Vegan Burger

Velkommen til HAPPY HEALTHY 2016 KICK START

IMG_2474

– Scroll down for English version –

Velkommen til HAPPY HEALTHY 2016 KICK START! Jeg har glædet mig til endelig at kunne introducere dig til forløbet! Kort sagt handler det om, at jeg gerne vil hjælpe dig til et år fyldt med en masse glæde – og sundhed! 

Lykken kommer ikke af sig selv, men den kræver en aktiv indsats. Det er vigtigt at være klar over dette, så man ikke risikerer “at give op” og sidde og vente på, at lykken træder ind ad døren. For det gør den ikke! 

Vi har aldrig levet sundere. Mange spiser sundt og dyrker motion. Det er derfor tankevækkende, at op til hver 7. dansker alligevel oplever tegn på stress. Det anslås, at omkring 35000 danskere hver dag melder sig syge på jobbet pga. stress. Ifølge WHO bliver stress en af de væsentligste årsager til sygdom. For mig er dette et tydelig tegn på, at vi alligevel ikke er så “sunde”. Sundhed er så meget mere end kost og motion, og det er et resultat af, hvordan du har det. Er du ikke glad, så er du ikke sund. Vi lever alle i den samme moderne verden, og på godt og ondt kan vi ikke komme udenom denne. Vi kan derimod lære at omgås den på den rette måde. Glæden skal opprioriteres og kræver en aktiv indsats. Du kan sagtens have en travl arbejdsdag, eller som studerende være presset op til en eksamen, så længe du ellers sørger for at lytte til kroppen og få ro og hvile. Under dette forløb lærer du redskaber og teknikker til at undgå samt forebygge mistrivsel og usundhed.

Glæde medfører bedre forebyggelse af sygdomme, slankere talje, flottere hud, højere fedtforbrænding, sundere hjerte, blodtryk og meget meget mere…

Under dette forløb vil jeg hjælpe dig til, hvordan du selv skaber mere lykke i dit liv. Du vil lære forskellige teknikker og få værktøjer til, hvordan du kan skabe mere glæde, og dermed sundhed, i dit liv. 


Forløbet starter i morgen og vil vare de næste fire dage herinde på bloggen. Du skal derfor gå herind hver dag for at være med.

I løbet af de næste fire dage vil du lære at blive mere taknemmelig, opnå mere glæde, bedre samvær og mere overskud i dit liv. Du vil lære at drage omsorg for dig selv i en travl hverdag. Du vil lære, hvorfor glæden er så vigtig for din sundhed, og du vil blive klar over, hvad du selv kan gøre for at blive mere lykkelig. Du vil få en videnskabelig forklaring på, hvordan de forskellige teknikker/værktøjer hjælper dig.

Foreberedelse:
Det kræver ikke mange forberedelser at deltage i dette forløb. Alt du behøver er at sætte 1/2 times tid af hver dag i de kommende fire dage. På 3. dagen, dvs. på torsdag, skal du dog helst kunne sætte 1-2 timer af (kan dette ikke lade sig gøre, kan du lave øvelsen i weekenden i stedet for på torsdag). Du kan også vælge at lave hele forløbet i en anden uge, hvis det passer dig bedre.

Jeg vil anbefale, at du anskaffer dig en fin bog, du kan skrive i, og som du kan bruge under forløbet – og resten af året. Dette er dog ikke et krav, og du kan også sagtens bruge almindeligt papir og blyant.

HAPPY HEALTHY 2016 KICK START handler primært om de psykologiske apsekter omkring glæde og dermed ikke om kost, motion, søvn osv. Disse elementer er dog unægteligt af stor betydning, hvad angår din evne til at være glad. Jeg vil derfor opfordre dig til under dette forløb at spise sundt, sove nok og bevæge dig moderat for at få det fulde udbytte ud af forløbet.

Sørg for at drikke nok vand, undgå sukker og raffinerede melprodukter, undgå rødt kød (det er hårdt for fordøjelsen og dermed også din psyke), spis en masse grønt – og spis nok!

Hvad vil du kunne forvente?
Du vil i dette forløb få værktøjer, der på sigt vil medføre personlige ændringer og nye nervebaner i din hjerne, som vil skabe en positiv spiral for mere glæde og sundhed.

