SYDAMERIKA here we come!

How I am Happy //Chris MacDonald

chriiiss– Scroll down for English version –

Jeg har været ude at mødes med Chris MacDonald til en tankevækkende og lærerig snak om glæde, og hvad han selv gør for at holde sig glad i hverdagen. Chris mener, at glæde et positivt symptom, der afspejler ens daglige handlinger. Vi er alle mennesker, homo sapiens, som ikke er skabt til at være glade. Vi er skabt til at overleve… Vi bliver nødt til at skrue ned for forventningerne og lære at være komfortable med ikke at være glade hele tiden. God læselyst!

Jeg har tidligere været ude at interviewe Chris MacDonald omkring trivsel. Kan du læse mere om HER


Chris er født og opvokset i USA, men han har været i Danmark i mere end et årti. Chris er uddannet kandidat i human fysiologi fra Københavns Universitet, foredragsholder og kendt fra diverse Tv-programmer på DR1. Læs mere her: www.chrismacdonald.dk.


Hvad er glæde for dig? ”Jeg tænker, at glæde ikke er andet end et symptom og en del af vores indbyggede GPS-system. Glæde er lig med et positivt symptom. Symptomer er resultater af vores daglige handlinger, og for mig er glæde et resultat, ligesom trivsel er det. Og det hjælper mig til at prioritere og også til at acceptere, når jeg ikke er glad. Jeg har ingen forventninger om, at jeg skal være glad hele dagen eller 365 gange om året, fordi glæde burde være der, når der er et solidt match mellem de vigtigste behov, vi har som homo sapiens, og mine handlinger. Det er umuligt, at man hele tiden er i en situation, hvor der er match mellem ens behov, og hvad der bliver indfriet i løbet af en dag. Derfor vil jeg som homo sapiens også være komfortabel med min skygge, og jeg er blevet mindre bekymret og mindre ukomfortabel ved ikke at være glad hele tiden. Jeg tror, at det er nødvendigt at opleve mangel på glæde for netop at kunne mærke glæden. Det vil mange filosoffer argumenterer for. ”If you never experience loss, you will never experience gain.”

Vi har også i vores verden i dag en utrolig adgang til symptombehandling. Når jeg sætter mig ned med netflix, er jeg så glad? Ja, men er det den rigtige vare? Når jeg drikker tre glas vin, da mærker jeg, at noget sker i mig, men er det den rigtige glæde? Glæde er et symptom, og når jeg mærker det, så vil jeg gerne reflektere på hvorfor.

For mig er glæde, når jeg er i stand til at handle i overensstemmelse med mine værdier, der både giver mig selv og andre værdi.”

Hvad gør du for at holde dig glad i din hverdag? ”Jeg er meget optaget af det her med værdier og bruger tid hver dag, ca. 10-15 minutter, hvor jeg simpelthen gennemgår mine værdier. Jeg kigger på, hvordan det gik i går med mine handlinger? Og hvordan det ser ud i dag med mine udfordringer for at få mine værdier til at matche mine handlinger? Hvis jeg ikke gør dette, så er jeg uden et kompas, og så kan jeg ende i en situation, hvor jeg hele tiden skal søge glæden i stedet for, at den bliver et direkte resultat af et større formål, som jeg arbejder hen imod, og hvor glæden kommer som et positivt symptom.”

Hvad er dit bedste glædes tip? ”Gennem refleksion skal du finde ud af, hvad der er meningsfuldt for dig set i forhold til dine egentlige behov som homo sapiens. Og sørg for at sætte tid af til at kunne gennemføre tilstrækkelig nok handlinger i forhold til disse behov og dine værdier. Vi er et væsen, som fra natures side, ikke er skabt til at skulle være glade. Vi er skabt til at mærke glæde, når vi gør noget, der øger vores odds for at overleve. Når en person køber en stor cupcake, vil den person nok fortælle, at det er fordi, at han godt kan lide chokolade, men det er blot den perifere grund. Den absolutte grund til, vi føler glæde ved at spise er, at vi biologisk er designet til at spise for at overleve.”

