Vegansk linsesuppe

Godmorgen

stræk udgodmorgenSAM_1557En god dag starter med en god morgen. Et af de områder, jeg derfor nødigst går på kompromis med, er min morgenrutine. At komme ud af døren i sidste øjeblik med en klapsammen i hånden overfor en morgen, hvor jeg har nydt et sundt og nærende måltid i ro og mag gør en verden til forskel for mit humør, stressniveau og resten af min dag.

Læs i dag om hvad en rolig morgen betyder for din sundhed og få inspiration fra “min gode morgen”. 


Hvorfor er en rolig morgen vigtig? Er ens morgen præget af stress og jag, vil produktionen af stresshormoner ryge højt i vejret. Det tager altid kroppens system lidt længere tid at vågne end dig selv, og derfor er det en god idé at lade kroppen få ro og tid til at vågne. Du vil opleve mindre af de dårlige og skadelige stresshormoner i kroppen, opnå en bedre fedtforbrænding og et mere stabilt og bedre humør.

MIN GODE MORGEN:

– NB: Det følgende er min gode morgen og dermed ikke min morgen hver dag. Jeg er også ”bare et menneske”. Sove over sig og ikke orke at lave ordentlig morgenmad – ja, sådan kan et morgen også sagtens se ud for mig. Min morgen påvirker dog mit velvære i så stor grad, at jeg forsøger at prioritere min gode morgen så ofte som muligt.

Sov. Første skridt er at gå tidligt nok i seng. Jeg står helst op en halvanden time, før jeg skal ud af døren. Dette kræver selvfølgelig, at jeg kommer tidligt nok i seng. Kommer jeg for sent i seng, da står jeg til gengæld ikke så tidligt op. ALLERVIGTIST ER SØVNEN!

Stræk ud. Start morgenen med at strække dig godt ud, mens du ligger i sengen. Bare et par stræk har en effekt. Dette sætter blodcirkulationen og forbrændingen i gang. Udstrækning vækker desuden kroppen og fortæller den, at dagen er startet.

Vand. Drik et stort glas vand med citron eller en kop kogt vand med citron og ingefær som det første, du indtager. Kroppen higer efter væske efter en lang nat, og citron og ingefær virker udrensende og hjælper kroppen skille sig af med alle affaldsstofferne fra natten.

Tørbørstning: Tørbørst kroppen inden du går i bad (jeg gør det kun i et par minutter). Dette vækker også kroppen, sætter gang i kredsløbet, forbrændingen. En bonus ved tørbørstning er desuden en flottere og strammere hud.

Morgenmad. Jeg spiser først morgenmad, efter jeg har drukket vand og været i bad. Kroppen er ikke lavet til at spise med det samme, man vågner (i naturen skulle man lige finde noget mad først…). Et godt morgenmåltid består af proteiner, sunde fedtstoffer og langsomt optagelige kulhydrater.

Man har hørt det før: “morgenmåltidet er det vigtigste måltid.” Men det er det virkelig også. Du har brug for brændstof til hele dagen, og alfa og omega er kvaliteten af brændstoffet. Spiser du for sukkerrigt og for hurtige kulhydrater, vil du sende dit blodsukker i vejret og opleve hurtig sult og cravings i løbet af dagen. Det kan gøre det svært at vedligeholde fornuftige spisevaner, vægten og ikke mindst det gode humør. ustabilt blodsukker kan gøre dig gnaven, irritabel og kort lunte.

To æg, ½ avocado og 2 fuldkornsknækbrød/1 skive rugbrød er eksempelvis en rigtig god start. Sørg for at sidde ned i ro og mag, mens du spiser morgenmaden. Det giver en bedre fordøjelse og mere mæthed.

Kaffe vs. grøn te. Kaffe er et meget omdiskuteret emne, da der både er gavnlige og skadelige effekter. Personligt drikker jeg aldrig kaffe i den første timer efter, jeg er vågnet. I den første time efter søvnen er din krop i gang med at vågne og i gang med at producere de gode stresshormoner. Dette kan kaffen forstyrre.

Kan du dog ikke undvære kaffen, da vent i det mindste til efter, at du har været vågen i en times tid. Nyd den måske hellere, efter du er ankommet på arbejdet fremfor derhjemme. Det er måske også en gulerod for at komme på arbejde? 😉

Kaffe øger kortisol (skadeligt stresshormon i for store mængder) og kan øge fedtlagring på maven. Der er altså flere grunde til, at jeg generelt holder kaffe på et minimum i hverdagen. Jeg gemmer den hellere til hyggestunden med veninden eller morgenmaden i weekenden. På den måde nyder jeg den også i større grad.