Du vil blive mere taknemmelig og opnå mere overskud og ro, som vil medføre personlige ændringer. Du vil opleve at blive mere sympatisk, mindre fordømmende og efterhånden vil du mærke, hvordan positive følelser bliver mere dominerende end negative følelser. Det vil skabe ændringer og nye nervebaner i din hjerne, som vil begynde at påvirke hele din krop. Dette kræver dog, at du er konsistent og vedvarende i brugen af de nye værktøjer og teknikker. Det er simple skridt, du selv skal tage, førend et helt orkester af positivitet og glæde vil begynde at spille i din krop og bidrage til at skabe samt vedligeholde positive følelser.
Kilde: Chopra, Deepak. The Ultimate Happiness Prescription: 7 Keys to Joy and Enlightenment. 2009.

I dette forløb vil du lære, hvordan du selv skaber mere glæde og altså bliver mere HAPPY HEALTHY. 

Kender du nogen, der ville have godt af at følge dette forløb, da del det endelig. Lad os samle så mange som muligt, så vi alle kan gå et lykkeligt år i møde. ❤️

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealthy – 

Følg mig på Facebook og Instagram


//HAPPY HEALTHY 2016 KICK START

Welcome to HAPPY HEALTHY 2016 Kickstart! I have been looking forward to finally being able to introduce you to this course! In short, it is about that I would like to help you to a year filled with a lot of happiness – and health!

Happiness does not come by itself, but requires an active effort. It is important to be aware of this, so you do not end up “giving up” and just sit and wait for that happiness to arrive by itself. ‘Cause it does not!

If happiness in itself is not enough for you, then there are so many other reasons why you should make sure to be happy in your life. Disease prevention, slimmer waist, better-looking skin, increased fat burning, healthier heart, blood pressure and so much more …

In this process, I will help you to create more happiness in your life. You will learn different techniques and get different tools. 

The course starts tomorrow and will last during the next four days here on the blog. Therefore, you must go in here every day to be a part of it.

Over the next four days you will learn to be more grateful and achieve more happiness, better interaction and get more profits in your life. You will learn how to care for yourself in a busy day. You’ll learn why joy is so important to your health, and you will be aware of what you can do to be happier. You will get a scientific explanation as to how the various techniques/tools help you.

Preparation:
It does not require much preparation to participate in this process. All you need is to put 1 hour a day a side for the next four days. On the 3rd day, i.e., on Thursday, however, you must preferably be able to put more hours a side, for example, a whole morning or a whole evening. (if this can not be done, you can do the exercise during the weekend instead of Thursday). You can also choose to make the entire process in another week, if that suits you better.

I would recommend that you buy a nice little book, you can write in, and use during this process – and also the rest of the year. However, this is not a requirement, and you can also just use regular paper and pencil.

HAPPY HEALTHY 2016 KICK START is mainly about the psychological apspects about happiness and is not about diet, exercise, sleep and so on. These elements are, however, undoubtedly of great importance in terms of your ability to be happy. I would therefore recommend you during this process eat healthy, sleep enough and move moderately to get the full benefit from this course.
Be sure to drink enough water, avoid sugar and refined flour products, avoid red meat (it’s hard for your digestion and thus your psyche), eat a lot of vegetables – and eat enough!

What you can expect from this course
You will in this process get tools, which will ultimately lead to personal changes and new neural pathways in your brain that will create a positive spiral for more happiness and health.

You will be more grateful and gain more profits and surplus that will lead to personal changes. You will become more likeable, less judgmental and gradually you will notice how positive emotions become more dominant than negative emotions. It will create changes and new neural pathways in your brain that will begin to affect your entire body. This requires, however, that you are consistent and persistent in the use of your new tools and techniques. It’s simple steps you must take before an entire wave of positivity and happiness will begin playing in your body and help you to create and maintain positive emotions.
Source: Chopra, Deepak. The Ultimate Happiness Prescription: 7 Keys to Joy and Enlightenment. 2009.

In this course you will learn how to create more happiness and thus become more HAPPY HEALTHY i 2016.

Do you know someone who would benefit from this course then please share this. Let us gather as many as possible so we can all go into the most happy and healthy year 2016. ❤️

Ingen kommentarer endnu

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

Skriv et svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

 

Næste indlæg

Vegan Burger