligt! Se bare på mig…. 

Stress af den ene eller anden grund kan ramme os alle. Uanset årsagen så er det allervigtigste først og fremmest at lytte til kroppens signaler og give den al den kærlighed, ro og omsorg, som den råber efter.

Husk at læse med i anden del på onsdag, hvor jeg fortæller, hvad jeg helt konkret har gjort for at komme tilbage i balance – og for at blive her! Vi skrives ved. ❤️

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


No periods, PCO, acne, hair loss, poor memory, poor concentration, short temper and fatigue? Something you recognize? Then you should read this post today. I have personally experienced all of the above…. The good news, though, is that I no longer suffer from any of them!

1/2. This post is the first part out of two.

Seven years ago my periods stopped from one day to the other. After several months of no periods, I went to the doctor. The doctor soon found out that I had ovarian cysts, also called PCO. I was diagnosed with PCOS, which means a state of irregular/no ovulations and imbalances in specific hormones. The diagnosis is often associated with difficulties about getting pregnant. I was really shocked and surprised by the diagnosis, and I had a strong gut feeling that it did not fit me. Whether it was wishful thinking or not, I chose to follow my intuition and went to see several doctors to be examined further. Three doctors gave me the same diagnosis. I had trouble understanding it, but I realized I had to accept that I had PCOS. I was so sad and so afraid. I did not know much about PCOS. What would it mean to my life and my chances to get pregnant? It was not long before my mother came across a book in the bookstore, called “Eat your way to pregnancy”(my own translation of the title “Spis dig gravid”. Of course, I was not in the situation that I wanted to be pregnant, but I was interested in getting my body back in the state of being able to. I read the book in two days! It’s about how to increase your fertility through a proper diet composition, even when you have PCO or PCOS. Whether or not I wanted to be pregnant, it was indeed my goal – to increase my fertility and get my cycle started again. The book is written by a gynecologist Bjarne Stigsby, and my mother and I quickly arranged that I should be examined by him also. The best thing we did! He also saw that I had ovarian cysts (PCO), but he found out via some special blood tests that I did not suffer from PCOS. My diagnosis was rather “hypothalamic amenor-rhoea”, ie my missed periods were triggered by my hypothalamus and pituitary, which Stigsby explained to me: “This is due to emotional stress.” The whole thing made there sense to me. My father had at that time been ill with cancer for 2 years and I fought a daily battle to maintain my everyday life. I did everything I could to displace all the anxiety, sorrow and fear, I walked around with … Had you back then asked my friends in high school I am sure none of them had guessed that anything was wrong with me… On the outside I was happy. It caused, OF COURSE, a lot of emotional stress inside of me. And it was, according to Stigsby, the cause of the cysts on my ovaries and my lack of periods. The cure was to eliminate my stress.

This was to me the beginning of a very long process and a new way of life. I started eating according to the principles of the book by Stigsby. In short, that includes a balanced diet that provides a stable blood sugar. In addition, I started exercising, and most importantly, I started dealing with my emotional stress mentally. My initiatives quickly showed an improvement in my blood tests which were normal again. However, I had still ovarian cysts and no periods …. My body spoke its clear language to me, “Julie, you are still stressed out.” Although I did make some good changes in my life, I could not remove the core reason to my problem – my father’s serious illness. It gave me, however, still some hope that at least my blood samples were improved.

Eighteen months later I lose my father, and I go through another long period of heart break, sorrow and emotional stress. At this point, there was quite a lot of emotions built up inside of me.I found it very hard to cope with all of the emotions, and my new “lifestyle” became, unfortunately, a way for me to control it all. I got fanatic about being healthy and to do the “right” thing for my body and health. It created a lot of obligations, high demands and expectations to myself, all of which just stressed me out even further. My efforts of becoming healthy was really anything but healthy …

Not until a year and a half ago, I understood this completely and 100%. No matter how “correctly and right” I ate or exercised, it did not help because my lifestyle also stressed me. I finally realized that what I had to do was to let go, enjoy, and be happy. Just as simple as this may sound, it has been very difficult. Several years with a controlled diet and exercise can be difficult to let go of. It meant that I had to open up for all the feelings and emotions that I had tried to control with my lifestyle.

I have always imagined that because I had kept all the emotions, anger, frustration and sorrow inside of me for so long it had accumulated into a huge black stone in my stomach.  My fanatical lifestyle was a way for me to keep everything in control. This black stone was built through all these years, and, in my belief, that stone have been the cause of my PCO and lack of periods. Besides these symptoms I have also suffered from two periods of heavy hair loss, poor memory, acne, poor concentration, short temper and dizziness (all of which are classic symptoms of chronic stress) … My body was with this yet quite clear in its language: “You need to relax, Julie!”.

Psychologists, lots of crying, long talks with my mom, girlfriends and my boyfriend have been the first important step in my “healing”. Slowly it has made me open up to all the hidden feelings. Every time I opened up, I felt a small piece of the black stone disappear. At the same time I to change my entire life, my eating habits, exercise routines, and my whole focus was now PLEASURE and ENJOYMENT .. I changed my attitude from being frustrated and unhappy about my situation to accept it and even be grateful for my body’s signals. I convinced myself that I would get my cycle in balance as soon as I, myself was in mental balance too. I “just” had to listen to my body. And all it wanted was to like to relax and enjoy life. (Read more about what and how I specifically changed my lifestyle in the second part on Wednesday)

I end this post with a great pleasure by telling you that I finally got my periods and that I no longer have any ovarian cysts at all! If you can imagine how happy I am and how great a feeling it is .. I’m so truly happy for it! It has taken me almost 7 years! It’s crazy to think about! I wish that I had been “wiser” back then and focused on well-being and joy rather than carrots and jogging.

Remember to read the second part on Wednesday, where I explain what I have done specifically to get back into balance – and to stay here too! We will talk wednesday. ❤️

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram

3

Skriv et svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

 

Næste indlæg

How to avoid the "Perfection Trap"