I stedet drikker jeg i hverdagen grøn te fra morgenstunden af. Grøn te indeholder også koffein, men i mindre mængder, og kan derfor stadig virke lidt opkvikkende. Derudover er der en række sundhedseffekter ved grøn te. Blandt andet indeholder grøn te en masse antioxidanter og hjælper til en pæn og ren hud.

Hvordan er din gode morgen? Det er altid forskelligt, hvad der virker for os hver især, men jeg håber, at nogle af punkterne kunne inspirere dig til en morgen, der giver dig overskud og godt humør! Husk dog aldrig at indføre for mange ændringer på én gang – da bliver det blot mere en stressfaktor en gavnligt.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealthy – 

Følg mig på Facebook og Instagram


//Good morning

A good day starts with a good morning. One of the areas I therefore dislike to compromise on is my morning routine. Getting out of the door in the last minute with a toast in the hand computer to a morning where I have relaxed and enjoyed a healthy and nutritious meal makes a world of difference to my mood and stress level for the rest of my day.

Read today about what a quiet morning means to your health and get inspiration from “my good morning”.

Why is a calm morning so important? A morning full of hustle and bustle will cause your production of stress hormones to go high into the air. It always takes the body’s system a little longer to wake up than yourself, and therefore it is a good idea to let the body get some time to wake. You will experience less of the bad and harmful stress hormones in the body, which will improve your fat burn and give your a stable and better mood.

MY GOOD MORNING:

– Note: The following is my good morning and it is not necessarily my every day morning. I am also “just a human.” Oversleeping and not enough time to make a proper breakfast-  well, my morning can easily look like that too. My morning does affect my well-being to such an extent that I do try to prioritize my good morning as often as possible.

Sleep. The first step is to go early enough in bed. In my good morning I get up one hour and a half before I go out the door. This of course requires that I get into bed early enough. Am I too late to bed, I DO NOT get up that early. MOST IMPORTANT is the sleep!

Stretch out. Start the morning by stretching out – you can do this while will lying in bed. Just a few stretching have an effect. This starts the blood circulation and fat burn. Stretching also awakens the body and tell it that the day has started.

Water. Drink a large glass of water with lemon or a cup of boiled water with lemon and ginger as the first thing to consume. The body craves fluids after a long night, and lemon and ginger has purifying effects that helps the body get rid of all the waste products from the night.

Dry brushing. Dry brush your body before taking a shower (I do it only for a few minutes). This also awakens the body, boosts circulation and the metabolism. An extra bonus by dry brushing is that it gives you a prettier and tighter skin.

Breakfast. I eat first breakfast after I have been having both water and a shower. The body is not made to eat right after you wake up (in nature you would have to find some food at first …). A good morning meal consists of proteins, healthy fats and slowly absorbable carbohydrates.

You’ve heard it before: “The morning meal is the most important meal.” But it’s really is! You need to fuel up to combat the entire day, and most important is the quality of that fuel. Do you eat sugar-rich and fast carbohydrates it will send your blood sugar levels in the air and you will experience a quick hunger and cravings throughout the day. This can make it difficult to maintain healthy eating habits, weight, and not least the good mood. Unstable blood sugar can make you grumpy and irritable.

Two eggs, ½ avocado and two grain cracker / 1 slice rye bread, is for example a very good start. Be sure to sit down peacefully while you eat your breakfast. This improves digestion and makes your fell more satiated.

Coffee vs. green tea. Coffee is a very much discussed topic, as there is both beneficial and harmful effects. Personally, I never drink coffee in the first hour after I wake up. In the first hour after your sleep the body is slowly waking up and is starting to produce the good stress hormones. Coffee can disturb this. 

If you still cannot go without coffee at least try to wait that one hour. Maybe say you can have your coffee when you arrive at work? It might gives you motivation to go to work too 😉 ?  

Coffee increases cortisol (harmful stress hormone in large quantities) and can increase fat storage in the abdomen. So there are several reasons why I generally keep coffee at a minimum in my every day. I bette “save” my coffee for cosy times with friends or the weekend brunch. Then I enjoy so much more too. 

Instead I drink green tea in the morning. Green tea also contains caffeine, but in smaller quantities and can still quick you up. In addition there are a number of health effects of green tea. Among other things, it contains a lot of antioxidants and helps you to get a pretty and clean skin.

How is your good morning? It’s always different, what works for each of us, but I hope that some of the items might inspire you to a morning that gives you energy and a good mood! Remember never to introduce too many changes at once – then it becomes just one more stress factor than a benefit. 

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram

Ingen kommentarer endnu

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

Skriv et svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

 

Næste indlæg

Vegansk linsesuppe