Jeg syntes, at det var meget åbenbarende for mig at opfatte glæde som et positivt symptom. Jeg kunne i hvert fald godt drage nytte af at reflektere over, hvordan mine daglige handlinger fører til mere eller mindre glæde. I sidste ende er det jo én selv, der skaber sin egen glæde. Den kommer ikke automatisk ind ad døren af sig selv… Derfor er det SÅ vigtigt, at vi er bevidste omkring, hvordan vi selv øger vores egen glæde.

Hvilke af dine daglige handlinger stemmer overens med dine behov, værdier og gør dig glad? Hvilke gør det modsatte?

Jeg ville blive glad for at høre i kommentarfeltet, hvad du fik ud af interviewet. ❤️

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


//Interview with Chris MacDonald

I’ve been out and talk to Chris MacDonald about happiness, and what he does to keep himself happy in everyday life. Chris believes that happiness is a positive symptom that reflects one’s daily actions. We are all human, homo sapiens, which are not created to be happy. We are created to survive … We will have to turn down the expectations and learn to be comfortable with not being happy all the time. Happy reading!

I have already been out and talk to Chris MacDonald earlier about wellbeing. Read about it HERE. 


Chris was born and raised in America, but he has been in Denmark for more than a decade. Chris is a qualified candidate in Human Physiology from the University of Copenhagen, lecturer and known from various TV programs on DR1. Read more about Chris here: www.chrismacdonald.dk.


What is happiness for you? “I think that happiness is only a symptom and a part of our own “GPS system”. Being happy is equal to a positive symptom. Symptoms are the result of our daily actions, and for me happiness is a result, just as well-being is. And it helps me to prioritize and also to accept when I am not happy. I have no expectation that I should be happy all day or 365 times a year, because happiness ought to be there when there is a solid match between the main needs we have as Homo sapiens, and my actions. It is impossible that you are constantly in a situation where there is a match between one’s needs, and what happens in the course of a day. Therefore, I would like as a homo sapiens to be comfortable with my shadow, and I have become less concerned and less uncomfortable about not being happy all the time. I think that it is necessary to experience lack of pleasure just to be able to feel joy. Many philosophers would agree with this: “If you never experience loss, you will never experience gain”.

Today we also have an incredible access to symptomatic treatment. When I sit down with Netflix, am I happy? Yes, but is it the true thing? When I drink three glasses of wine I feel that something happens to me, but is it the real joy? Happiness is a symptom, and when I feel it, I would like to reflect on why.

To me happiness is when I am able to act in accordance with my values. “

How do you do keep yourself happy in your life? “I am very concerned about this with the values and I spend time each day, approximately 10-15 minutes, where I go through my values. I’m looking at how it went yesterday with my actions. And how it looks today with my challenges to get my values to match my actions. If I do not do this, then I am without a compass, and then I end up in a situation where I have to continually seek pleasure rather than it is a direct result of a greater purpose, that I work towards, and where the happiness comes as a positive symptom. “

What is your best happiness advice? “Reflection. With reflection you will find out what is meaningful to you in relation to your actual needs as homo sapiens. And be sure to set aside time to implement adequate actions in relation to these needs and values. We are a human being that from nature’s side are not made to be happy. We are made to feel joy when we do something that increases our odds of survival. When a person buys a large cupcake, the person will probably tell you that it’s because he likes chocolate, but it’s just the peripheral reason. The absolute reason why we feel happiness when eating is that we are biologically designed to eat to survive. “

I think it was very revealing to me to perceive happiness as a positive symptom. I certainly could benefit well from reflecting more on how my daily actions lead to more or less happiness. In the end it is only yourself who can create your own joy. Happiness does not arrive automatically … Therefore, it is SO important that we are conscious about how we can increase our own joy.

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram

Ingen kommentarer endnu

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

Skriv et svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

 

Næste indlæg

SYDAMERIKA here we come!